ศุกร์ ที่ 25 มีนาคม 2016

อาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูและพิธีมหาสนิท
The Lord’s Supper And The Holy Communion

“เพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายกินขนมปังนี้และดื่มจากถ้วยนี้เวลาใด ท่านก็ประกาศการวายพระชนม์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จมา” (1 โครินธ์ 11:26)

    ถึงแม้ว่ามีคำเหมือนที่ใช้ในลักษณะนี้ แต่ก็มีความแตกต่างระหว่างพิธีมหาสนิทและอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซู พิธีมหาสนิทไม่ใช่อาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซู อาหารมือสุดท้ายของพระเยซูคือการระลึกถึง “อาหารมื้อสุดท้าย” ที่พระเยซูทานร่วมกับสาวกของพระองค์ ดังนั้นแท้จริงแล้วนั่นคือ “อาหารมื้อสุดท้าย” หรือ “อาหารเทศกาลปัสกา” เพราะว่านั่นคือมื้อสุดท้ายที่พระองค์ได้ทานร่วมกับสาวกของพระองค์ “ด้วยเราบอกท่านทั้งหลายว่า เราจะไม่กินปัสกานี้อีกจนกว่าจะสำเร็จในอาณาจักรของพระเจ้า” (ลูกา 22:16)

“พิธีมหาสนิท” เน้นย้ำมากกว่าในพระกิตติคุณทั้งสามเล่ม (มัทธิว 26:26-29; มาระโก 14:17-25; ลูกา 22:7-22) พระกิตติคุณยอห์น (ยอห์น 13:21-30) และจดหมายฝากฉบับแรกของเปาโลไปถึงเมืองโครินธ์ สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่า ในคืนที่พระเยซูได้ทานอาหารปัสการ่วมกับสาวกของพระองค์ ขณะที่พวกเขาทานอาหาร พระองค์ได้หยิบถ้วย ขอบพระคุณ และยื่นถ้วยนั้นให้แก่สาวกและตรัสว่า “จงรับไปดื่มทุกคนเถิด ด้วยว่านี่เป็นโลหิตของเราอันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่ ซึ่งต้องหลั่งออกเพื่อยกบาปโทษคนเป็นอันมาก” (มัทธิว 26:27-28) นั่นคือพิธีมหาสนิท พระองค์หักขนมปังร่วมกับเขา และดื่มจากถ้วยเดียวกันกับเขา ในขณะที่เขาทานอาหาร

ในพระคัมภีร์ใหม่ ไม่ได้บอกเราให้เฉลิมฉลอง “อาหารมื้อสุดท้าย” หรือเทศกาลปัสกา แต่บอกให้เรารับพิธีมหาสนิท พระเยซูตรัสว่า “ถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่ด้วยโลหิตของเรา เมื่อท่านดื่มจากถ้วยนี้เวลาใด จงดื่มให้เป็นที่ระลึกถึงเรา” (1 โครินธ์ 11:25) ทุกโอกาสที่คุณมีในการรับพิธีมหาสนิทคือช่องทางในการสะท้อนและใคร่ครวญถึงทุกสิ่งที่พระเยซูได้ทำเพื่อเรา ความหมายที่พระกายของพระองค์ได้แตกหักเพื่อคุณ เป็นช่วงเวลาที่จะคิดและชื่นชมในการชำระและฤทธิ์เดชแห่งการปลดปล่อยแห่งพระโลหิตของพระเยซูที่ได้หลั่งออกเพื่อคุณที่กางเขนนั้น

เมื่อคุณรับพิธีมหาสนิท คุณได้เน้นย้ำถึงชัยชนะของคุณ คุณได้ประกาศว่าคุณมีชัยชนะและอำนาจเหนือความเจ็บป่วย ความบาป ความยากจน ความตาย และมารร้าย

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับมหาสนิทแห่งพระโลหิตและพระกายของพระคริสต์ ที่ซึ่งข้าพระองค์ได้เน้นย้ำถึงชัยชนะเหนือซาตาน โลกนี้และสิ่งต่างๆ ในโลก ผ่านทางการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์บนไม้กางเขน ข้าพระองค์มีชัยชนะและอำนาจนิรันดร์เหนือ ความบาป โรคภัยไข้เจ็บ ความตาย และมารร้าย ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 11:27-30; 1 โครินธ์ 11:20-25


Comments are closed