ศุกร์ ที่ 27 มิถุนายน 2014

เกี่ยวกับชีวิตหลังจากนี้…
It’s About The Life Hereafter…

“เพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลก แต่ต้องเสียชีวิตของตน ผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไร” (มาระโก 8:36)

    หลายคนดำเนินชีวิตของพวกเขาเหมือนกับว่าโลกนี้คือที่สิ้นสุดแล้ว แต่ยังมีชีวิตหลังจากนี้อีก แม้ว่าพระเจ้าจะให้คุณมีเวลาสองร้อยปีในการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ มันก็จะมีวันที่สิ้นสุดสักวันหนึ่ง เพราะพระองค์ก็เคยให้คนมีชีวิตอยู่เกินเก้าร้อยปีในสมัยพระคัมภีร์ แต่พวกเขาก็ยังต้องตายและจากโลกนี้ไป ดังนั้นไม่ว่าคุณจะมีชีวิตในโลกนี้กี่ปีก็ตาม สิ่งที่สำคัญคือว่าคุณมีชีวิตในความชอบธรรมของพระเจ้า ถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยชีวิตของคุณหรือไม่

พระเยซูได้ตรัสไว้ในมัทธิว 6:33 ว่า “จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้” ถ้าสิ่งที่คุณทำในโลกนี้คือการแสวงหาที่จะทำให้ตัวเองมีความสุข และทำให้ความฝันของตัวเองสำเร็จ นั่นก็จะเป็นชีวิตที่ว่างเปล่า เมื่อเรายืนต่อพระเจ้าในวันสุดท้าย เมื่อพระองค์ทรงพิพากษาทุกสิ่ง สิ่งที่สำคัญสำหรับพระองค์ก็คือว่าคุณทำอย่างไรกับข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ สิ่งที่พระองค์สนพระทัยคือการที่คุณดำเนินชีวิตตามพระคำ สำแดงความชอบธรรมของพระองค์อย่างไร ดังนั้นจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตหลังจากนี้ไป

ชีวิตของเราในโลกนี้ไม่ได้อยู่เพื่อโลกนี้ คุณอยู่ในโลกนี้เพียงเพื่อที่จะตัดสินใจว่าคุณจะดำเนินชีวิตนิรันดร์ที่ไหนและอย่างไร ทรราชและนักเผด็จการในอดีตคิดว่าเขาจะอยู่ตลอดไปในโลกนี้ ดังนั้นพวกเขาจึงสร้างอาณาจักรและความมั่งคั่งไว้สำหรับพวกเขา แต่ในวันนี้พวกเขาได้ไปอยู่ในที่ของพวกเขานิจนิรันดร์แล้ว ไม่น่าแปลกใจที่พระเยซูถามคำถามที่ให้คิดในข้อพระคัมภีร์ตอนต้นว่า “เพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลก แต่ต้องเสียชีวิตของตน ผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไร”

ถ้าคนหนึ่งมีชื่อเสียงและความมั่งคั่งในโลกนี้ และดำเนินชีวิตและตายโดยที่ไม่มีพระคริสต์ สิ่งที่เขามีในโลกนี้จะเปรียบเทียบกับความทุกข์ทรมานในนรกตลอดไปได้อย่างไร? ดังนั้นเราจะต้องประกาศข่าวประเสริฐในโลกของเรา และสอนชายและหญิง คนหนุ่มสาว และเด็กๆ ในโลกของเราว่าชีวิตบนโลกนี้สั้น และชีวิตนิรันดร์คือสิ่งที่สำคัญที่สุด เวลาในการรับใช้พระเจ้าด้วยสุดใจ และทำให้พระองค์เป็นจุดสนใจที่หนึ่งในชีวิตของเราคือเวลานี้

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงช่วยให้ข้าพระองค์เห็นและชื่นชมในจุดประสงค์ของชีวิตของข้าพระองค์ในโลกนี้ ในการเตรียมสำหรับชีวิตหลังความตาย ชีวิตของข้าพระองค์อุทิศไว้สำหรับการประกาศข่าวประเสริฐ และการสถาปนาความชอบธรรมของพระองค์ในใจของชายและหญิงมากมายในโลกนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 3:16; มัทธิว 5:29


Comments are closed