เมื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​พ้น​จาก​บาป​แล้ว ท่าน​ก็​ได้​เป็น​ทาส​ของ​ความ​ชอบ​ธรรม (โรม 6:18)

เปาโลพบว่าการสื่อสารความจริงในข้อพระคัมภีร์ข้างบนเป็นสิ่งที่ยากเนื่องจากข้อจำกัดด้านภาษา เขาพูดว่า “ข้าพ​เจ้า​ยก​เอา​ตัว​อย่าง​มนุษย์​มา​พูด เนื่อง​จาก​เนื้อ​หนัง​ของ​ท่าน​อ่อน​กำ​ลัง” (โรม 6:19) ฉบับ The Message Translation แปลว่า “ฉันกำลังใช้ภาษาอิสระนี้เนื่องจากเป็นการง่ายที่จะเห็นภาพ” (โรม 6:19 ฉบับ MSG) เขาจะต้องนำการอภิปรายไปสู่ระดับทางโลกซึ่งพวกเขาสามารถเข้าใจได้

ความเป็นจริงก็คือว่าคนที่ถูกสร้างใหม่นั้นไม่ได้ถูกทำให้ “เป็นอิสระจากความบาป” แต่เกิดมาโดยปราศจากความบาป มีความแตกต่างระหว่าง 2 สิ่งนี้ เกิดมาอย่างปราศจากความบาปหมายความว่าคุณเกิดมาโดยไม่มีความบาป สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายเมื่อคุณตระหนักว่าคนที่ถูกสร้างใหม่เป็นผลของการเป็นขึ้นมาจากความตาย (ไม่ใช่ความตาย) ของพระเยซูคริสต์ ชีวิตใหม่ของคุณเริ่มต้นที่การเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ “เพราะ​ฉะนั้น เรา​จึง​ถูก​ฝัง​ไว้​กับ​พระ​องค์​แล้ว โดย​การ​รับ​บัพ​ติศ​มา​เข้า​ใน​การ​ตาย​นั้น เพื่อ​ว่า​เมื่อ​พระ​บิดา​ทรง​ให้​พระ​คริสต์​เป็น​ขึ้น​มา​จาก​ตาย​โดย​พระ​สิริ​ของ​พระ​องค์​แล้ว เรา​ก็​จะ​ได้​ดำ​เนิน​ตาม​ชีวิต​ใหม่​ด้วย​เหมือน​กัน” (โรม 6:4)

2 โครินธ์ 5:17 กล่าวว่า “ฉะนั้น​ถ้า​ใคร​อยู่​ใน​พระ​คริสต์ เขา​ก็​เป็น​คน​ที่​ถูก​สร้าง​ใหม่​แล้ว…” นั่นคือเป็นมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ หรือชนิดใหม่ ซึ่งเกิดมาในความชอบธรรมซึ่งไม่มีความบาปในอดีตที่จำเป็นต้องได้รับอิสระ ในความเป็นคริสเตียน เราไม่ได้รับอิสระ เราเกิดมาอย่างมีอิสระ! นั่นเป็นความเป็นจริงของคนที่บังเกิดใหม่ คุณปราศจากความบาป ไม่น่าแปลกใจที่โรม 6:14 กล่าวว่า “บาป​จะ​ไม่​ครอบ​งำ​พวก​ท่าน”

คุณไม่สามารถเข้าใจแนวความคิดเรื่องความบาปได้อย่างอย่างถูกต้องจนกว่าคุณจะมีความเข้าใจที่ดีในหลักคำสอนเรื่องความชอบธรรม ดังนั้นเมื่อพระคัมภีร์กล่าวว่า “เมื่อ​พวก​ท่าน​เป็น​ทาส​ของ​บาป ความ​ชอบ​ธรรม​ก็​ไม่​ได้​ครอบ​ครอง​ท่าน​” (โรม 6:20) คำว่า “ความ​ชอบ​ธรรม​​ไม่​ได้​ครอบ​ครอง” จริงๆแล้วหมายถึงปราศจากความชอบธรรม หรือคุณได้รับการยกเว้นจากความชอบธรรม” กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือคุณเป็นทาสของความบาปและไม่สามารถฝึกฝนความชอบธรรมได้

อย่างไรก็ตามตอนนี้เมื่อคุณบังเกิดใหม่แล้ว นี่เป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม คุณสามารถฝึกฝนความชอบธรรมและผลิตผลและการงานแห่งความชอบธรรมได้ เพราะว่านั่นคือธรรมชาติของคุณในพระเยซูคริสต์ ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ฉันเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ เป็นมนุษย์ชนิดใหม่ สิ่งเก่าๆก็ล่วงไป และทุกสิ่งก็กลายเป็นสิ่งใหม่ ฉันเดินในความชอบธรรมและผลิตการงานและผลแห่งความชอบธรรม ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม:2 โครินธ์ 5:17; โรม 6:4-5


Comments are closed