อังคาร ที่ 25 พฤศจิกายน 2014

เงื่อนไขคืออยู่ในพระคริสต์
The Condition Is To Be In Christ

“เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” (2 โครินธ์ 5:17)

    ข้อพระคัมภีร์ตอนต้นคือการประกาศของพระเจ้าและการเปิดเผยถึงผู้ที่ถูกสร้างใหม่ผ่านทางอาจารย์เปาโล ลองวิเคราะห์ถึงข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ให้ดี อันดับแรกพระคำกล่าวว่า “ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์…” ซึ่งหมายถึง “ทุกคน” ไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตาม เมื่ออยู่ในพระคริสต์ ก็เป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ สิ่งแวดล้อมของผู้ที่ถูกสร้างใหม่นี้คือพระคริสต์ สังเกตให้ดีว่าพระคำไม่ได้กล่าวว่า “เขาจะเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่” แต่กล่าวว่า “…ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว…” นี่ไม่ใช่คำสัญญา แต่เป็นการกล่าวความจริง

คำว่า “ก็เป็น” คือ กิริยาของ “เดี๋ยวนี้” แสดงให้เห็นถึงความจริงที่เกิดขึ้นในเวลาปัจจุบัน ถ้าคุณอยู่ในพระคริสต์ คุณก็เป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่แล้วเวลานี้ คุณไม่ใช่ผู้ที่ได้รับการปรับปรุง เปลี่ยนใหม่ หรือเพิ่มเติม คุณเกิดใหม่โดยปราศจากอดีต! คุณได้รับการบัพติสมาเข้าสู่พระกายของพระคริสต์ โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ (1 โครินธ์ 12:13) จึงไม่ได้แตกต่างอะไรว่าคุณจะรู้สึกเช่นนั้นหรือไม่ นี่คือภาพของพระเจ้าสำหรับคุณ นี่เป็นคำประกาศของพระองค์เกี่ยวกับคุณ คุณคือคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคริสต์

วิญญาณมนุษย์ของคุณผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ ถูกสร้างใหม่ และเดี๋ยวนี้คุณเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าในพระองค์

ผลก็คือคุณสามารถยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าด้วยความกล้าหาญโดยปราศจากความรู้สึกผิด ความต่ำต้อย หรือการกล่าวโทษ เพราะว่าคุณมีชีวิตและธรรมชาติเดียวกันกับพระองค์ คุณเกิดจากพระวิญญาณของพระองค์ (ยอห์น 3:6) 1 ยอห์น 4:17 กล่าวว่า “…เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไรเราทั้งหลายในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้น” คุณไม่ได้กำลังจะเป็นเหมือนพระองค์ คุณเป็นเหมือนพระองค์แล้ว และคุณอยู่ในพระองค์ และพระองค์ทรงอยู่ในคุณ ด้วยกันนั้นคุณเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ของพระเจ้า สรรเสริญพระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่! สิ่งเก่าๆ ก็ล่วงไป และทุกสิ่งเป็นสิ่งใหม่ภายในข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าเป็นทายาทของพระเจ้า และเป็นทายาทร่วมกันกับพระคริสต์ ข้าพเจ้าได้รับการชำระแล้วเพื่อสิทธิในการยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้า โดยพระคุณซื่งโปรดประทานแก่ข้าพเจ้าในพระเยซูคริสต์ สรรเสริญพระเจ้าตลอดไปเป็นนิจ!

ศึกษาเพิ่มเติม:: โรม 6:4; กาลาเทีย 3:27; โรม 8:1


Comments are closed