จันทร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2014

เข้าใจสิ่งล้ำลึกของพระเจ้า
Understanding The Deep Things Of God

“เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้ว พระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวล…” (ยอห์น 16:13)

     ก่อนการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระองค์ พระเยซูได้ตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่า “เรายังมีอีกหลายสิ่งที่จะบอกแก่ท่านทั้งหลาย แต่เดี๋ยวนี้ท่านยังรับไว้ไม่ได้” (ยอห์น 16:12) พระองค์ตรัสสิ่งนี้ ไม่ใช่เพราะว่าพระองค์กำลังซ่อนบางสิ่งจากพวกเขา แต่เพราะว่าพวกเขายังไม่สามารถรับสิ่งเหล่านี้ในเวลานั้นได้ พระเยซูเก็บงานที่นำเราสู่สิ่งล้ำลึกและการเปิดเผยจากพระเจ้าสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ นั่นคือสิ่งที่เราอ่านเจอในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น พวกสาวกต้องรอจนพระองค์เสด็จมาก่อนที่พวกเขาจะเข้าใจสิ่งที่พระเยซูได้ตรัสไว้ สิ่งเหล่านั้นคืออะไร?

หนังสือพระกิตติคุณ: มัทธิว มาระโก ลูกา และยอห์น เรื่องราวชีวิตของพระบุตรของพระเจ้าในร่างของมนุษย์ ทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทำก่อนที่พระองค์จะไปที่ไม้กางเขน การรักษาและการอัศจรรย์ที่พระองค์ได้กระทำ และพระคัมภีร์ได้บอกเราว่าทำไมจึงได้บันทึกเรื่องราวเหล่านี้ไว้ “…การที่ได้บันทึกเหตุการณ์เหล่านี้ไว้ ก็เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่า พระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า และเมื่อมีความเชื่อแล้ว ท่านก็จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค์” (ยอห์น 20:31) ถูกบันทึกไว้สำหรับคนที่ไม่มีชีวิตของพระเจ้า และไม่มีการเปิดเผยของพระเยซูในฐานะพระบุตรของพระเจ้า

ถ้าคุณสังเกตให้ดี พระกิตติคุณไม่ได้บอกเราอย่างชัดเจนว่าทำไมพระเยซูจึงต้องตายบนไม้กางเขน หรือทำไมพระองค์จึงต้องถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตาย คนที่มีชีวิตอยู่ในเวลานั้นไม่เข้าใจถึงสิ่งเหล่านี้ จำไว้ว่าเปโตรห้ามพระเยซูไม่ให้บอกว่าพระองค์กำลังจะตาย (มาระโก 8:31-32) พระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องมาเพื่อเปิดเผยความล้ำลึกของพระเจ้าให้เราได้ทราบ 1 โครินธ์ 2:9-10 กล่าวว่า “ดังที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า สิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยิน และสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึง คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์ พระเจ้าได้ทรงสำแดงสิ่งเหล่านั้นแก่เราทางพระวิญญาณ เพราะว่าพระวิญญาณทรงหยั่งรู้ทุกสิ่งแม้เป็นความล้ำลึกของพระเจ้า”

ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราค้นพบว่าสิ่งต่างๆได้มอบให้แก่เราแล้วในพระเยซูคริสต์ ในขณะที่ข่าวประเสริฐได้พูดถึงเกี่ยวกับพระเยซู จดหมายฝากเริ่มต้นตั้งแต่พระธรรมโรม บอกเราว่าเราเป็นใครในพระคริสต์ ความสามารถและมรดกของเราในพระองค์! แสดงให้คุณเห็นภาพของพระเจ้าเกี่ยวกับคุณในฐานะผู้ที่ถูกสร้างใหม่ เกิดจากพระวิญญาณ และอยู่เหนือกว่ามารร้ายและอำนาจมืดในโลกนี้ ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงท่วมท้นใจของข้าพระองค์ด้วยสติปัญญา และประทานความเข้าใจแห่งความจริงฝ่ายวิญญาณแก่ข้าพระองค์! ความคิดของข้าพระองค์ถูกส่องสว่างโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อให้รู้ และยึดเอามรดกของข้าพระองค์ในพระคริสต์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 ทิโมธี 2:15


Comments are closed