จันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2016

เกลือแห่งแผ่นดินโลก…ความสว่างของโลกนี้!
Salt Of The Earth…And Light Of The World

“ท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลก ถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้ว จะทำให้กลับเค็มอีกอย่างไรได้ แต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร มีแต่จะทิ้งเสียสำหรับคนเหยียบย่ำ ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้” (มัทธิว 5:13-14)

    ในข้อพระคำตอนต้น พระเยซูได้เน้นย้ำถึงความพิเศษที่ไม่ธรรมดาของเราในฐานะผู้ที่ถูกสร้างใหม่ในพระเยซูคริสต์: เราเป็นเกลือของแผ่นดินโลก และเป็นความสว่างของโลกนี้ สิ่งนี้ทำให้คุณรู้ถึงความเกี่ยวข้องของคุณในโลกนี้ คุณเป็นคนพิเศษ

เกลือสามารถใช้ได้หลายอย่าง สามารถใช้ถนอมอาหาร เช่นเดียวกับใช้ปรุงรสชาติอาหารได้ เกลือรักษาอาหารให้ไม่เสีย และยังให้รสชาติอีกด้วย ดังนั้น ในฐานะ “เกลือแห่งแผ่นดินโลก” พระเจ้าได้ให้ความไว้วางใจแก่คุณในการรักษาและนำรสชาติดีไปสู่โลกของคุณ สิ่งนี้คุณสามารถทำได้โดยการสำแดงความรักของพระเจ้า และแบ่งปันพระคำของพระเจ้าผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่คนเหล่านั้นที่คุณมีปฏิสัมพันธ์ด้วย ครอบครัวของคุณ เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน ฯลฯ

การที่คุณอยู่ในครอบครัวของคุณก็เพื่อช่วยเหลือและเพื่อความรอดของสมาชิกในครอบครัว! การที่คุณอยู่ในหมู่บ้านเดียวกับเพื่อนบ้านของคุณ ที่โรงเรียนของคุณ หรือที่ทำงาน ก็เพื่อช่วยเหลือและเพื่อความรอดของคนที่อยู่ที่นั่น นี่คือความรับผิดชอบของคุณที่พระเจ้าทรงประทานให้

ยิ่งกว่านั้น ตอนท้ายของข้อพระคำตอนต้นกล่าวว่า “ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก…” ความสว่างคืออะไร? ความสว่างคือสิ่งที่เปิดเผยให้เห็น เป็นสิ่งที่สำแดงและแสดงให้เห็นทาง แสงสว่างให้ทิศทาง ในการเป็นความสว่างของโลกนี้หมายความว่าคุณจะต้องให้ทิศทางและการนำกับคนเหล่านั้นที่อยู่ในโลกของคุณ คุณเป็นนครที่อยู่บนเขาซึ่งปิดบังไว้ไม่ได้ ทำให้โลกของคุณสว่าง ดำเนินชีวิตตามการทรงเรียกในชีวิตของคุณ พระคำกล่าวว่า “จงลุกขึ้น ฉายแสง เพราะว่าความสว่างของเจ้ามาแล้ว และพระสิริของพระเจ้าขึ้นมาเหนือเจ้า” (อิสยาห์ 60:1)

ไม่สำคัญว่าเมือง ถนน หมู่บ้าน หรือ ประเทศอะไรที่คุณอยู่ คุณเป็นความสว่าง! ดังนั้นจงส่องสว่างเพื่อที่คนทั้งหลายจะได้เห็นความดีของคุณและสรรเสริญพระบิดาของคุณผู้ทรงสถิตในสวรรค์ อธิษฐานและนำวิญญาณต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพราะเวลาเหลือน้อยแล้ว ทำให้การงานของศัตรูเป็นอัมพาตไปโดยการประกาศข่าวประเสริฐและสำแดงความรักของพระเจ้าแก่คนเหล่านั้นที่อยู่ในโลกของคุณในในพื้นที่ห่างไกลออกไป

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับสิ่งพิเศษที่พระองค์ได้ใส่ไว้ภายในข้าพระองค์ ในฐานะเกลือแห่งโลกนี้ ข้าพระองค์ช่วยเหลือ และยับยั้งความเน่าเปื่อย ข้าพระองค์ปกป้องและปราบปรามมารร้ายและสมุนของมันจากการทำให้ชีวิตของมนุษย์มีความยากลำบากและความเจ็บปวด และในฐานะความสว่างของโลกนี้ ข้าพระองค์ส่องสว่างแสงแห่งข่าวประเสริฐในทุกที่ที่ข้าพระองค์ไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: อิสยาห์ 60:2-3; กิจการ 26:16-17


Comments are closed