จันทร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2014

เกิดมาพร้อมพระพร!
Born Blessed!

“สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสตเจ้าของเรา ผู้ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่เรานานาประการ ในสวรรคสถานโดยพระคริสต์” (เอเฟซัส 1:3)

    บางคนคร่ำครวญว่า “ดูเหมือนว่ามีคำสาปในครอบครัวของฉัน เพราะว่าดูเหมือนไม่มีใครสามารถก้าวหน้าได้เลย” ไม่จริง เมื่อคุณบังเกิดใหม่แล้ว ผู้ที่ถูกสร้างใหม่ในพระเยซูคริสต์เกิดมาพร้อมพระพรและไม่สามารถเดินภายใต้คำสาปแช่งได้

อิสยาห์ 10:27 กล่าวว่า “และต่อมาในวันนั้นภาระของเขาจะพรากไปจากบ่าของเจ้า และแอกของเขาจะถูกทำลายเสียจากคอของเจ้า และแอกนั้นจะถูกทำลายเพราะเหตุการเจิม” ข้อพระคำนี้ไม่ได้หมายความว่าการเจิมได้ทำลายแอก ใช่ การเจิมทำลายแอก แต่ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้บอกกับเราให้รู้ว่าเนื่องจากการสถิตอยู่ของการเจิม คุณไม่สามารถถูก “ใส่แอก” ได้ พูดอีกนัยหนึ่งคือว่าเมื่อแอกถูกวางบนคริสเตียน มันก็จะถูกทำลายเมื่อสัมผัสกับการเจิม เพราะว่าคริสเตียนมีการเจิมของพระเจ้า ฮาเลลูยา!

สังเกตอีกครั้งในโคโลสี 1:12-13 กล่าวว่า “ให้ขอบพระคุณพระบิดา ผู้ทรงทำให้เราทั้งหลายสมกับที่จะเข้าส่วนได้รับมรดกด้วยกันกับธรรมิกชนในความสว่าง พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืด และได้ทรงย้ายเรามาตั้งไว้ในแผ่นดินแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์” คุณถูกปลดปล่อยออกจากอำนาจแห่งความมืด และถูกย้ายเข้าสู่อาณาจักรแห่งพระบุตรที่รักของพระเจ้า! นั่นคือตำแหน่งปัจจุบันของคุณ ในพระคริสต์ คุณได้รับการปลดปล่อย ชำระ และอวยพร

มารร้ายจะพยายามที่จะกันคุณไว้ไม่ให้รู้ว่าคุณได้รับการอวยพร มันจะพูดว่า “พยายามขอพระเจ้าให้อวยพรคุณ” มันจะพยายามทำให้คุณเชื่อว่าคุณไม่ดีพอที่จะได้รับพระพร เนื่องจากสิ่งไม่ดีที่คุณได้ทำ อย่ารับคำโกหกนี้ พระเจ้าได้อวยพรคุณแล้วด้วยพระพรฝ่ายวิญญาณทั้งสิ้นในสวรรค์ในพระเยซูคริสต์ พระพรทั้งสิ้นที่พระเจ้าสามารถประทานให้มาถึงคุณในพระคริสต์ ในความรอด คุณคือทายาทแห่งพระพรของพระเจ้า จงดำเนินชีวิตตามสิ่งนี้

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์เนื่องจากในพระคริสต์ พระองค์ได้อวยพรข้าพระองค์ด้วยพระพรฝ่ายวิญญาณทั้งสิ้น และทำให้ข้าพระองค์เป็นพระพร ข้าพระองค์เป็นผู้แบกรับและแจกจ่ายพระพรอันไม่จำกัดของพระองค์สู่โลกที่กำลังเจ็บปวดและกำลังจะตาย ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กาลาเทีย 3:8-9; 2 เปโตร 1:3


Comments are closed