ศุกร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2015

เข้าใจถึงความล้ำลึกฝ่ายวิญญาณ – พระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับคุณ!
Understanding Spiritual Mysteries—God’s Will For You!

“ฝ่ายพวกสาวกจึงมาทูลพระองค์ว่า “เหตุไฉนพระองค์ตรัสกับเขาเป็นคำอุปมา” พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ข้อความลับลึกแห่งแผ่นดินสวรรค์ ทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายรู้ได้ แต่คนเหล่านั้น ไม่โปรดให้รู้” (มัทธิว 13:10-11)

    เหมือนกับเหล่าสาวกที่พระเยซูได้ตรัสไว้ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น คุณก็ได้รับความสามารถที่จะรู้และเข้าใจถึงสิ่งล้ำลึกฝ่ายวิญญาณด้วยเช่นกัน ในเอเฟซัส 1:17-18 เปาโลอธิษฐานว่า “ข้าพเจ้าอธิษฐานว่า ขอพระเจ้าแห่งพระเยซูคริสตเจ้าของเรา คือพระบิดาผู้ทรงพระสิริทรงโปรดประทานให้ท่านทั้งหลาย มีจิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญา และความประจักษ์แจ้งในเรื่องความรู้ถึงพระองค์ และขอให้ตาใจของท่านสว่างขึ้น เพื่อท่านจะได้รู้ว่า ในการที่พระองค์ทรงเรียกท่านนั้น พระองค์ได้ประทานความหวังอะไรแก่ท่าน และรู้ว่า มรดกของพระองค์สำหรับธรรมิกชนมีสง่าราศีอันอุดมบริบูรณ์เพียงไร” อย่างไรก็ดี สิ่งนี้ไม่ควรเป็นเพียงคำอธิษฐานสำหรับคุณ ตอบสนองต่อพระคำและให้พระคำในชีวิตของคุณ เพราะว่านั่นคือพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับคุณ

พระเจ้าต้องการคุณให้มีความเข้าใจถึงความล้ำลึกและความลับ ด้วยวิญญาณของคุณที่เต็มด้วยแสงสว่าง จะเห็นและเข้าใจถึงมรดกและตัวตนของคุณในพระคริสต์ ดังนั้นคุณจึงกล่าวว่า “ข้าพเจ้าได้รับพระวิญญาณแห่งสติปัญญาและการสำแดงในความรู้ของพระเจ้า สายตาแห่งความเข้าของข้าพเจ้าถูกเปิดออกให้เห็น ดังนั้น ข้าพเจ้ารู้จักความหวังแห่งการทรงเรียกของข้าพเจ้า ความจริงฝ่ายวิญญาณได้ถูกเปิดเผยออกแก่ข้าพเจ้า! ข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าเป็นใคร และทุกสิ่งที่เป็นของข้าพเจ้าในพระคริสต์!” เป็นสิ่งสำคัญที่จะตอบสนองต่อพระคำในลักษณะนี้เพราะว่าความเชื่อคือการตอบสนองของวิญญาณมนุษย์ต่อพระคำของพระเจ้า

สดุดี 25:14 บอกให้เรารู้ว่าความลับของพระเจ้าอยู่กับคนเหล่านั้นที่ยำเกรงพระองค์ พระองค์ทรงเปิดเผยพระประสงค์ของพระองค์แก่คนเหล่านั้น เมื่อคุณมีความยำเกรงพระเจ้า เมื่อคุณถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยชีวิตของคุณ พระองค์ก็จะประทานการสำแดงแก่คุณในพระคำของพระองค์ และทำให้พระองค์เป็นที่รู้จักแก่คุณในวิธีที่พิเศษ พระดำรัสของพระเยซูได้กล่าวถึงสิ่งนี้ในยอห์น 14:21 “ผู้ใดที่มีบัญญัติของเรา และประพฤติตามบัญญัตินั้น ผู้นั้นแหละเป็นผู้ที่รักเรา และผู้ที่รักเรานั้นพระบิดาของเราจะทรงรักเขา และเราจะรักเขา และจะสำแดงตัวให้ปรากฏแก่เขา”

คำอธิษฐาน
    ข้าพเจ้ามีความสามารถที่จะรู้และเข้าใจความล้ำลึกแห่งอาณาจักรของพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าได้สำแดงแก่วิญญาณของข้าพเจ้าให้รู้ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเดินในแสงสว่าง สำแดงสิ่งเดียวกันนี้แก่โลกของข้าพเจ้า! ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงเป็นแสงสว่างของข้าพระองค์ และที่ทำให้ข้าพระองค์เป็นแสงสว่างแก่โลกนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 2:12; ยอห์น 14:26; ยอห์น 16:13


Comments are closed