พุธที่ 26 ธันวาคม 2012

เกิดเพื่อรักเหมือนพระองค์
Born To Love Like Him

“เราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลาย คือให้เจ้ารักซึ่งกันและกัน เรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไร เจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้น” (ยอห์น 13:34)

ย้อนกลับไปในพระคัมภีร์เดิม พระเจ้าได้ให้พระบัญญัติหรือกฎมากมายแก่ชนชาติอิสราเอล ที่พระองค์ได้สั่งพวกเขาให้เชื่อฟังเพื่อจะได้ชื่นชมยินดีในพระพรแห่งพระสัญญาที่พระองค์ทรงทำกับอับราฮัม อย่างไรก็ตาม ในพระคัมภีร์ใหม่ พระเยซูคริสต์ ก่อนที่พระองค์จะถูกตรึงที่กางเขนได้กล่าวไว้ในยอห์น 13:34 ว่า “เราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลาย คือให้เจ้ารักซึ่งกันและกัน เรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไร เจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้น” พระองค์ได้ให้บัญญัติใหม่ซึ่งมีผลทำให้ล้มเลิกบัญญัติเก่าในพระคัมภีร์เดิม (เอเฟซัส 2:15) บัญญัติใหม่นี้ก็คือว่าเราควรที่จะรักซึ่งกันและกันเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรักเรา
หลังจากที่พระเยซูได้ให้บัญญัตินี้แล้ว พระองค์ก็ได้ไปสู่ความตายที่กางเขนเพื่อเรา และพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายสู่ชีวิตใหม่ และพระเจ้าตรัสกับพระองค์ว่า “…ท่านเป็นบุตรของเรา วันนี้เราให้กำเนิดท่าน” (ฮีบรู 5:5) ดังนั้นพระองค์จึงเป็นศีรษะของชนชาติที่ถูกสร้างใหม่ เราเกิดจากพระองค์เพื่อที่จะรักเหมือนพระองค์ เอเฟซัส 5:1-2 บอกเราให้เป็นผู้ที่เลียนแบบพระเจ้า และ “…จงดำเนินชีวิตในความรัก เหมือนดังที่พระคริสต์ได้ทรงรักเราทั้งหลาย และทรงประทานพระองค์เองเพื่อเรา ให้เป็นเครื่องถวายและเครื่องบูชาอันเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า”
เราสามารถเลียนแบบพระบิดาในสวรรค์ของเราในการเดินในความรักได้เพราะว่าความรักของพระองค์อยู่ภายในเรา โรม 5:5 กล่าวว่า “และความหวังใจมิได้ทำให้เกิดความเสียใจเพราะผิดหวัง เพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเรา โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้ว” พระเจ้าได้ใส่ความรักของพระองค์ในใจของคุณเพื่อที่คุณจะสามารถรักได้เหมือนอย่างพระองค์ และเพื่อที่จะทำตามบัญญัติใหม่ในการรักซึ่งกันและกัน
เหตุผลอันดับหนึ่งของความบาป (ซึ่งพระคัมภีร์ได้อธิบายว่าคือการทำผิดธรรมบัญญัติใน 1 ยอห์น 3:4) คือความเห็นแก่ตัว ความโลภ ซึ่งเป็นสิ่งตรงข้ามของความรัก เมื่อคุณรัก คุณให้ “…เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทาน…” (ยอห์น 3:16) ความรักให้ และคิดถึงผู้อื่น แต่ความเห็นแก่ตัวนั้นคิดถึงแต่ตัวเอง นั่นคือเหตุผลที่พระคัมภีร์กล่าวว่า “ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก” (1 ยอห์น 4:8) โดยการบังเกิดใหม่แล้ว คุณบังเกิดจากความรัก คุณมีธรรมชาติของความรัก ดังนั้นมันจึงเป็นธรรมชาติสำหรับคุณที่จะรักผู้อื่นเหมือนที่พระเจ้าทรงรักคุณ

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์และฤทธิ์เดชแห่งพระคำในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์นำพระคำของพระองค์เข้าสู่จิตใจเพื่อที่จะทำตาม ที่จะเป็นทั้งหมดที่พระองค์ต้องการให้ข้าพระองค์เป็น และทำทุกสิ่งที่พระองค์ต้องการให้ข้าพระองค์ทำ ทั้งหมดเพื่อพระสิริและเพื่อสรรเสริญพระนามของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 15:12; โรม 13:10


Comments are closed