อังคาร ที่ 14 ตุลาคม 2014

เกียรติและความยิ่งใหญ่มาจากพระเจ้า
Honour And Greatness Are From The Lord

“ทั้งความมั่งคั่งและเกียรติมาจากพระองค์ และพระองค์ทรงครอบครองอยู่เหนือทุกสิ่ง ฤทธานุภาพและมหิทธิฤทธิ์อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ และอยู่ที่พระหัตถ์ของพระองค์ที่จะทรงกระทำให้ใหญ่ยิ่งและประทานกำลังแก่ทั้งมวล” (1 พงศาวดาร 29:12)

    ดาวิดได้กล่าวไว้ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้นในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตของเขา เมื่อเขาชรามากแล้ว เขาได้พูดกับพระเจ้าในคำอธิษฐานและกล่าวว่า “โอ พระเจ้า ทั้งความมั่งคั่งและเกียรติมาจากพระองค์…” ผ่านทางคำอธิษฐานนี้ เราสังเกตเห็นว่าความมั่งคั่งและเกียรตินั้นมาจากที่ไหน ทั้งสองนั้นมาจากพระเจ้า

ดาวิดเป็นคนที่มีเกียรติ ผู้เผยพระวจนะซามูเอลได้เจิมเขา และเขารู้ว่าดาวิดจะได้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอล ดาวิดได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเจิมของพระวิญญาณของพระเจ้า และเกี่ยวกับการเป็นกษัตริย์ เขาศึกษาสิ่งเหล่านี้และแสดงให้เห็นว่าเขาผ่านการทดสอบของพระเจ้าในหลายโอกาสที่เขาถูกทดสอบ (2 ทิโมธี 2:15)

ครั้งหนึ่งเกิดขึ้นช่วงเวลาที่กษัตริย์ซาอูลพยายามที่จะฆ่าเขาและติดตามเขาไปพร้อมทหารสามพันนาย ดาวิดมีโอกาสที่จะฆ่าซาอูล แต่เขาไม่ทำ เพราะว่าเขารู้ว่าถ้าเขาทำเช่นนั้น ไม่เพียงแต่จะเป็นการไม่ให้เกียรติต่อซาอูล แต่เป็นการไม่ให้เกียรติการเจิมเช่นกัน เพราะว่าซาอูลได้รับการเจิมจากพระเจ้า แม้แต่ในเวลาที่เขาตัดชายฉลองของกษัตริย์ซาอูลเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาอยู่ใกล้เพียงพอที่จะทำร้ายซาอูลได้ เขาสารภาพและขอให้พระเจ้ายกโทษให้เขา (1 ซามูเอล 24:5) นี่คือชายที่พยายามติดตามเขาและต้องการให้เขาตาย แต่ดาวิดเลือกที่จะให้เกียรติเขาเพราะว่าดาวิดเป็นคนมีเกียรติและเขารู้ว่าเกียรตินั้นมาจากไหน เขารู้ว่ากษัตริย์ไม่สามารถทำให้เขายิ่งใหญ่ได้ มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถ

ในสดุดี 75:6-7 ดาวิดยังกล่าวด้วยว่า “เพราะการยกขึ้นนั้นมิได้มาจากทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตก และมิใช่มาจากถิ่นทุรกันดาร แต่เป็นพระเจ้าผู้ทรงกระทำการพิพากษา…” ไม่มีมนุษย์ งาน หรือโอกาสตามธรรมชาติใดที่สามารถทำให้คุณยิ่งใหญ่ได้ แต่อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถทำให้ยิ่งใหญ่ได้ คุณคือชายและหญิงที่มีเกียรติ ดังนั้นจงเรียนรู้ที่จะเดินในเกียรติ เพราะว่าคุณเกิดเข้าสู่เกียรติ เป็นชีวิตของคุณ เป็นที่ซึ่งคุณอาศัยอยู่ และเป็นสิ่งที่คุณจะต้องให้

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณสำหรับลิขิตแห่งความยิ่งใหญ่ที่ข้าพระองค์มีในพระองค์ ข้าพระองค์เกิดเข้าสู่ความยิ่งใหญ่และเกียรติ และข้าพระองค์ให้เกียรติคนอื่น ตระหนักว่าพวกเขาคือบุคคลที่พระองค์ทรงรัก อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 3:16; สดุดี 71:21


Comments are closed