อาทิตย์ ที่ 14 พฤษภาคม 2017
เข้าถึงสติปัญญาที่ยิ่งใหญ่กว่า
Access To Greater Wisdom

“โดยพระองค์ ท่านทั้งหลายจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นพระปัญญาจากพระเจ้าสำหรับเรา ทรงเป็นผู้ทำให้เราชอบธรรม ทรงเป็นผู้ชำระเราให้บริสุทธิ์ และทรงเป็นผู้ไถ่บาป” (1 โครินธ์ 1:30)

    สังเกตในข้อพระคำตอนต้นไม่ได้กล่าวว่า “…พระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด…” ใช่ พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา แต่พระองค์ยังทรงเป็นสติปัญญา ความชอบธรรม ผู้ชำระให้เราบริสุทธิ์ และเป็นผู้ไถ่บาปของเรา ดังนั้นในการศึกษาในวันนี้ เราจะจดจ่อกับการที่พระองค์ทรงเป็นสติปัญญาของเรา พระคริสต์ทรงเป็นสติปัญญาของเรา คุณทราบหรือไม่ว่านี่หมายความว่าอย่างไร

เราทุกคนต่างก็ชื่นชมในซาโลมอนที่ถือว่าเป็นคนที่ฉลาดที่สุดที่เคยมีชีวิตอยู่ แต่พระคริสต์ซึ่งเป็นพระปัญญานั้นสถิตอยู่ภายในคุณ นั่นเป็นสิ่งที่มากกว่าที่ซาโลมอนมีอย่างแน่นอน คุณไม่ได้คิดโดยใช้สติปัญญาของมนุษย์อีกต่อไป คุณสามารถเข้าถึงสติปัญญาที่ยิ่งใหญ่กว่า คุณมีมุมมองที่ถูกต้องของความจริง คุณมีความเข้าใจในสิ่งที่ล้ำลึกของชีวิต และความสามารถในการให้เหตุผลและปฏิบัติอย่างถูกต้อง นั่นคือการทำงานผ่านทางสติปัญญาของพระคริสต์ภายในคุณ พลังที่ทำงานอยู่ภายในที่จะนำคุณและทำให้คุณตัดสินใจได้ถูกต้อง

พระคริสต์เป็นสติปัญญาของคุณหมายความว่าคุณยอดเยี่ยมตลอดทาง พระองค์ทำให้คุณคิดในสิ่งที่คุณควรคิด พูดในสิ่งที่คุณควรพูด และทำในสิ่งที่คุณควรทำในเวลาที่เหมาะสม ในทางของพระเจ้า เพื่อพระประสงค์ของพระองค์ นี่คือสิ่งที่มีไว้สำหรับคุณในพระเยซูคริสต์ คุณมีความเข้าใจที่พิเศษ ความคิดที่เหนือธรรมชาติที่จะทำให้คุณเกิดผลในทุกสิ่งที่คุณทำ ในงานของคุณ ธุรกิจ การเรียน การเงิน การรับใช้ ฯลฯ

คุณจะล้มเหลวได้อย่างไร เมื่อพระคริสต์ผู้ซึ่งมีทรัพย์สมบัติแห่งสติปัญญาและความรู้ทรงสถิตภายในคุณ? คุณจะสับสนในชีวิตได้อย่างไร? ไม่มีสิ่งใดที่อยู่นอกเหนือความเข้าใจของคุณ! คุณสามารถรู้ทุกสิ่งได้ คุณมีมุมมองความเข้าใจในทุกสิ่งที่คนอื่นอาจคิดว่ายากที่จะเข้าใจ เพราะว่าภายในคุณนั้นเต็มด้วยทรัพย์แห่งสติปัญญาและความรู้

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ เพราะว่าข้าพระองค์อยู่ในพระคริสต์ ผู้ที่ซ่อนไว้ซึ่งทรัพย์แห่งสติปัญญาและความรู้ ดังนั้นข้าพระองค์มีความคิดสร้างสรรค์ ข้าพระองค์ดำเนินไปในความเข้าใจที่เหนือธรรมชาติ คิดในสิ่งที่ยอดเยี่ยม ในนามพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 1:17; 1 โครินธ์ 2:6-7


Comments are closed