อังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2015

เข้าใจความจริงฝ่ายวิญญาณ
Apprehend Spiritual Realities

“ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้ เป็นความรู้สึกมั่นใจว่า สิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริง” (ฮีบรู 11:1)

    โดยการบังเกิดใหม่ คุณเหมาะที่จะอยู่ในอาณาจักรของพระบุตรที่รักของพระเจ้า ซึ่งก็คืออาณาจักรฝ่ายวิญญาณ ในอาณาจักรนี้พระเจ้าได้อวยพรคุณด้วยพระพรฝ่ายวิญญาณทั้งหมด ซึ่งรวมถึงทุกสิ่งที่มีชีวิตและมีธรรม (2 เปโตร 1:3) ทุกสิ่งที่คุณปรารถนาซึ่งสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณ เป็นของคุณแล้วในพระคริสต์

การรักษา ความรุ่งเรือง ความสำเร็จ และชีวิตแห่งชัยชนะ คือความจริงที่คุณสามารถเข้าใจได้ในโลกฝ่ายวิญญาณ และนำมาใช้ในชีวิตของคุณ อย่างไรก็ดีการที่จะยึดเอาสิ่งนี้และความจริงฝ่ายวิญญาณอื่นๆ เพื่อทำให้เกิดขึ้นจริง เป็นประสบการณ์ที่สัมผัสรับรู้ได้ในชีวิตส่วนตัวของคุณนั้นจำเป็นต้องทำโดยความเชื่อ! ความเชื่อคือการตอบสนองของวิญญาณมนุษย์ต่อพระคำของพระเจ้า สิ่งที่คุณลงมือปฎิบัติคือ การตอบสนองของคุณต่อความจริงที่คุณเห็นในพระคำของพระเจ้า นั่นคือความเชื่อ

ความเชื่อคือการปฏิบัติบนความจริงที่กำหนดเพื่อเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เข้าใจความจริงแห่งอาณาจักรฝ่ายวิญญาณที่คุณอยู่ และนำสิ่งเหล่านั้นมากำหนดบนโลกธรรมชาตินี้ พูดอีกนัยหนึ่งคือว่า เมื่อคุณพูดถึงสุขภาพของคุณ การรักษา ความรุ่งเรือง และชีวิตที่ยิ่งใหญ่ของคุณในพระคริสต์ คุณไม่เพียงแต่พยายามที่จะทำให้บางสิ่งเกิดขึ้น แต่คุณกำลังเดินในความจริงที่มีอยู่แล้วในโลกฝ่ายวิญญาณซึ่งคุณอยู่

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับฤทธิ์เดชแห่งพระคำของพระองค์และพันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของข้าพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ที่เปิดตาฝ่ายวิญญาณของข้าพระองค์ให้รู้และเข้าใจทุกสิ่งที่พระองค์ได้เตรียมไว้สำหรับข้าพระองค์ในพระคริสต์ ข้าพระองค์กำลังเดินในความจริงแห่งมรดกของข้าพระองค์ในพระคริสต์ ตระหนักว่าข้าพระองค์มีชัยเหนือโลกนี้และระบบของโลกนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 11:1; ฮีบรู 2:4


Comments are closed