ศุกร์ที่ 12สิงหาคม 2016
เข้าเส้นชัยของคุณด้วยความยินดี
Finish Your Course With Joy

“แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าเลย ข้าพเจ้ามิได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งประเสริฐแก่ข้าพเจ้า แต่ในชีวิตของข้าพเจ้าขอทำหน้าที่ให้สำเร็จด้วยความปีติยินดี และทำการปรนนิบัติที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูเจ้า คือที่จะเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐแห่งพระคุณของพระเจ้านั้น” (กิจการ 20:24)

    อาจารย์เปาโลรับความรับผิดชอบส่วนตัวสำหรับข่าวประเสริฐ สำหรับเขาแล้ว ข่าวประเสริฐคือความไว้วางใจที่ศักดิ์สิทธิ์ เขาได้ยืนยันในเรื่องนี้เมื่อเขาบอกว่า “…ตามที่มีอยู่ในข่าวอันประเสริฐเลิศ ของพระเจ้าผู้เสวยสุข คือข่าวประเสริฐที่ได้ทรงมอบไว้กับข้าพเจ้านั้น” (1 ทิโมธี 1:11) ใน 1 โครินธ์ 9:16 เขายังเน้นย้ำว่า “เพราะการที่ข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐนั้น ข้าพเจ้าไม่มีเหตุที่จะอวดได้ เพราะจำเป็นที่ข้าพเจ้าจะต้องประกาศข่าวประเสริฐ ถ้าข้าพเจ้าไม่ประกาศ วิบัติจะเกิดแก่ข้าพเจ้า”

อีกครั้งใน 1 ทิโมธี 1:12 เขาประกาศว่า “…ด้วยว่าพระองค์ทรงพระกรุณาถือว่าข้าพเจ้าเป็นคนสัตย์ซื่อ จึงทรงตั้งข้าพเจ้าให้ปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์” ความเชื่อของเปาโลเกี่ยวกับข่าวประเสริฐนั้นมีอย่างถึงที่สุด เขารู้ว่าข่าวประเสริฐคือฤทธิ์เดชของพระเจ้าเพื่อความรอดสำหรับมนุษย์ทุกคน และเขาประกาศข่าวประเสริฐนั้นอย่างร้อนรน ไม่มีสิ่งใดหรือผู้ใดที่จะทำให้เขาเงียบเฉยอยู่ได้ เขาได้เจอกับอุปสรรคมากมายในการประกาศข่าวประเสริฐ แต่เขาก็ยังไม่หวั่นไหว

แม้ในตอนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพยานอย่างเปิดเผยว่าเขาจะต้องรับการทนทุกข์ยากอย่างหนัก และต้องถูกจองจำถ้าเขาไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อประกาศ (กิจการ 20:23) เปาโลก็ยังคงสงบและจดจ่อ การตอบสนองของเขาคือ “แต่ข้าพเจ้ามิได้ถือว่า ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าและประเสริฐสำหรับตัวข้าพเจ้า แต่ในชีวิตของข้าพเจ้าขอทำหน้าที่ให้สำเร็จก็แล้วกัน และทำการปรนนิบัติที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูเจ้า คือที่จะเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐ ซึ่งสำแดงพระคุณของพระเจ้านั้น” (กิจการ 20:24)

เปาโลเป็นผู้นำในเรื่องของข่าวประเสริฐ เขาจะประกาศแม้ว่าอาจจะทำให้เขาต้องเสียชีวิต เขามีความตั้งใจในการไปถึงเส้นชัยชองเขาด้วยความยินดี นี่ควรเป็นท่าทีของคุณ อย่าหวั่นไหวไปกับปัญหาหรือความยากลำบากที่คุณอาจต้องเผชิญในเวลาที่กำลังประกาศข่าวประเสริฐ พระเจ้าทรงทราบดีว่าคุณอาจต้องพบกับความท้าทายเหล่านั้น ดังนั้นไม่มีความยากลำบากใดที่สามารถเอาชนะคุณได้ ถ้าหากคุณยืนหยัดและปฏิเสธที่จะยอมแพ้

จำไว้เสมอว่าพระเจ้าทรงเห็นว่าคุณสัตย์ซื่อ และได้มอบข่าวประเสริฐให้อยู่ในการดูแลของคุณ พระองค์ทรงเชื่อมั่นในตัวคุณ ดังนั้นเช่นเดียวกับอาจารย์เปาโล อย่าให้สิ่งใดมาหยุดคุณไว้ จงมุ่งมั่นในการไปถึงเส้นชัยของคุณด้วยความยินดี
คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานกำลังแก่ข้าพระองค์เพื่อการงานของแผ่นดินของพระองค์ ข้าพระองค์ไม่หวั่นไหว และเต็มด้วยความยินดีเสมอในการงานข้างหน้า ข้าพระองค์ฉวยโอกาสของพระคำและพระพรจากพระวิญญาณ ที่ซึ่งข้าพระองค์ได้รับการฝึกฝน เสริมกำลัง และสั่งสอน เพื่อชีวิตที่ต่อเนื่องแห่งชัยชนะ ความสำเร็จ ความก้าวหน้า และความยิ่งใหญ่ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มาระโก 16:15; โยชูวา 23:6


Comments are closed