พฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2016

เข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของคุณ
Understanding Your True Nature

“ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ” (กาลาเทีย 5:22)

    คุณอาจต้องการที่จะถามว่า “ถ้าบางคนที่บังเกิดใหม่แล้วตระหนักว่าเขายังมีความเกลียดชัง ความโกรธ ความขมขื่น ความอิจฉาริษยา ความเย่อหยิ่ง ฯลฯ ในใจของเขา เขาจะสามารถขจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปได้อย่างไร? เขาควรจะอธิษฐานขอให้พระเจ้านำสิ่งเหล่านั้นออกไปหรือไม่?” อันดับแรก คุณต้องรู้ว่าคริสเตียนเป็นใคร เขาคือคนที่วิญญาณของเขาถูกสร้างใหม่โดยพระเจ้า และวิญญาณมนุษย์ที่ถูกสร้างใหม่นั้นมีสิ่งพิเศษบางอย่าง อาทิ ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ

ความเกลียดชัง ความโกรธ ความขมขื่น ความอิจฉาริษยา และความเย่อหยิ่ง ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในวิญญาณของมนุษย์ที่ถูกสร้างใหม่ ดังนั้นจงปฏิเสธที่จะให้ที่พักกับมัน มองเข้าไปในวิญญาณของคุณและนำเอาความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อออกมา คุณมีสิ่งที่สวยงามมากมายเหล่านี้ในวิญญาณของคุณ คุณอาจเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า “ผลผลิต” แห่งวิญญาณมนุษย์ของคุณ เพราะว่าคุณเป็นต้นไม้แห่งความชอบธรรม

พระคัมภีร์กล่าวว่าความรักของพระเจ้าได้ส่องเข้าสู่จิตใจของคุณโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ (โรม 5:5) นี่หมายความว่าไม่มีที่ว่างเหลือในใจของคุณสำหรับความเกลียดชัง ความขมขื่น ความอิจฉา และทั้งหมดที่เป็นแง่ลบ สิ่งเหล่านั้นคือการงานของเนื้อหนัง และพระเจ้าไม่ได้บอกเราให้อธิษฐานเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น สิ่งที่พระองค์บอกเราก็คือทิ้งมันไป! ถ้านั่นไม่ใช่สิ่งที่คุณจะสามารถทำได้ พระองค์ก็คงไม่ทรงตรัสไว้เช่นนั้น

สิ่งที่คุณควรทำเมื่อดูเหมือนว่าจะมีการแสดงออกของผลของเนื้อหนังในชีวิตของคุณ ก็คือการใช้ปากของคุณ! ประกาศว่ามีความรักในใจของคุณ นั่นคือสิ่งที่คุณจะเริ่มต้นทำ คุณอาจถามว่า “ฉันจะต้องพูดหรือ?” ใช่ คุณต้องพูด และพูดต่อไปเรื่อยๆ เพราะว่าปากของคุณเป็นสิ่งที่ควบคุมชีวิตของคุณ แม้ในตอนนี้ ให้คุณพูดว่า “พระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าเดินในความรัก!” ยิ่งคุณพูดสิ่งนี้มากเท่าไหร่ การสำแดงแห่งความรักของพระคริสต์ในชีวิตของคุณก็จะมากขึ้นเท่านั้น

คุณบังเกิดด้วยธรรมชาติของพระเจ้าในหัวใจของคุณ คุณมีชีวิตของพระเจ้าในคุณ ตระหนักสิ่งที่อยู่ในวิญญาณของคุณมากขึ้น และให้ถ้อยคำและการกระทำของคุณสอดคล้องกับธรรมชาติที่แท้จริงของคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าเดินในพระวิญญาณ ดังนั้นอย่าเติมเต็มตัณหาของเนื้อหนัง! ความรักของพระเจ้าได้ส่องเข้าสู่จิตใจของข้าพเจ้าโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์! และข้าพเจ้าได้สวมใส่มนุษย์ใหม่ คือได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ในความรู้ตามพระฉายของพระองค์ ข้าพเจ้าสำแดงความดีและความสมบูรณ์แบบของพระเจ้าแก่โลกของข้าพเจ้า ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 เปโตร 2:1: 1 เปโตร 2:12


Comments are closed