พฤหัสบดี ที่ 25 ธันวาคม 2014

เกียรติได้มาแล้ว!
The Glory Has Come!

“เกียรติซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้มอบให้แก่เขา เพื่อเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังที่พระองค์กับข้าพระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้น” (ยอห์น 17:22)

    ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น พระเยซูกำลังพูดกับพระบิดาในคำอธิษฐานเกี่ยวกับสาวกของพระองค์ พระองค์ตรัสว่า “เกียรติซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้มอบให้แก่เขา” นี่เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม! ข้าพเจ้าต้องการให้คุณรู้ว่าคำอธิษฐานนั้นก็เพื่อเราด้วยเช่นกัน เพราะว่าในข้อพระคัมภีร์เดียวกันพระองค์ตรัสว่า “ข้าพระองค์มิได้อธิษฐานเพื่อคนเหล่านี้พวกเดียว แต่เพื่อคนทั้งปวงที่วางใจในข้าพระองค์เพราะถ้อยคำของเขา” (ยอห์น 17:20) ดังนั้นพระเยซูก็ได้อธิษฐานเผื่อเราด้วยเช่นเดียวกัน และประทานเกียรติเดียวกันที่พระบิดาประทานให้แก่พระองค์ให้กับเรา

สิ่งนี้ควรจะทำให้คุณคิด! ถ้าพระเยซูกล่าวว่าเกียรติที่พระบิดาได้ประทานให้แก่พระองค์ พระองค์ได้ประทานให้แก่เรานั้นมีความหมายว่าอย่างไร? สังเกตว่าพระองค์ไม่ได้กล่าวว่า “ข้าพระองค์จะมอบให้แก่เขา” พระองค์กล่าวว่า “ข้าพระองค์ได้มอบให้แก่เขา” คำถามก็คือว่า “คุณได้รับแล้วหรือยัง?” คุณรู้หรือไม่ว่าเป็นเรื่องหนึ่งในการที่จะมีคนมอบบางสิ่งให้ แต่เป็นอีกเรื่องหนึ่งในการได้รับสิ่งนั้น ข่าวดีก็คือว่าเมื่อคุณต้อนรับพระคริสต์ คุณได้รับเกียรตินั้นและได้กลายเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดา

พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นความสว่างไสวแห่งพระสิริของพระบิดา (ฮีบรู 1:3) นั่นคือสิ่งที่พระองค์ได้สร้างเราขึ้นมา เป็นความสว่างไสวแห่งพระสิริของพระองค์ เพราะว่าพระองค์เป็นอย่างไร เราก็เป็นเช่นนั้นในโลกนี้ (1 ยอห์น 4:17) นี่คือความหมายของคริสต์มาสสำหรับเรา คริสต์มาสมีความหมายว่า “คุณอยู่ในพระคริสต์แล้ว คุณมีชีวิตและธรรมชาติของพระองค์ภายในคุณ พระคริสต์ทรงสถิตในคุณแล้ว ซึ่งหมายความว่าเกียรติได้มาแล้ว!” คิดถึงสิ่งนี้เมื่อคุณเฉลิมฉลองในวันนี้! มากเท่าที่คุณสามารถทำได้ในวันนี้ ให้กล่าวว่า “พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ ข้าพระองค์เป็นสง่าราศีของพระองค์ และข้าพระองค์สำแดงตัวว่าข้าพระองค์เป็นใครในวันนี้ พระคริสต์ภายในข้าพระองค์คือสง่าราศีในชีวิตของข้าพระองค์!”

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักอันยิ่งใหญ่ซึ่งพระองค์ได้สำแดงในการส่งพระเยซูมาในโลกนี้เพื่อทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ แม้ว่าในเวลาที่เราไม่สมควรจะได้รับ พระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์สำหรับสง่าราศีและความเป็นหนึ่งที่ข้าพระองค์มีร่วมกับพระองค์ ข้าพระองค์อธิษฐานว่าทั่วทั้งโลกในเทศกาลนี้ พระคริสต์จะได้รับการยกย่องและถวายเกียรติ ทำให้เกิดการเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณมากมาย เมื่อลูกของพระองค์ได้ประกาศเรื่องราวแห่งความรอดออกไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 3:18; เอเฟซัส 1:11-12


Comments are closed