เสาร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2014

เข้าถึงโดยตรงในพระนามของพระองค์
Direct Access In His Name

“เพราะว่าพระองค์ทรงทำให้เราทั้งสองพวกมีโอกาสเข้าเฝ้าพระบิดาโดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน” (เอเฟซัส 2:18)

     พระคัมภีร์เต็มไปด้วยข้อพระคัมภีร์ที่แสดงให้เราเห็นว่าพระเยซูคริสต์ได้ประทานสิทธิอำนาจของตัวแทนให้กับเราในการใช้พระนามของพระองค์ เราสามารถเข้าถึงพระบิดาได้โดยตรงในพระนามของพระองค์ เมื่อเราทูลขอต่อพระบิดา ในพระนามของพระองค์ ก็เหมือนกับพระเยซูคริสต์เป็นผู้ขอเองโดยตรง ในยอห์น 14:13-14 พระองค์ตรัสว่า “สิ่งใดที่ท่านทั้งหลายจะขอในนามของเรา เราจะกระทำสิ่งนั้น เพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ทางพระบุตร สิ่งใดที่ท่านขอในนามของเรา เราจะกระทำสิ่งนั้น” เช่นเดียวกันในยอห์น 16:23 กล่าวว่า “ในวันนั้นท่านจะไม่ถามอะไรเราอีก เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านขอสิ่งใดจากพระบิดา พระองค์จะประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านในนามของเรา”

บางคนเชื่อว่าพวกเขาไม่สมควรที่จะพูดกับพระบิดาโดยตรง ดังนั้นพวกเขาจะต้องมีคนเชื่อมผ่านเพื่อได้รับความสนใจจากพระองค์ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมบางคนจึงอธิษฐานขอผ่านชื่อของมารีย์ พวกเขาเชื่อว่าพระเจ้ารักเธอมากและคงจะไม่ปฏิเสธคำขอของเธอ คุณไม่ต้องการคนกลางเพื่อไปถึงพระบิดา พระเยซูตรัสว่า “ในวันนั้นพวกท่านจะทูลขอในนามของเรา และเราจะไม่บอกท่านว่า เราจะอ้อนวอนพระบิดาเพื่อท่าน เพราะว่าพระบิดาเองก็ทรงรักท่านทั้งหลาย เพราะท่านรักเราและเชื่อว่าเรามาจากพระบิดา” (ยอห์น 16:26-27)

ลองคิดดูว่าถ้าพระเยซูคริสต์ไม่ต้องอธิษฐานต่อพระบิดาแทนเรา ทำไมเราต้องมีคนกลางคนอื่น? เรามีสายตรงต่อพระบิดาในนามของพระเยซู ไม่น่าแปลกใจที่ทำไมพระคัมภีร์จึงกล่าวว่า “ฉะนั้นขอให้เราทั้งหลาย จงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณ…” (ฮีบรู 4:16) ฮาเลลูยา! เมื่อคุณขอสิ่งใดในนามของพระเยซู คุณยืนอยู่บนที่ของพระองค์ ตามหลักแล้วหมายความว่าพระเยซูกำลังเป็นผู้ทูลขอ สำหรับพระบิดาที่จะปฏิเสธคำขอของคุณก็เหมือนกับปฏิเสธคำขอของพระเยซู นั่นจึงเป็นไปไม่ได้

นี่ไม่เกี่ยวกับความเชื่อของคุณ พระบิดาไม่คิดว่าคุณมีความเชื่อหรือไม่ เพราะว่าพระองค์ทรงทราบอยู่แล้วว่าคุณมี พระองค์ได้ประทานขนาดความเชื่อให้กับคุณแล้ว (โรม 12:3) ถ้าคุณไม่มีความเชื่อ คุณจะไม่รู้จักพระเยซู คุณอาจพูดว่า “ฉันทูลขอแล้ว แต่ไม่เห็นจะได้รับสักที” คุณรู้ได้อย่างไรว่าคุณไม่ได้อะไรเลย? คุณได้รับบางอย่างแล้วเพราะว่าพระบิดาได้ประทานคำตอบแก่คุณในเวลาที่คุณขอแล้ว

อย่ายกเลิกในสิ่งที่คุณได้รับโดยพูดว่าคุณไม่ได้รับอะไร พระเยซูทรงตรัสไว้ในมาระโก 11:24 ว่า “เหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่า ขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใด จงเชื่อว่าได้รับ และท่านจะได้รับสิ่งนั้น” นั่นคือหลักความเชื่อของการขอและการรับ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานโอกาสพิเศษและอำนาจของตัวแทนในการใช้พระนามของพระเยซู ข้าพระองค์มีชีวิตอยู่วันนี้ในฤทธิ์เดชแห่งพระนามนั้น พระนามของพระเยซูอยู่เหนือทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับข้าพระองค์ รวมทั้งครอบครัว การงาน สุขภาพ และการเงินของข้าพระองค์ อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กิจการ 3:6-7; สุภาษิต 18:10


Comments are closed