พุธที่ 24 กรกฎาคม 2013

เกิดพร้อมความมั่งคั่งที่ยังไม่ได้เปิดเผย
Born With Wealth Untold

“เหตุฉะนั้น อย่าให้ผู้ใดยกมนุษย์ขึ้นอวด ด้วยว่าสิ่งสารพัดเป็นของท่านทั้งหลาย” (1 โครินธ์ 3:21)

ความร่ำรวย มั่งคั่ง และเกียรติมาจากพระเจ้า (1 พงศาวดาร 29:12) พระองค์ประทานสิ่งเหล่านี้ให้กับอับราฮัมและเชื้อสายของเขา และกาลาเทีย 3:16 บอกเราให้รู้ว่าพระคริสต์คือเชื้อสายของอับราฮัม “บรรดาพระสัญญา ที่ได้ประทานไว้แก่อับราฮัมและพงศ์พันธุ์ของท่านนั้น มิได้ตรัสว่า และแก่พงศ์พันธุ์ทั้งหลาย เหมือนอย่างกับว่าแก่คนมากคน แต่เหมือนกับว่าแก่คนผู้เดียวคือ แก่พงศ์พันธุ์ของท่าน ซึ่งเป็นพระคริสต์” พระคริสต์ได้รับพระพรทั้งสิ้นของอับราฮัม และถ้าคุณเป็นของพระคริสต์แล้ว คุณก็เป็นเชื้อสายของอับราฮัมด้วย และพระสัญญาทั้งสิ้นที่เป็นของพระคริสต์ก็เป็นของคุณ “และถ้าท่านเป็นของพระคริสต์แล้วท่านก็เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม คือเป็นผู้รับมรดกตามพระสัญญา” (กาลาเทีย 3:29)
คุณไม่ควรที่จะขอพระเจ้าทำให้คุณมั่งคั่ง พระองค์ไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้น เพราะว่าคุณบังเกิดเป็นเชื้อสายของความร่ำรวยและความมั่งคั่งทั้งสิ้นที่พระองค์จะสามารถให้ได้ เมื่อคุณบังเกิดใหม่ ไม่เพียงที่คุณจะบังเกิดด้วยความมั่งคั่งที่ยังไม่ได้เปิดเผย พระองค์ยังได้ประทานฤทธิ์เดชที่จะได้รับความมั่งคั่งด้วย สิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณในตอนนี้คือรู้พระคำของพระเจ้า เพื่อนำทางของคุณ คุณสามารถจำเริญขึ้นในทุกระดับของชีวิตและอาชีพ ไม่ว่างานของคุณคืออะไร ธุรกิจ ประเทศ หรือจังหวัดที่คุณอยู่ที่ไหน คุณสามารถรุ่งเรืองโดยผ่านทางพระคริสต์
จงอย่าให้สิ่งที่ผู้คนพูดเกี่ยวกับเศรษฐกิจทำให้คุณหวั่นไหว ความมั่งคั่งของโลกนี้ไม่ได้ลดลง เงินนั้นมนุษย์สร้าง และมันไม่ใช่สิ่งที่กำหนดความมั่งคั่งของคุณ ความมั่งคั่งของคุณจะกำหนดจำนวนเงินที่คุณสามารถมีได้ เพราะว่าเงินจะมาหาชายและหญิงที่มั่งคั่ง อิสยาห์ 60:11 กล่าวว่า “ประตูเมืองของเจ้าจะเปิดอยู่เสมอ ทั้งกลางวันและกลางคืนมันจะไม่ปิด เพื่อคนจะนำความมั่งคั่งของบรรดาประชาชาติมาให้เจ้า พร้อมด้วยพระราชาทั้งหลาย”

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
ข้าพเจ้าคือเชื้อสายขององค์ผู้สูงสุด ผู้ครอบครองสวรรค์และโลก และข้าพเจ้าคือพงศ์พันธ์ของอับราฮัม ผู้รับมรดกของโลกนี้ ความรุ่งเรืองของข้าพเจ้าไม่มีขีดจำกัด เพราะว่าข้าพเจ้าเกิดพร้อมความมั่งคั่งที่ยังไม่ได้เปิดเผย ข้าพเจ้าวางทองลงเหมือนดิน และความมั่งคั่งของประชาชาติถูกดึงดูดสู่ข้าพเจ้า ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮักกัย 2:8; สดุดี 112:1-3


Comments are closed