เสาร์ ที่ 16 ธันวาคม 2017
เกินกว่าภาพลักษณ์ทางร่างกาย
Beyond The Physical Appearance

“ความรักของเราจึงสมบูรณ์ในข้อนี้ เพื่อเราจะมีความมั่นใจในวันพิพากษา เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไร เราในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้น” (1 ยอห์น 4:17)

    เมื่อเรากล่าวว่า “…เพราะว่าพระองค์ (พระเยซู) ทรงเป็นเช่นไร เราในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้น” ภาพที่เกิดขึ้นในความคิดของบางคนคือ รูปร่าง ความสูง หน้าตา ผม หรือภาพลักษณ์ภายนอกของพระเยซูตอนที่พระองค์อยู่บนโลกนี้ แต่แท้จริงแล้วมันมากกว่านั้น ความเหมือนของเราคือเหมือนกับพระคริสต์ที่เป็นขึ้นจากความตาย พระเยซูที่เป็นขึ้น

ใช่ ก่อนการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์ พระองค์ได้ทำการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่มากมาย พระองค์ได้สั่งให้หูที่หนวกเปิดออกตาที่บอดให้มองเห็นได้ อวัยวะที่ง่อยให้หายดี และทำให้คนตายเป็นขึ้นมาจากความตาย แต่สังเกตว่ายอห์นไม่ได้กล่าวว่า “เพราะว่าพระองค์เคยเป็นเช่นไร เราในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้น” นั่นคงจะยอดเยี่ยม แต่พระวิญญาณได้เลือกใช้คำว่า “ทรงเป็น” แสดงให้เราเห็นว่าเราเป็นเหมือนกับที่พระองค์ทรงเป็น ในสภาพปัจจุบัน ในสภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ฮาเลลูยา!

ดังนั้น สิ่งที่น่าประทับใจเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของพระองค์นั้น ไม่ใช่หนวดเคราของพระองค์ หน้าตา หรือความสูง แต่เป็นพระสิริ และชีวิตที่ส่องออกมาจากพระองค์ มากจนคุณไม่สนที่จะจำถึงลักษณะทางร่างกาย คุณได้รับการนำเข้าสู่พระสิริของพระองค์ อ่านอีกครั้งหนึ่ง พระคำกล่าวว่า “เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไร” พูดอีกนัยหนึ่ง เหมือนที่พระองค์ได้เป็นขึ้น เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ มีชัยชนะและเป็นพระคริสต์ที่เปี่ยมด้วยพระสิริ เราก็เป็นเช่นนั้นในโลกนี้ เป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่!

นั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นสิ่งที่ผิดพลาดในการพยายามที่จะนึกภาพของพระเยซูในร่างกายของคนยิวคนหนึ่ง หรือตระหนักในร่างกาย? ให้ตระหนักในวิญญาณ อย่าประเมินตัวเองโดยรูปร่างภายนอกของคุณ คุณได้รับการทำให้เต็มด้วยพระสิริเหมือนกับพระเยซู พระองค์ไม่ได้รับการพูดถึงในเนื้อหนัง (ลูกา 24:15, 16, 31, 35) ดังนั้นอย่าอธิบายถึงตัวของคุณเองโดยชาติกำเนิดหรือความเกี่ยวของทางโลกนี้

ให้มองดูตัวคุณเองในพระองค์ และในการเป็นพระสิริของพระเจ้า “เกียรติซึ่งพระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์นั้น ข้าพระองค์มอบให้แก่พวกเขา…” (ยอห์น 17:22) โรม 8:30 กล่าวว่า “และบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ก่อนนั้น…พระองค์ก็ทรงให้มีศักดิ์ศรีด้วย” 1 ยอห์น 3:2 กล่าวว่า “ท่านที่รักทั้งหลาย เดี๋ยวนี้เราเป็นลูกของพระเจ้า และเราจะเป็นอย่างไรต่อไปข้างหน้านั้นเรายังไม่รู้ แต่เรารู้ว่าในเวลาที่พระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้น เราจะเป็นเหมือนอย่างพระองค์ เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้น” เราอาจจะดูภายนอกไม่เหมือนพระองค์ แต่นั่นไม่สำคัญอะไร แต่ในตอนนี้เราเป็นลูกของพระเจ้าเหมือนพระเยซู และภายในวิญญาณของเรานั้น เราเหมือนพระองค์ สรรเสริญพระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงแสดงให้ข้าพระองค์เห็นถึงความจริงว่าข้าพระองค์เป็นใครในพระคริสต์ พระเยซูทรงเป็นเช่นไร ข้าพระองค์ก็เป็นเช่นนั้นในโลกนี้ ข้าพระองค์ได้รับเกียรติ และตระหนักว่าชีวิตของพระเจ้าทรงอยู่ในข้าพระองค์ และสำแดงออกให้เห็นภายในข้าพระองค์ และผ่านทางข้าพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงทำให้ข้าพระองค์เป็นรัศมีแห่งพระสิริของพระองค์ และเป็นการสำแดงแห่งความชอบธรรมของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 3:13; 1 ยอห์น 3:2


Comments are closed