เสาร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2014

เกิดอย่างมีชัยชนะ
Born Victorious

“เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้า ก็มีชัยต่อโลก และความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่ชนะโลก” (1 ยอห์น 5:4)

    มีชีวิตที่สูงกว่าในพระคริสต์ คือชีวิตฝ่ายวิญญาณที่เราถูกเรียกในฐานะคริสเตียน เราไม่ใช่คนธรรมดา เราถูกสร้างเพื่อให้เหมือนพระเจ้า และดำเนินชีวิตเหมือนพระองค์ เราถูกสร้างขึ้นด้วยความเป็นไปได้ภายในระบบของเรา เราไม่ได้อยู่ในโลกนี้ในฐานะเหยื่อ เราเกิดมาอย่างมีชัยชนะ

ในปฐมกาล เมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์ พระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์ได้ให้เขาปกครองเหนือทุกสิ่ง (ปฐมกาล 1:28) พระองค์ได้ประทานชีวิตที่สูงส่งกว่า ไม่เพียงแต่สถานการณ์ในชีวิตและธรรมชาติเท่านั้น แต่สิ่งฝ่ายวิญญาณที่ชั่วร้าย คือซาตานและสมุนของมันอีกด้วย แล้วทำไมคริสเตียนบางคนยังดำเนินชีวิตเหมือนคนธรรมดา แทนที่จะดำเนินชีวิตแห่งชัยชนะทุกวัน? เหตุผลคือการขาดความรู้ในพระคำ “เขาทั้งหลายไม่รู้และไม่เข้าใจ เขาเดินไปมาในความมืด…เราได้กล่าวว่า “ท่านทั้งหลายเป็นพระ เป็นบุตรองค์ผู้สูงสุด ท่านทุกคนนั่นแหละ” (สดุดี 82:5-6)

ขอบคุณพระเจ้า พระเยซูตรัสว่า “และท่านทั้งหลายจะรู้จักสัจจะ และสัจจะจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไท” (ยอห์น 8:32) ความจริงคือเมื่อคุณบังเกิดใหม่ในพระเจ้า เมื่อคุณอยู่ในพระคริสต์ คุณคือผู้ที่ถูกสร้างใหม่แล้ว (2 โครินธ์ 5:17) ตรงกันข้ามที่คุณพ่ายแพ้และดำเนินชีวิตเป็นเหยื่อก่อนที่คุณจะมาถึงพระคริสต์ ทั้งหมดนั้นเป็นอดีตแล้ว วันนี้ โดยพระคริสต์ที่ทรงพระชนม์อยู่ภายในคุณ ไม่มีสิ่งใดที่ทำให้คุณล้มลงได้ คุณคือผู้มีชัยตลอดชีวิต!

ไม่สำคัญว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตของคุณจะเป็นเช่นไร ไม่สำคัญว่าคุณจะเคยทนทุกข์หรืออยู่ในความมืดมานานเพียงใด แสงสว่างได้มาถึงคุณแล้ว ความจริงได้รับการเปิดเผย ความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้าได้ทำเพื่อคุณ ภายในคุณ และกับคุณในพระเยซูคริสต์ เรียนรู้ว่าคุณเป็นใครในพระองค์

ศึกษา ภาวนา และประกาศพระคำ เพราะว่าพระคำของพระเจ้าเปิดเผยชีวิตแห่งชัยชนะของเราในพระคริสต์ คุณเกิดมาเป็นผู้ชนะ คุณเกิดมาเพื่อปกครอง คุณเกิดมาเพื่อดำเนินชีวิตที่สูงกว่า และมีชัยชนะในชีวิตทุกวัน

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานชีวิตที่เหนือกว่าซาตาน สถานการณ์รอบข้าง สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในโลกนี้ และปัญหาอื่นๆ ที่ทำลายชีวิตของคนอื่น ให้กับข้าพระองค์ ข้าพเจ้าเกิดมาเพื่อปกครองและมีชีวิตที่สูงกว่า เพราะว่าผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าสถิตภายในข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะในพระคริสต์ เวลานี้และตลอดไป ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม:: 1 ยอห์น 4:4; ลูกา 10:19


Comments are closed