อังคาร ที่ 11 มีนาคม 2014

เข้าใจน้ำพระทัยของพระองค์สำหรับการขอ
Understanding His Will For Asking

“และนี่คือความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์ คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ก็ทรงโปรดฟังเรา และถ้าเรารู้ว่า พระองค์ทรงโปรดฟังเรา เมื่อเราทูลขอสิ่งใดๆ เราก็รู้ว่าเราได้รับสิ่งที่เราทูลขอนั้นจากพระองค์” (1 ยอห์น 5:14-15)

     การอธิษฐานตามน้ำพระทัยของพระเจ้าคือกุญแจที่สำคัญสำหรับการอธิษฐานที่ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะการอธิษฐานทูลขอ อย่างไรก็ตาม หลายคนเข้าใจผิดถึงความหมายของการ “ขอตามน้ำพระทัยของพระเจ้า” โดยส่วนใหญ่จะเข้าใจว่า เพราะว่าพวกเขายังไม่ได้รรับการสอนถึงพระคำของพระเจ้าอย่างเพียงพอ ซึ่งเหตุผลที่พวกเขาไม่ได้รับคำตอบสำหรับคำอธิษฐานนั้นก็เพราะว่าคำอธิษฐานนั้นไม่ได้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีสำหรับพวกเขา พวกเขาคิดว่าพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เขาได้ในสิ่งที่ขอ

แต่นี่คือการตีความหมายพระคำของพระเจ้าที่ผิดในบริบทของการอธิษฐาน คนที่ยึดหลักที่ผิดนี้ ที่ว่าคำอธิษฐานของเขาไม่ได้รับคำตอบเพราะว่าพวกเขาไม่ได้อธิษฐานตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ไม่เข้าใจว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งได้เน้นย้ำในข้อพระคัมภีร์ตอนต้นไม่ใช่ความสอดคล้องในคำขอของเขากับน้ำพระทัยของพระเจ้า แต่เป็นสิทธิพิเศษที่เขาได้ทูลขอต่อพระเจ้า เมื่อพระองค์บอกเราให้ “ทูลขอตามน้ำพระทัยของพระเจ้า” พระองค์ไม่ได้กำลังพูดถึง “สิ่ง” ที่เราขอ แต่พูดถึง “วิธี” ที่เราขอ

พูดอีกนัยหนึ่ง วิธีและรูปแบบในการอธิษฐานทูลขอควรจะสอดคล้องกับรูปแบบของพระเจ้า ดังนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะรู้ว่าจะขอพระบิดาตามน้ำพระทัยของพระองค์ในการขอได้อย่างไร ยอห์น 16:23-24 บอกเราอย่างชัดเจนว่า “ในวันนั้นท่านจะไม่ถามอะไรเราอีก เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านขอสิ่งใดจากพระบิดา พระองค์จะประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านในนามของเรา แม้จนบัดนี้ท่านยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเรา จงขอเถิดแล้วจะได้ เพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะมีเต็มเปี่ยม…”

ในตอนนี้พระเยซูได้นำเสนอแนวทางพิเศษ เป็นทางใหม่และเป็นที่ยอมรับในการขอจากพระเจ้า น้ำพระทัยของพระบิดาสำหรับการขอคือการขอในนามของพระเยซู เมื่อคุณทูลขอต่อพระบิดาในพระนามของพระเยซู คุณกำลังเป็นตัวแทนของพระเยซู เหมือนหนึ่งว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ที่ทูลขอสิ่งนั้น พระบิดาทรงรักคุณโดยปราศจากเงื่อนไข สิ่งที่พระองค์ต้องการทั้งหมดสำหรับคุณคือการขอตามน้ำพระทัยของพระองค์ ในนามของพระเยซู และได้รับคำตอบ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ชื่นชมยินดีในโอกาสพิเศษและพระพรแห่งการอธิษฐานในนามของพระเยซู ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงตั้งข้าพระองค์ในการรับคำตอบของคำอธิษฐาน และสอนข้าพระองค์ถึงวิธีในการอธิษฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับตามน้ำพระทัยของพระองค์! ข้าพระองค์จึงมีความมั่นใจถึงคำตอบของคำทูลขอของข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์ทูลในพระนามของพระเยซูในวันนี้ อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 16:26-27; ยอห์น 15:16


Comments are closed