วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2019
เกินความสามารถของมนุษย์
Beyond Human Abilities

“คำพูดและคำเทศนาของข้าพเจ้าไม่ใช่เป็นการพูดชักชวนด้วยปัญญา แต่เป็นการสำแดงพระวิญญาณและฤทธานุภาพ”(1 โครินธ์ 2:4)

     การมีของประทานในเรื่องการพูดหรือมีความสามารถด้านคำพูดไม่ได้หมายความว่าคุณจะสามารถชักชวนให้คนบาปให้ได้รับความรอดหรือทำให้พวกเขาไปสู่ความชอบธรรมได้ นอกเหนือจากความสามารถทางสติปัญญา ของประทาน หรือความสามารถในการชักชวนผู้อื่นด้วยคำพูดที่ดึงดูดใจแล้วก็ยังต้องเข้าใจเรื่องฝ่ายวิญญาณของการพันธกิจนี้

การเป็นคริสเตียนหรือพันธกรที่มีประสิทธิภาพของข่าวประเสริฐไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสามารถของมนุษย์ของคุณ นั่นคือความสามารถและศักยภาพของคุณจะต้องมาจากพระวิญญาณ! ผ่านทางอัครทูตเปาโลพระวิญญาณได้สำแดงสิ่งนี้อย่างชัดเจนแก่เราใน 2 โครินธ์ 3:5-6 ว่า “ไม่ใช่เพราะมีความสามารถในตัวเราเองที่จะถือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดจากตัวเราเอง แต่ความสามารถนั้นมาจากพระเจ้า ผู้ประทานให้เราสามารถเป็นผู้ปรนนิบัติแห่งพันธสัญญาใหม่ ที่ไม่ใช่เป็นไปตามตัวอักษรที่เขียนไว้แต่เป็นไปตามพระวิญญาณ ด้วยว่าตัวอักษรที่เขียนไว้นั้นทำให้ตาย แต่พระวิญญาณประทานชีวิต”

ชีวิตในแผ่นดินของพระเจ้าและการรับใช้พระเจ้าต้องเป็นไปโดยความเชื่อผ่านทางฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ นั่นเป็นเหตุผลที่คำเทศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกไม่อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ใดได้ คำพูดที่ฉลาดที่สุดนั้นไม่อาจเปลี่ยนแปลงหัวใจที่แข็งกระด้างที่สุดได้ ผู้สื่อสารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอาจไม่สามารถเข้าสู่แก่นที่ลึกที่สุดของธรรมชาติมนุษย์ได้ไม่ว่าพวกเขาจะสื่อสารได้อย่างชาญฉลาดเพียงใด ไม่ว่าพวกเขาจะเลือกใช้คำพูดได้ดีขนาดไหน! ถ้าปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วมันก็จะไร้ชีวิต

พระวิญญาณคือผู้ที่ “กระตุ้น” นั่นหมายความว่าให้ชีวิต เศคาริยาห์ 4:6 กล่าวว่า “…ไม่ใช่ด้วยกำลัง ไม่ใช่ด้วยฤทธานุภาพ แต่ด้วยวิญญาณของเรา พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสดังนี้แหละ” ฮาเลลูยา! 1 โครินธ์ 4:20 (ฉบับ NKJV) ป่าวประกาศว่า “เพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องของถ้อยคำ แต่เป็นเรื่องฤทธิ์เดช” ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์!

จงให้ความสำคัญกับการสามัคคีธรรมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์และการใคร่ครวญพระคำเป็นลำดับแรก นั่นคือสิ่งที่ทำให้คุณคุ้นเคยกับพระองค์มากขึ้นเพื่อรับรู้ถึงน้ำพระทัยของพระองค์กับฤทธิ์อำนาจในการดำเนินชีวิตตามนั้น และเป็นพยานที่มีประสิทธิภาพเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า

คำอธิฐาน

     พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณที่ทำให้ข้าพระองค์เป็นพยานที่มีประสิทธิภาพเพื่อพระคริสต์ ศักยภาพของข้าพระองค์เกิดจากพระองค์เพื่อประกาศความมั่งคั่งที่ไม่อาจหยั่งรู้ได้ของพระคริสต์ คำพูดของข้าพระองค์มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล มีผล เกิดผลมาก และมีศักยภาพด้วยพระคุณและผลิตความชอบธรรมในหัวใจของคนบาป นำพวกเขาไปสู่ความรู้ที่แท้จริงและถูกต้องของความรักของพระองค์ ในพระนามของพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 3:5-6; ฟิลิปปี 4:13


Comments are closed