วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2019

อาหารของพระเจ้า
The Bread Of God

“เพราะว่าอาหารของพระเจ้านั้นคือท่านที่ลงมาจากสวรรค์ และประทานชีวิตให้กับโลก” (ยอห์น 6:33)

     ในลูกา 4:4 พระเยซูตรัสว่า “…มนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องดำรงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคำ” ในยอห์น 6:35 พระองค์กล่าวว่า “…เราเป็นอาหารแห่งชีวิต คนที่มาหาเราจะไม่หิว และคนที่วางใจในเราจะไม่กระหายอีกเลย”

ผลของสัญลักษณ์นี้ถูกพบในลูกา 9 เมื่อพระเยซูทรงทวีคูณ “ขนมปัง” 5 ก้อนและมอบให้กับพวกสาวกของพระองค์เพื่อเลี้ยงฝูงชน ขนมปังเป็นสัญลักษณ์ของพระคำของพระเจ้าที่พระองค์ประทานแก่เรา ซึ่งเราก็ควร “ให้” หรือแบ่งปันแก่ผู้อื่น

เมื่อเราแจกจ่ายขนมปัง (พระคำ) ขณะที่เราแบ่งปันข่าวประเสริฐกับผู้อื่นและนำหลายดวงวิญญาณเข้ามาสู่แผ่นดินของพระเจ้ามากขึ้น นั่นคือการทวีคูณ กิจการ 6:7 กล่าวว่า “การประกาศพระวจนะของพระเจ้าก็เจริญขึ้น และจำนวนสาวกก็เพิ่มขึ้นอย่างมากในกรุงเยรูซาเล็ม และพวกปุโรหิตจำนวนมากก็มาเชื่อถือ”

ขณะที่คุณประกาศนำดวงวิญญาณ พระคำของพระเจ้าก็เพิ่มขึ้น เพราะพระคำไปสู่โลกของมนุษย์ทุกคน ถ้ามีคน 500 คนรับพระคำ พวกเขาก็จะเอาพระคำเดียวกันนั้นไปให้กับคนอีก 500 คนในโลก และวงจรนี้ก็ดำเนินต่อไป

คุณต้องการให้พระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพิ่มมากขึ้นไหม? ถ้าคำตอบของคุณคือ “ใช่” ก็จงหว่านพระคำลงไปในหัวใจของมนุษย์ “แจกจ่ายขนมปัง” (พระคำ) จงระลึกว่าเมื่อสาวกแจกขนมปังให้ฝูงชนในลูกาบทที่ 9 ขนมปังก็ทวีมากขึ้นเรื่อยๆ

นี่เป็นความคิดและความคาดหวังขององค์พระผู้เป็นเจ้า เมื่อพระองค์ทรงให้พระมหาบัญชาในมัทธิว 28:19-20 พระองค์บอกให้เรานำข่าวประเสริฐไปยังโลกของมนุษย์ทุกคนและทำให้คนเหล่านั้นที่อยู่ในสภาพแวดล้อมของเรากลายเป็นสาวก ดังนั้นจงประกาศ สอน แบ่งปันพระคำในแบบที่ผู้อื่นจะรับและกลายเป็นนักเทศน์และครูที่มีประสิทธิภาพของพระคำเดียวกัน ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณที่ทำให้ข้าพระองค์เป็นผู้ดูแลความจริงของพระคำและเป็นทูตสำหรับพระคริสต์ ได้รับการเสริมกำลังที่จะสร้างประชาชาติให้เป็นสาวก และสำแดงให้พวกเขารู้วิธีดำเนินชีวิต ผ่านทางฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณ ข้าพระองค์ทำให้หลายคนมีประสิทธิภาพโดยการรับสมัครพวกเขาเข้าเป็นลูกทีมที่เข้มแข็งของพระองค์ ด้วยเหตุนี้แสงสว่างแห่งข่าวประเสริฐที่เปี่ยมด้วยพระสิริจึงส่องประกายอย่างมากมาย และแพร่กระจายไปทั่วโลก ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 1:16; 2 โครินธ์ 3:6


Comments are closed