พุธ ที่ 10 สิงหาคม 2016
เคลื่อนจากความเชื่อไปสู่ความศรัทธา
Move From Believing To Faith

“พระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ ที่ต้นไม้นั้น เพื่อว่าเราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปได้ และดำเนินชีวิตตามคลองธรรม ด้วยบาดแผลของพระองค์ ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หาย” (1 เปโตร 2:24)

    คริสเตียนบางคนพบตัวเองมีความขัดแย้งระหว่างสิ่งที่พระคำได้กล่าวไว้กับประสบการณ์ที่พวกเขาเผชิญจริงๆ ยกตัวอย่างเช่น พวกเขาอ่านและเชื่อในข้อพระคำตอนต้น แต่พวกเขาก็ยังต้องต่อสู้โรคภัยครั้งแล้วครั้งเล่า และตอนนี้พวกเขากำลังถามว่า “ฉันต้องทำอะไรที่ฉันยังไม่ได้ทำ?”

มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งถามคำถามคล้ายกันนี้กับข้าพเจ้า ทำให้นึกถึง 2 โครินธ์ 8:9 ที่ว่าพระเยซูถูกทำให้ยากจนลงเพื่อที่เราจะร่ำรวยขึ้น และเธอได้ถามว่า “ถ้านี่เป็นความจริง ทำไมคริสเตียนกลายคนจึงยังยากจนอยู่?” เธอต้องการจะรู้ว่าจะทำอะไรเพื่อให้พระคำเกิดขึ้นเป็นจริงในชีวิตของพวกเขา

นี่คือสิ่งที่คุณต้องทราบ: เมื่อคุณบังเกิดใหม่ คุณได้ถูกนำเข้าสู่ชีวิตแห่งความรุ่งเรือง สุขภาพ กำลัง และชัยชนะ ถูกทำให้สำเร็จแล้ว ไม่ว่าคุณจะได้ชื่นชมกับสิ่งนั้นหรือไม่ นั่นขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของคุณ พระคำกล่าวว่า “…ท่านทั้งหลายจงให้ความรอดของตนเกิดผล…” (ฟีลิปปี 2:12) นั่นหมายความว่าคุณจะต้องดำเนินชีวิตตามพระคำแห่งความรอด ปฏิบัติตามพระคำ ในการเป็นคริสเตียนนั้นเราทำตามพระคำ เราคือผู้ปฏิบัติพระคำ คุณจะต้องให้พระคำเป็นของคุณและปฏิบัติตามนั้น

คุณคือผู้ที่จะทำให้พระคำเป็นจริงในชีวิตของคุณ คุณคือผู้ที่จัดการกับสถานการณ์รอบข้างคุณ คุณคือผู้ที่จัดการกับสิ่งที่มาต่อสู้คุณและอาการของโรคที่พยายามโจมตีคุณ คุณคือผู้ที่ใช้พระคำเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

สิ่งต่างๆ จะไม่เปลี่ยนแปลงโดยตัวของมันเอง สิ่งเหล่านั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าคุณเชื่อ ความเชื่อนั้นไม่เพียงพอ ในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการในชีวิตของคุณนั้น คุณจะต้องเคลื่อนจากความเชื่อไปสู่ความศรัทธา! คุณจะต้องสู้อย่างเต็มกำลังความเชื่อ การต่อสู้แห่งความเชื่อคือเมื่อคุณดำเนินชีวิตโดยตระหนักถึงพระคำของพระเจ้า ไม่ว่าสถานการณ์รอบข้างและความรู้สึกของคุณจะบอกคุณอย่างไร คือเมื่อคุณยืนยันตามพระคำและยึดพระคำไว้เป็นความจริงเพียงอย่างเดียว

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้ามีประสบการณ์กับความจริงแห่งพระคำของพระเจ้าในขณะที่ข้าพเจ้าภาวนาพระคำนั้น และดำเนินชีวิตในพระคำ! ข้าพเจ้ากำลังก้าวหน้า และสถานการณ์ต่างๆ อยู่ภายใต้การควบคุมเพื่อให้เป็นไปตามความจริงแห่งพระคำของพระเจ้าเพื่อประโยชน์ของข้าพเจ้า พระคำของพระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกในชีวิตของข้าพเจ้า และเกิดผลอย่างต่อเนื่องภายในข้าพเจ้าถึงสิ่งที่ได้กล่าวไว้ในพระคำ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 10:23; ฮีบรู 11:1


Comments are closed