พุธ ที่ 21 พฤษภาคม 2014

เข้าใจพระคำ
Understanding The Word

“พระองค์จึงตรัสว่า “ข้อความลึกลับแห่งแผ่นดินของพระเจ้าทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายรู้ได้ แต่สำหรับคนอื่นนั้นได้ให้เป็นคำอุปมา เพื่อเมื่อเขาดูก็ไม่เห็น และเมื่อเขาได้ยินก็ไม่เข้าใจ” (ลูกา 8:10)

     ทุกคนสามารถศึกษาพระคัมภีร์ อย่างไรก็ดี มีเพียงพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่สามารถประทานความเข้าใจแก่คุณ และเปิดเผยความจริงแห่งอาณาจักรของพระเจ้าแก่คุณได้ การเจิมสามารถลงมาบนคุณและประทานความเข้าใจถึงพระคำ การเจิมนั้นมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์

ยอห์นบอกเราถึงเหตุการณ์หนึ่งเมื่อพระเยซูทรง “ระบายลมหายใจ” เหนือสาวกและตรัสว่า “จงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิด” (ยอห์น 20:22) ภาษากรีกที่แปลว่า “ระบายลมหายใจ” คือคำว่า “emphusao” ซึ่งมีความหมายว่า “เป่าลมที่” หรือ “บน” พระเยซูระบายลมหายใจบนสาวกของพระองค์เพื่อรับพระวิญญาณบริสุทธิ์! ลูกา 24:45 ช่วยให้คำอธิบายถึงสิ่งที่พระเยซูได้ทำ กล่าวว่า “ครั้งนั้นพระองค์ทรงบันดาลให้ใจเขาทั้งหลายเกิดความสว่างขึ้น เพื่อจะได้เข้าใจพระคัมภีร์”

ดังนั้นเราจึงได้รับภาพที่ชัดเจนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเรารวมยอห์น 20:22 และลูกา 24:45 ไว้ด้วยกัน เมื่อพระเยซูระบายลมหายใจบนเหล่าสาวกของพระองค์และตรัสกับพวกเขาว่า “จงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิด” พระองค์ได้ส่งต่อพระวิญญาณแห่งความเข้าใจไปที่พวกเขา และจิตใจของพวกเขาได้รับการเจิมเพื่อที่จะเข้าใจในพระคำ ความเข้าใจในพระคำนั้นสำคัญอย่างมาก สุภาษิต 4:7 ตรัสว่า “…แม้เจ้าจะได้อะไรก็ตาม จงเอาความรอบรู้ไว้” (สุภาษิต 4:7)

การอ่านคำอุปมาของผู้หว่านในมาระโก 4 จะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นถึงความสำคัญของการเข้าใจในพระคำ เมื่อถึงเวลาที่อธิบายถึงคำอุปมา พระองค์ได้เปิดเผยว่าเมล็ดซึ่งตกที่ริมทางเดินนั้น คือคนที่ได้ยินพระคำและไม่เข้าใจ มารจึงมาฉกเอาพระคำออกจากใจของเขาไปในทันที

พระคำของพระเจ้าคือสิ่งเดียวที่มารพยายามที่จะเอาไปจากคุณ เพราะว่ามันรู้ว่าถ้ามันสามารถโขมยพระคำไปจากคุณ หรือป้องกันคุณจากการเข้าใจถึงพระคำ มันก็จะมีหนทางในชีวิตของคุณได้ นี่คือเหตุผลที่คุณจะต้องตระหนักและชื่นชมการทำงานของพระวิญญาณในชีวิตของคุณ พระองค์คือผู้ที่ช่วยคุณเข้าใจพระคำของพระเจ้า และประทานสายตาและการสำแดงถึงมรดกของคุณและความจริงของพระเจ้าในพระคริสต์

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระพรและเกียรติที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตภายในข้าพระองค์ ประทานความเข้าใจในพระคำแก่ข้าพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเปิดเผยความล้ำลึกแห่งอาณาจักรของพระองค์แก่ข้าพระองค์ผ่านทางพระคำของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 ทิโมธี 2:15; ยอห์น 14:26


Comments are closed