พุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2016

เกิดมาเพื่อครอบครอง
Born To Reign

…พระเยซูตรัสตอบว่า “ท่านพูดว่าเราเป็นกษัตริย์ เพราะเหตุนี้เราจึงเกิดมาและเข้ามาในโลก… ” (ยอห์น 18:37)

    พระคัมภีร์บอกเราถึงการที่พระเจ้าได้ปรากฏกับอับราฮัมเมื่อเขาอายุได้เก้าสิบปีและได้อวยพรเขา พระองค์ตรัสกับเขาว่า “เราจะกระทำให้เจ้ามีพงศ์พันธุ์มากอย่างยิ่ง เราจะกระทำเจ้าให้เป็นชนหลายชาติ และกษัตริย์หลายองค์จะเกิดมาจากเจ้า” (ปฐมกาล 17:6) ฉบับแปลของพระคัมภีร์บางเวอร์ชั่นบอกว่า “กษัตริย์บางองค์จะเกิดมาจากเจ้า” นั่นเป็นการแปลที่ผิด พระเจ้าไม่ได้กำลังคิดถึงกษัตริย์ของอิสราเอลหรือยูดาห์ที่จะครอบครองเหนือชนชาติของพระองค์ พระองค์กำลังพูดถึงเกี่ยวกับชนชาติที่จะเกิดมาในฐานะกษัตริย์

ในข้อถัดมาพระองค์ตรัสว่า “เราจะตั้งพันธสัญญาของเราไว้ระหว่างเรากับเจ้า และเชื้อสายของเจ้าที่สืบมาตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเขาให้เป็นพันธสัญญานิรันดร์ คือเป็นพระเจ้าแก่เจ้า และแก่เชื้อสายของเจ้าที่สืบมา” พันธสัญญานิรันดร์ของพระองค์ไม่ใช่มีไว้กับเชื้อสายทางร่างกายในโลกนี้อย่างเช่นอิสอัค, ยาโคบ, ฯลฯ ซึ่งเป็นคนที่ได้รับพระพรเพียงบางส่วนเท่านั้น

กาลาเทีย 3:16 กล่าวว่า “บรรดาพระสัญญา ที่ได้ประทานไว้แก่อับราฮัมและพงศ์พันธุ์ของท่านนั้น มิได้ตรัสว่า และแก่พงศ์พันธุ์ทั้งหลาย เหมือนอย่างกับว่าแก่คนมากคน แต่เหมือนกับว่าแก่คนผู้เดียวคือ แก่พงศ์พันธุ์ของท่าน ซึ่งเป็นพระคริสต์” พงศ์พันธุ์ที่พระองค์ได้ตรัสถึงคือพระคริสต์ และผู้ที่เป็นทายาทตามพระสัญญาที่ได้ให้ไว้กับอับราฮัม เพราะว่าเราอยู่ในพระคริสต์ “และถ้าท่านเป็นของพระคริสต์แล้วท่านก็เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม คือเป็นผู้รับมรดกตามพระสัญญา” (กาลาเทีย 3:29)

ดังนั้น เมื่อพระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่า “…กษัตริย์หลายองค์จะเกิดมาจากเจ้า…” พระองค์กำลังพูดถึงเกี่ยวกับเรา ผู้ที่ถูกสร้างใหม่ โรม 5:17 กล่าวว่า “เพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนนั้นคนเดียว เป็นเหตุให้ความตายครอบงำอยู่โดยคนนั้นคนเดียว มากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับพระกรุณาอันไพบูลย์ และรับของประทานคือความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิต และครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียว คือพระเยซูคริสต์” ภาษากรีกที่แปลเป็นคำว่า “ครอบครอง” ความหมายที่แท้จริงคือ “การเป็นกษัตริย์” ดังนั้นภาษากรีกจริงๆ แล้วต้องแปลว่า “…คนทั้งหลายที่รับพระกรุณาอันไพบูลย์ และรับของประทานคือความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิต และเป็นกษัตริย์โดยพระองค์ผู้เดียว คือพระเยซูคริสต์”

คุณเกิดมาเพื่อครอบครอง (เป็นกษัตริย์) ในชีวิตอยู่สูงกว่ามารร้าย, ความเจ็บป่วยและโรคร้าย, ความยากจน, ความล้มเหลว, สถานการณ์ต่างๆ และความตาย เพราะว่าคุณเป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม และเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ ดังนั้นจงมีแนวความคิดแห่งความสำเร็จและการครอบครองนี้ พระคริสต์ทรงครอบครองเหนือโลกวันนี้ผ่านทางคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ใด! ข้าพเจ้าเป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม และข้าพเจ้าครอบครองและปกครองในชีวิตนี้ ข้าพเจ้าเดินในความตระหนักรู้แห่งความอุดมสมบูรณ์และการครอบครอง เพราะว่าข้าพเจ้าเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ ดังนั้นทุกสิ่งเป็นของข้าพเจ้า

ศึกษาเพิ่มเติม: กาลาเทีย 3:7-9; โรม 8:16-17


Comments are closed