อังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2014

เกิดหลังจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้มาจากสวรรค์
Born After The Lord From Heaven

“พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายมาจากเบื้องล่าง เรามาจากเบื้องบน ท่านเป็นของโลกนี้ เราไม่ได้เป็นของโลกนี้” (ยอห์น 8:23)

    เมื่อพระเยซูได้ตรัสกับคนยิวในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น “เรามาจากเบื้องบน” พระองค์กำลังหมายถึงจุดกำเนิดของพระเจ้าของพระองค์ พระองค์คือพระเจ้าจากสวรรค์ “มนุษย์เดิมนั้นกำเนิดจากดินและเป็นมนุษย์ดิน มนุษย์ที่สองเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาจากสวรรค์” (1 โครินธ์ 15:47) พระองค์คือผลจากพระคำที่พระเจ้าได้ตรัสกับมารีย์ หญิงพรมจารีย์ ผ่านทางทูตสวรรค์กาเบรียล (ลูกา 1:31) ดังนั้นเมื่อพระองค์ตรัสว่า “เรามาจากเบื้องบน” พระองค์หมายความว่าชีวิตของพระองค์ไม่ได้มาจากโลกนี้ ชีวิตของพระองค์คือชีวิตจากพระคำ และเมื่อพระคำก็คือพระเจ้า ดังนั้นชีวิตของพระองค์คือชีวิตของพระเจ้า

พระเยซูได้กล่าวถึงความแตกต่างนี้เพราะว่าทุกคนบนโลกได้รับชีวิตผ่านทางพ่อแม่ในโลก แต่ชีวิตของพระองค์มาจากพระเจ้า พระองค์คือพระคำที่บังเกิดเป็นมนุษย์ มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาสู่โลกนี้มีชีวิตที่เป็นธรรมชาติมนุษย์ แต่ชีวิตนั้นเป็นชีวิตที่เน่าเปื่อย มีการเสื่อมสลาย สิ่งนี้เป็นของมนุษย์เมื่ออาดัมได้ทำบาปต่อพระเจ้า เชื่อฟังซาตานแทนที่จะเชื่อฟังพระเจ้า เขาจึงได้มอบสิทธิอำนาจให้กับซาตานที่สวนเอเดน ผลก็คือ ความตายได้เข้ามาสู่โลก “เหตุฉะนั้นเช่นเดียวกับที่บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนๆเดียว และความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้น และความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคน เพราะมนุษย์ทุกคนทำบาป…” (โรม 5:12)

ความบาปได้เข้ามาสู่โลกโดยการไม่เชื่อฟังของอาดัม และความตายก็ตามมา “ความตาย” ในที่นี้คือการถูกแยกออกจากพระเจ้า เป็นชีวิตแห่งความมืดและความมืดบอดฝ่ายวิญญาณ นั่นคือชีวิตของคนที่ยังไม่ได้ถูกสร้างใหม่ ซึ่งพระคำได้อธิบายว่าเป็นชีวิตที่แยกขาดจากพระเจ้า และเป็นคนแปลกหน้าในพระสัญญา ไร้ซึ่งความหวัง และปราศจากพระเจ้าในโลกนี้ (เอเฟซัส 2:12)

อย่างไรก็ดี โดยการบังเกิดใหม่ คุณไม่ได้เกิดตามแบบอย่างของอาดัมคนแรก แต่ตามพระคริสต์ ผู้ซึ่งเป็นพระเจ้าจากสวรรค์ คุณมีฉายาของ “สวรรค์” ดังเช่นพระองค์ คุณเป็นอย่างนั้นในโลกนี้ (1 ยอห์น 4:17) 1 โครินธ์ 15:48 อธิบายว่า “…มนุษย์สวรรค์ผู้นั้นเป็นอย่างไร มนุษย์สวรรค์ทุกคนก็เป็นอย่างนั้น…” 1 เปโตร 1:23 กล่าวว่า “ด้วยว่าท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่ ไม่ใช่จากพืชที่จะเปื่อยเน่าเสีย แต่จากพืชอันไม่รู้เปื่อยเน่า คือด้วยพระวจนะของพระเจ้าอันทรงชีวิตและดำรงอยู่เป็นนิตย์”

คุณเป็นทายาทของพระคำ เหมือนที่พระเยซูคือพระคำที่บังเกิดเป็นมนุษย์ เหมือนเช่นพระองค์ คุณมาจากเบื้องบน เกิดจากสวรรค์ สรรเสริญพระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้ามีชีวิตในชัยชนะ ก้าวหน้าทุกวัน และเดินในการครอบครองของพระวิญญาณ! ข้าพเจ้าตระหนักถึงชีวิตของพระคริสต์ที่ไม่มีทางทำลายได้ในข้าพเจ้า และพระองค์ทรงเป็นเช่นไร ข้าพระองค์ก็เป็นเช่นนั้น เต็มด้วยพระคุณ ฤทธิ์เดช และสง่าราศีของพระเจ้า! พระนามของพระเจ้าได้รับการยกย่องในข้าพเจ้าในวันนี้และตลอดไป อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 3:31; 1 โครินธ์ 15:47-49


Comments are closed