เสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2016

อุทิศเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐ
Committed To The Spread Of The Gospel

“เพราะการที่ข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐนั้น ข้าพเจ้าไม่มีเหตุที่จะอวดได้ เพราะจำเป็นที่ข้าพเจ้าจะต้องประกาศข่าวประเสริฐ ถ้าข้าพเจ้าไม่ประกาศ วิบัติจะเกิดแก่ข้าพเจ้า เพราะถ้าข้าพเจ้าประกาศตามเจตนาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็จะได้สินจ้าง หากกระทำการประกาศนั้นโดยพระเจตนา ก็ยังเป็นการที่ทรงมอบไว้ให้ข้าพเจ้ากระทำ” (1 โครินธ์ 9:16-17)

    เรามีหน้าที่จากพระเจ้าในการนำข่าวประเสริฐไปยังที่สุดปลายแผ่นดินโลก พระเยซูตรัสไว้ว่า “เจ้าทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน” (มาระโก 16:15) ดังนั้นเราจะต้องตระหนักว่าการทนทุกข์อะไรก็ตามที่เราต้องเผชิญเนื่องด้วยข่าวประเสริฐนั้นคุ้มค่าอย่างแน่นอน

2 ทิโมธี 3:12 กล่าวว่า “แท้จริงบรรดาคนที่ปรารถนาจะดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้า ในพระเยซูคริสต์จะถูกกดขี่ข่มเหง” คุณจะต้องมั่งคงและไม่หวั่นไหว ไม่ว่าการข่มเหงอะไรก็ตามที่คุณต้องเผชิญในขณะที่ประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูออกไป ให้อุทิศตัวว่าเนื่องจากคุณเอง พระเจ้าจะไม่ถูกจำกัด อย่าให้มีขีดจำกัดในขนาดที่คุณพร้อมที่จะทำเพื่อข่าวประเสริฐ

เหมือนอย่างเยเรมีย์ ไม่ว่าสถานการณ์ การข่มเหง การทดสอบ และการทดลองจะเป็นอย่างไร ประกาศพระคำของพระเจ้าต่อไป เพราะว่าพระคำของพระเจ้าเป็นเหมือนไฟ ที่ลุกไหม้ในกระดูกของคุณ (เยเรมีย์ 29:9)

ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เป็นความหวังเดียวสำหรับโลกในวันนี้ เป็นคำตอบของพระเจ้าสำหรับสถานการณ์ที่เลวร้ายของมนุษย์ ดังนั้นจงอุทิศเวลาและทรัพยากรของคุณในการทำให้แน่ใจว่าข่าวประเสริฐจะออกไปยังทุกประเทศในโลกนี้ ทำให้สิ่งนี้เป็นหน้าที่และความฝันส่วนตัวของคุณ ทำแทนในสิ่งที่คนอื่นอาจไม่สามารถทำได้ อาจารย์เปาโลเข้าใจในสิ่งนี้และไม่คิดว่าจะมีการเสียสละอะไรที่ยิ่งใหญ่เกินข่าวประเสริฐ เขากล่าวว่า “…ถ้าข้าพเจ้าไม่ประกาศ วิบัติจะเกิดแก่ข้าพเจ้า” (1 โครินธ์ 9:16) สิ่งนี้ควรเป็นความคิดของคุณเกี่ยวกับข่าวประเสริฐ ซึ่งเป็นสิ่งที่สมควรกับการอุทิศทั้งหมดของคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าอุทิศ มากกว่าที่เคยเป็นมา เพื่อการประกาศข่าวประเสริฐในโลกนี้ เพราะว่าข้าพเจ้าเชื่อว่าข่าวประเสริฐคือฤทธิ์เดชของพระเจ้าเพื่อความรอดของทุกคนที่เชื่อ ข้าพเจ้ารับเอาพันธกิจแห่งข่าวประเสริฐ อุทิศตนทั้งหมดเพื่อประกาศข่าวประเสริฐไปทั่วทั้งโลกนี้ ทำให้แผนการของพระเจ้าในการนำคนมากมายมาถึงความชอบธรรมให้สำเร็จ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 9:16-18; โรม 1:14-16


Comments are closed