วันเสาร์ที่ 6 เมษายน

เครื่องบูชาแห่งการสรรเสริญของเรามาพร้อมกับถ้อยคำ
OUR SACRIFICE OF PRAISE IS WITH WORDS
“เพราะฉะนั้นให้เราถวายคำสรรเสริญเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าตลอดไปโดยทางพระองค์ (พระเยซูคริสต์) นั้น คือถวายผลจากปากที่ขอบพระคุณพระองค์” (ฮีบรู 13:15)

     เช่นเดียวกับที่ปุโรหิตถวายเครื่องเผาบูชาและเครื่องหอมในพันธสัญญาเดิม วันนี้เราถวายเครื่องบูชาแห่งการสรรเสริญต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยผลแห่งริมฝีปากของเรา ซึ่งเป็นถ้อยคำที่เราพูดในการสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ คำว่า “ขอบพระคุณ” ภาษากรีกคือคำว่า “โฮโมโลเกโอ” (Homologeo) หมายถึงการกล่าวสารภาพ นั่นคือการกล่าวสารภาพต่อพระนามของพระองค์

เครื่องบูชาแห่งการสรรเสริญของเรานั้นมาพร้อมกับถ้อยคำและไปไกลกว่าคำพูดเช่น “องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ขอสรรเสริญพระองค์” เพื่อที่จะเป็นเครื่องบูชาแห่งการสรรเสริญพระเจ้าอย่างแท้จริงนั้นจะต้องมีการผสมผสานกับเนื้อหาจากวิญญาณของคุณ คุณต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนสำหรับการสรรเสริญพระองค์ แล้วพูดเหตุผลเหล่านั้นออกมา

การสรรเสริญของเราต้องมีเนื้อหา กล่าวอีกนัยหนึ่งคือคุณสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ด้วยความตระหนักรู้ในพระนามของพระเยซูด้วยเหตุผลที่เฉพาะเจาะจง เครื่องบูชาแห่งการสรรเสริญคือการกล่าวสารภาพ เพลงสดุดี เพลงนมัสการและเพลงฝ่ายวิญญาณที่คุณมอบให้แก่พระองค์สำหรับความรัก พระคุณ และความดีงามของพระองค์ที่มีต่อคุณ สิ่งเหล่านี้ยังรวมถึงคำสรรเสริญหรือคำพูดที่ยอมรับและเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่ของพระองค์ นั่นคือการกล่าวสารภาพพระคำของพระองค์ซึ่งเราใช้ในการถวายพระสิริแด่พระองค์

คำกล่าวสารภาพเหล่านี้เป็นผลแห่งริมฝีปากของเรา นั่นคือถ้อยคำจากปากของเราที่ถวายพระสิริแด่พระเจ้า ดังนั้นเมื่อกล่าวคำสารภาพ จงพูดสิ่งที่งดงามเกี่ยวกับพระเจ้าและให้คำพยานในการงานที่อัศจรรย์ของพระองค์ จงป่าวประกาศสิ่งที่พระองค์พูดเกี่ยวกับตัวพระองค์เองและเกี่ยวกับตัวคุณ “…เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่า …เพราะฉะนั้นเราอาจกล่าวด้วยความมั่นใจว่า…” (ฮีบรู 13:5-6)

เมื่อคุณกล่าวสารภาพในพระนามของพระเยซู ในฐานะมหาปุโรหิตผู้ยิ่งใหญ่ของเรา พระองค์(พระเยซู)จะเสนอสิ่งเหล่านี้ต่อพระพักตร์พระบิดาผู้รับคำสรรเสริญและการนมัสการของคุณเป็นเครื่องบูชาที่มีกลิ่นอันหอมหวาน ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

     พระบิดาผู้สมควรแก่การสรรเสริญ พระองค์ช่างทรงยิ่งใหญ่และเปี่ยมไปด้วยพระสิริ! พระองค์เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้และชาญฉลาดแต่เพียงผู้เดียว ผู้ครอบครองและปกครองในเรื่องที่เกี่ยวกับมนุษย์ โอ้ องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้พระสิริ พระเกียรติ ความยิ่งใหญ่ การครอบครอง และคำสรรเสริญจงมีแด่พระองค์! ขอบพระคุณที่ทำให้ชีวิตของข้าพระองค์สวยงามและเติมข้าพระองค์ด้วยพระสิริ ความชอบธรรมและสันติสุข ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โฮเชยา 14:2; ฮีบรู 13:5-6; 1 ทิโมธี 6:15-16


Comments are closed