จันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2017
เข้าใจความรักที่สมบูรณ์ของพระองค์
Understanding His Perfect Love

“ในความรักนั้นไม่มีความกลัว แต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ขับไล่ความกลัวออกไปเสีย เพราะความกลัวเกี่ยวข้องกับการลงโทษ และผู้ที่กลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์” (1 ยอห์น 4:18)

    รักพระเจ้า และรู้ว่าพระองค์ทรงรักคุณ คือความรักที่สมบูรณ์ และความรักที่สมบูรณ์นั้นขับไล่ความกลัวออกจากชีวิตของคุณ นี่หมายความว่าผู้ที่ดำเนินชีวิตในความกลัวนี้ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์ คุณไม่จำเป็นต้องพยายามที่จะต่อสู้กับความกลัวหรือความสงสัย ถ้าคุณดำเนินในความรักของพระเจ้า ก็จะไม่มีความจำเป็นที่คุณจะต้องพยายามที่จะเดินในชัยชนะเหนือความมืดและความยากลำบากของชีวิต ถ้าหากคุณไว้วางใจในความรักของพระองค์ที่มีสำหรับคุณ และรักพระองค์กลับคืน

บางครั้ง คริสเตียนหรือแม้ผู้ประกาศข่าวประเสริฐก็ยังมีความกลัว อาจจะเป็นความกลัวเกี่ยวกับสุขภาพของเขา เกี่ยวกับการเงิน เกี่ยวกับการรับใช้ ฯลฯ ถ้าคุณพบว่าตัวเองอยู่ในสถานะนั้น อย่าหมดหวัง แต่ภาวนาในความรักของพระบิดาที่มีสำหรับคุณ จนกระทั่งความรักนั้นยึดมั่นคงในวิญญาณของคุณ ถ้าคุณทำเช่นนั้น ไม่ว่าจะมีปัญหาใดเข้ามา คุณจะมีความกล้าสำหรับชัยชนะในท่ามกลางปัญหานั้น

เวลาที่ใครบางคนกล่าวว่า “ฉันกลัวสิ่งนี้หรือสิ่งนั้น” คนนั้นยังไม่เข้าใจความรักของพระเจ้า เพราะว่าความรักที่สมบูรณ์ขับไล่ความกลัวออกไป ความกลัวในการถูกปฏิเสธโดยคนอื่น ความกลัวในอนาคต หรือความกลัวในชีวิต สิ่งที่คุณต้องตระหนักคือว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก และคุณไม่ต้องกลัวพระเจ้าแม้ว่าจะมีสิ่งที่คุณทำผิดพลาดในเวลาที่ผ่านมา พระองค์ตรัสว่า “ฉะนั้นขอให้เราเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณด้วยความกล้า เพื่อเราจะได้รับพระเมตตา และจะพบพระคุณที่ช่วยเราในยามต้องการ” (ฮีบรู 4:16)

ความรักของพระเจ้าสำหรับคุณเป็นความรักที่สมบูรณ์ นั่นหมายความว่าพระองค์ไม่ต้องรักคุณมากขึ้นเมื่อคุณไปถึงสวรรค์ มากกว่าที่พระองค์ได้รักคุณอยู่แล้ว เข้าหาพระองค์ด้วยความเข้าใจนี้ และคุณจะไม่ต้องกลัวสิ่งใดเลย เพราะพระองค์ตรัสไว้แล้วว่า “…เราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์…” (เยเรมีย์ 31:3)

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักของพระองค์ในใจของข้าพระองค์ ข้าพระองค์เดินในการครอบครองในวันนี้ เพราะว่าพระองค์ได้ประทานวิญญาณแห่งฤทธิ์เดช ความรัก และการบังคับตนเองให้แก่ข้าพระองค์! ข้าพระองค์เดินอย่างถวายเกียรติแด่พระองค์ มีความยินดีว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ทำให้ข้าพระองค์มีชัยชนะเหนือความกลัว ซาตาน และโลกนี้ ฮาเลลูยา

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 4:16; 1 ยอห์น 4:8


Comments are closed