ศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2014

เครื่องบูชาแห่งคำสรรเสริญที่เที่ยงแท้
The True Sacrifice Of Praise

“เหตุฉะนั้น ให้เราถวายคำสรรเสริญเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าตลอดไปโดยทางพระองค์นั้น คือผลแห่งริมฝีปากที่ขอบพระคุณพระนามของพระองค์” (ฮีบรู 13:15)

    เหมือนเช่นปุโรหิตถวายเครื่องเผาบูชาและเครื่องหอมในพระคัมภีร์เดิม ในวันนี้ พวกเราถวายเครื่องบูชาแห่งคำสรรเสริญแด่พระเจ้าด้วยผลจากริมฝีปากของเรา ซึ่งก็คือถ้อยคำที่เราพูดในการสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้า เครื่องบูชาแห่งคำสรรเสริญนั้นเป็นมากกว่าคำพูดกว้างๆ เช่น “พระเจ้า ขอบพระคุณสำหรับทุกสิ่ง” เพราะในการที่จะเป็นเครื่องบูชาแห่งคำสรรเสริญที่เที่ยงแท้แด่พระเจ้าได้นั้น จะต้องผสมรวมกับสิ่งที่อยู่ในวิญญาณของคุณ คุณจะต้องมีเหตุผลที่เฉพาะเจาะจงในการสรรเสริญพระเจ้า และกล่าวเหตุผลเหล่านั้นออกมา

ถ้าข้าพเจ้ากล่าวกับคุณว่า “ขอบคุณที่ช่วยทำความสะอาดบ้านอย่างดี” ข้าพเจ้าได้สรรเสริญคุณ เช่นเดียวกัน การสรรเสริญพระเจ้าหมายถึงการขอบพระคุณพระองค์ในนามของพระเยซูสำหรับเหตุผลที่เฉพาะเจาะจง เครื่องบูชาแห่งคำสรรเสริญคือถ้อยคำแห่งความเชื่อ การสถาปนา คำสดุดี เพลงสรรเสริญ และเพลงฝ่ายวิญญาณที่คุณร้องต่อพระองค์สำหรับความรัก พระคุณ และความดีของพระองค์ที่มีต่อคุณ และยังหมายถึงคำพูดที่ตระหนัก และเฉลิมฉลองพระนามของพระเจ้า คือถ้อยคำแห่งความเชื่อแห่งพระคำของพระเจ้าที่เรากล่าวเพื่อยกย่องพระองค์

ถ้อยคำแห่งความเชื่อนี้คือผลจากริมฝีปากของเรา ถ้อยคำจากปากของเราที่ถวายพระสิริแด่พระเจ้า ดังนั้นเมื่อกล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อ ให้กล่าวสิ่งที่สวยงามเกี่ยวกับพระเจ้า และคำพยานในกิจการอันมหัศจรรย์ของพระองค์ ประกาศถึงสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสเกี่ยวกับพระองค์และเกี่ยวกับคุณ “…เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสไว้…เพื่อว่าเราทั้งหลายจะกล่าวด้วยใจกล้าว่า…” (ฮีบรู 13:5-6) ขณะที่คุณกล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อนั้นในนามพระเยซู พระองค์ (พระเยซู) ผู้ทรงเป็นปุโรหิตหลวง จะมอบถ้อยคำเหล่านั้นแด่พระบิดา ผู้ทรงรับคำสรรเสริญและการนมัสการ เป็นเครื่องหอมถวายบูชาแด่พระองค์ ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน
    สรรเสริญพระบิดา ผู้ทรงยิ่งใหญ่และสูงสุด! พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ซึ่งเปี่ยมด้วยสติปัญญาเพียงผู้เดียว ผู้ซึ่งครอบครองและปกครองท่ามกลางมนุษย์ ขอถวายพระเกียรติ สง่าราศี ความยิ่งใหญ่ และคำสรรเสริญแด่พระองค์! ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงทำให้ชีวิตของข้าพระองค์สวยงาม และเติมเต็มข้าพระองค์ด้วยพระสิริ ความชอบธรรม และสันติสุขของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โฮเชยา 14:2; ฮีบรู 13:5-6; 1 ทิโมธี 6:15-16


Comments are closed