พฤหัสบดี ที่ 5 มิถุนายน 2014

เกิดผลในทุกสิ่ง
Fruitful In All Things

“เพื่อท่านจะได้ประพฤติอย่างที่สมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และทำตนให้เป็นที่ชอบพระทัยพระองค์ ให้เกิดผลในการดีทุกอย่าง และจำเริญขึ้นในความรู้ถึงพระเจ้า” (โคโลสี 1:10)

    นี่คือความปรารถนาของพระเจ้าสำหรับคุณ พระองค์ต้องการให้คุณมีชีวิตที่ยอดเยี่ยม เกิดผลอย่างมากเพื่อให้ผู้อื่นได้เห็นถึงความดีของพระเจ้าในชีวิตของคุณ พระคำได้ประกาศไว้ในสดุดี 1:1-3 ว่า “ความสุขเป็นของบุคคล ผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนอธรรม หรือยืนอยู่ในทางของคนบาป หรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ย แต่ความปีติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้า เขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน เขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล และใบก็ไม่เหี่ยวแห้ง
การทุกอย่างซึ่งเขากระทำก็จำเริญขึ้น” นี่คือคำพยานของพระเจ้าเกี่ยวกับคุณ และคล้ายกับสิ่งที่พระเยซูได้ตรัสไว้ในยอห์น 15:5 “เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็นแขนง ผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขา ผู้นั้นก็จะเกิดผลมาก…”

ถ้าคุณเต็มไปด้วยคำสรรเสริญเมื่อได้อ่านข้อพระคัมภีร์นี้ ให้คุณได้อ่านในข้อที่สิบหกด้วย กล่าวว่า “ท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่านทั้งหลาย และได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านไปเกิดผล และเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่…” พระเยซูทรงเป็นเถาองุ่น และเราเป็นแขนง นั่นหมายความว่าเราเป็นส่วนขยายของพระสิริและความงดงามของพระองค์ สง่าราศีของต้นไม้คือแขนงของมัน เพราะว่ามันเป็นส่วนของต้นองุ่นที่เกิดผล ดังนั้นถ้าพระเยซูทรงเป็นเถาองุ่น และเราเป็นแขนง นั่นหมายความว่าสง่าราศีของพระองค์สามารถเห็นได้ภายในเรา ผลของพระองค์เกิดโดยเรา

นี่คือสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณเป็นคริสเตียน โดยการเกิดผลในทุกสิ่ง ไม่เช่นนั้นความรอดของคุณ และการสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในชีวิตของคุณจะต้องเกิดคำถาม เป็นมรดกของเราในการที่จะเกิดผลในทุกสิ่ง! ดังนั้นจึงไม่แตกต่างว่าอะไรถูกกำหนดให้คุณทำ คุณสามารถใช้ความสามารถและสิ่งที่คุณมีในวิญญาณของคุณในการทำมันได้ ทำให้มันจำเริญขึ้นและก้าวไปข้างหน้า

บางคนอาจถามว่า “แล้วฉันจะเกิดผลในทุกสิ่งที่ฉันทำได้อย่างไร?” โดยการเพิ่มความรู้ในพระคำของพระเจ้า ดำเนินชีวิตตามพระคำ กำหนดวิญญาณของคุณด้วยพระคำผ่านทางการภาวนา และผลที่ได้คือความรุ่งเรืองและความสำเร็จของคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าเกิดผลในทุกสิ่งเพราะว่าข้าพเจ้าดำเนินชีวิตกับพระคำ! ข้าพเจ้าภาวนาพระคำนี้ในวันนี้ พระสิริของพระเจ้าเพิ่มพูนขึ้นในชีวิตของข้าพเจ้า และทำให้ชีวิตของข้าพเจ้าเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ทิโมธี 4:15; 2 โครินธ์ 3:18


Comments are closed