พุธ ที่ 9 สิงหาคม 2017
เข้าใจศาสนาคริสต์
Understanding Christianity
“ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลัก ฆ่า และทำลาย เรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์” (ยอห์น 10:10)

     เมื่อคุณศึกษาการเขียนของอัครทูต คุณจะเข้าใจถึงมุมมองของพวกเขาเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ สิ่งที่พวกเขาคิด สิ่งที่พวกเขาเขียน สิ่งที่พวกเขาแสดงให้เห็นถึงศาสนาคริสต์ เขาไม่ได้กำลังบอกหรือแสดงว่าศาสนาคริสต์ เป็นศาสนาสำหรับคนที่อ่อนแอหรือไร้กำลัง พวกเขาเข้าใจศาสนาคริสต์ในสิ่งที่เป็น และแสดงถึงสิ่งนั้น คือชีวิตของพระเจ้าผ่านทางมนุษย์ที่เป็นบุคคล! ศาสนาคริสต์คือพระเจ้าเข้ามาอยู่ในใจของคุณ ใส่พระลักษณะของพระองค์แทนที่ความเป็นมนุษย์ของคุณ

หลายคนไม่เข้าใจสิ่งนี้ว่าเป็นศาสนาคริสต์ ดังนั้นเขาจึงปฏิบัติสิ่งที่เป็นศาสนา แต่ศาสนาคริสต์นั้นเป็นสิ่งที่เป็นจริง เป็นการสำแดงพระคำที่มีชีวิตในชีวิตของมนุษย์ จนกว่าสิ่งนี้จะกลายเป็นสิ่งที่คุณตระหนักรู้ และเป็นบางสิ่งที่คุณรู้ในภาคปฏิบัติ คุณจะมีหลักการของศาสนาคริสต์ที่ไม่เป็นประโยชน์สำหรับคุณเท่าใดนัก แต่ว่าถ้าเข้าใจถึงว่าสิ่งนี้เป็นการบังเกิดใหม่ที่จะทำให้คุณก้าวไปข้างหน้า เพราะว่าคุณรู้ว่าคุณมีธรรมชาติและชีวิตของพระเจ้าในวิญญาณมนุษย์ของคุณ คุณก็จะให้พระเจ้าเป็นบิดาของคุณ

ในศาสนาคริสต์ เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่ทรงพระชนม์อยู่และเป็นจริง ในศาสนาคริสต์เราเชื่อว่าพระเยซูตาย และพระเจ้าได้ทำให้พระองค์เป็นขึ้นจากความตาย และเราได้ยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือชีวิตของเรา ใครก็ตามที่ทำสิ่งนี้ได้ออกจากความตายไปสู่ชีวิต และจากอาณาจักรแห่งความมืดไปสู่แผ่นดินของพระเจ้า เขาได้รับการทำให้ตื่นขึ้นในความจริงของโลกฝ่ายวิญญาณ และพระเจ้าได้ใส่ชีวิตนิรันดร์ในวิญญาณของเขา!

เมื่อชีวิตนิรันดร์ถูกใส่ไว้ในวิญญาณของคุณ คุณก็จะมีพระเจ้าเป็นพระบิดาของคุณ คุณจะรู้จักพระองค์ในฐานะพระบิดาและชีวิตใหม่ในพระคริสต์ได้เริ่มต้นขึ้น โรม 6:4 บอกเราให้เดินในชีวิตใหม่นั้น “เพราะฉะนั้น เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว โดยการรับบัพติศมาเข้าในการตายนั้น เพื่อว่าเมื่อพระบิดาทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากตายโดยพระสิริของพระองค์แล้ว เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน” นี่คือศาสนาคริสต์ เป็นการเดินในพระสิริของพระเจ้า และทำให้พระประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของคุณสำเร็จ

คำอธิษฐาน

     ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตของพระองค์ที่ทำงานในข้าพระองค์วันนี้ ชีวิตนี้ได้รับการเปลี่ยนแปลงในทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับข้าพระองค์ ข้าพระองค์มีชีวิตแห่งความสำเร็จ สุขภาพ ความรุ่งเรือง ชัยชนะ และพระสิริ ชีวิตของพระคริสต์ภายในข้าพระองค์ได้ยกข้าพระองค์ขึ้นเหนือความสับสนและความล้มเหลวที่มีอยู่ในโลกนี้ ข้าพระองค์เป็นผู้ชนะ และชีวิตของข้าพระองค์มีสง่าราศีมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 5:4; 1 โครินธ์ 15:57


Comments are closed