จันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2015

เข้าประจำที่ในงานรับใช้ของข่าวประเสริฐ
Take Your Place In The Ministry Of The Gospel

“จงไปพลางประกาศพลางว่า ‘แผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว’ จงรักษาคนเจ็บป่วยให้หาย คนตายแล้วให้ฟื้น คนโรคเรื้อนให้หายสะอาด และจงขับผีให้ออก ท่านทั้งหลายได้รับเปล่าๆ จงให้เปล่าๆ” (มัทธิว 10:7-8)

    เมื่อคุณศึกษาพระคัมภีร์ คุณจะพบว่าพระเจ้าไม่เคยวางสิทธิอำนาจและฤทธิ์เดชทั้งหมดในการเปลี่ยนแปลงชีวิตมนุษย์ไว้ที่พระองค์แต่เพียงผู้เดียว ยกตัวอย่างเช่น พระองค์ไม่เคยบอกเราว่าพระองค์จะนำวิญญาณโดยพระองค์เอง พระองค์บอกให้เราเป็นคนทำ พระองค์บอกให้เรารักษาคนป่วย พระองค์ไม่ได้ตรัสว่า “จงขอให้เราทำสิ่งนั้น หรือจงอธิษฐานขอให้เราทำสิ่งนั้น” ไม่ใช่! พระองค์บอกให้เรารู้ว่านั่นเป็นความรับผิดชอบของเรา แต่เราทำด้วยสิทธิอำนาจของพระองค์ ช่างเป็นพระพรอย่างยิ่ง!

พระคัมภีร์กล่าวว่า “พวกสาวกเหล่านั้นจึงออกไปเทศนาสั่งสอนทุกแห่งทุกตำบล และพระเป็นเจ้าทรงร่วมงานกับเขาและทรงสนับสนุนคำสอนของเขา โดยหมายสำคัญที่ประกอบนั้น” (มาระโก 16:20) นี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในสมัยของพวกเรา! ขณะที่เราประกาศข่าวประเสริฐ พระเจ้าทรงยืนยันข้อความของเราด้วยหมายสำคัญและการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้น!

จงมีความกล้าหาญเพื่อพระคริสต์ ประกาศข่าวประเสริฐด้วยความร้อนรน และเมื่อคุณทำ พระเจ้าจะทรงยืนยันพระคำของพระองค์ด้วยหมายสำคัญที่ตามมา เรามีบางสิ่งที่จะให้แก่โลกนี้ คือข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ ระลึกอีกครั้งถึงสิ่งที่พระองค์ทรงตรัส: จงรักษาคนเจ็บป่วยให้หาย คนตายแล้วให้ฟื้น คนโรคเรื้อนให้หายสะอาด และจงขับผีให้ออก ท่านทั้งหลายได้รับเปล่าๆ จงให้เปล่าๆ (มัทธิว 10:8) พระองค์ได้ประทานให้เราทั้งฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจในการทำงานที่ยิ่งใหญ่ในนามของพระองค์ และสำแดงถึงคุณลักษณะของพระวิญญาณอย่างเกิดผลแก่โลกของเรา

ดังนั้นจงเข้าประจำที่ของคุณในพันธกิจแห่งข่าวประเสริฐ ประกาศข่าวประเสริฐด้วยใจกล้าหาญ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ยินดีที่พระองค์ทรงนับว่าข้าพระองค์สัตย์ซื่อการเป็นผู้รับใช้แห่งการคืนดีกัน และเป็นหุ้นส่วนที่เกิดผลกับพระองค์ในการประกาศข่าวประเสริฐกับโลกนี้ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตมากมายด้วยพระพรแห่งข่าวประเสริฐ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 14:12; มาระโก 16:18


Comments are closed