อังคารที่ 5 มีนาคม 2013

อาณาจักรในใจของเรา
The Kingdom In Our Hearts

“เมื่อพวกฟาริสีทูลถามพระองค์ว่า อาณาจักรของพระเจ้าจะมาถึงเมื่อไร พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “อาณาจักรของพระเจ้าไม่มาโดยให้เป็นที่สังเกตได้ และเขาจะไม่พูดว่า `มาดูนี่’ หรือ `ไปดูโน่น’ เพราะ ดูเถิด อาณาจักรของพระเจ้าอยู่ภายในท่านทั้งหลาย”“ (ลูกา 17:20-21)

ในการสอนวิธีในการอธิษฐานแก่เหล่าสาวก พระเยซูได้ให้รูปแบบแก่พวกเขา พระองค์ตรัสว่า “เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงอธิษฐานตามอย่างนี้ว่า ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ ขอให้อาณาจักรของพระองค์มาตั้งอยู่…” (มัทธิว 6:9-10) พระองค์ทรงสอนพวกเขาให้อธิษฐานในความคาดหวังถึงการมาของอาณาจักรของพระเจ้า เพราะว่าในช่วงเวลานั้น พระองค์ยังไม่ได้ถูกตรึงที่กางเขน และโลกนี้ยังถูกควบคุมโดยอาณาจักรอีกอาณาจักรหนึ่ง ซึ่งก็คืออาณาจักรแห่งความมืด
อย่างไรก็ตาม หลังจากการสิ้นพระชนม์ การฝัง และการเป็นขึ้นมา เมื่อพระองค์ได้พบกับเหล่าสาวก ข้อความที่พระองค์ตรัสกับพวกเขาก็เปลี่ยนไป พระองค์ตรัสว่า “ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดี ทรงมอบไว้แก่เราแล้ว เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ…” (มัทธิว 28:18-19) สิทธิอำนาจทั้งหมดในจักรวาลนี้อยู่ในพระเยซู และพระองค์ได้มอบสิทธิอำนาจนั้นแก่เราในฐานะตัวแทนของอาณาจักรของพระเจ้า คุณคือผู้ที่สำแดงอาณาจักรของพระเจ้าให้กับโลกนี้ เพราะว่าอาณาจักรนั้นอยู่ภายในคุณ ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอธิษฐานสำหรับอาณาจักรให้ลงมาอีกต่อไป เพราะว่าคำอธิษฐานนั้นได้ทรงตอบเราแล้วในเรา ผู้ที่ถูกสร้างใหม่
ถ้าคุณบังเกิดใหม่แล้ว คุณได้กลายมาเป็นผู้ถืออาณาจักรของพระเจ้า เมื่อคุณไปที่ไหนก็ตาม อาณาจักรของพระเจ้าก็จะไปที่นั่นด้วย เพราะว่าคุณคือพระวิหารที่มีชีวิตของพระองค์ (1 โครินธ์ 3:16) พระเยซูทรงตรัสไว้ในยอห์น 14:23 “…ถ้าผู้ใดรักเรา ผู้นั้นจะรักษาคำของเรา และพระบิดาของเราจะทรงรักเขา แล้วพระบิดากับเราจะมาหาเขาและจะอยู่กับเขา” นี่หมายความว่าสำหรับเราหลายคนที่รักพระเยซู พระองค์ได้ทรงตั้งศูนย์บัญชาการไว้ในใจของเรา เป็นความจริงที่ยิ่งใหญ่!
จงลุกขึ้นสู่การทรงเรียกของคุณในการเป็นผู้ถืออาณาจักรของพระเจ้า จงอย่าอนุญาตให้มารร้ายทำงานรอบตัวคุณได้ คุณได้รับสิทธิอำนาจสูงสุดในจักรวาล นั่นคือพระนามของพระเยซู ในการที่จะใช้เพื่อจัดการกับมารร้าย และสถานการณ์ที่ไม่ดีรอบข้าง คุณสามารถหยุดความเจ็บป่วย สงคราม ความตาย ความยากจน และกิจกรรมต่าง ๆ ของอาณาจักรแห่งความมืด และเพิ่มพูนสันติสุข ความชอบธรรม ความรัก ความสุข สุขภาพที่ดี และความรุ่งเรืองในโลกของคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
ข้าพเจ้าถือการสถิตอยู่และอิทธิพลของพระเจ้าไปในทุกที่ที่ข้าพเจ้าไป จัดการกับพลังแห่งความมืด และเพิ่มพูนหลักการของอาณาจักรของพระเจ้าในโลกของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จในวันนี้ และครอบครองโลกของข้าพเจ้าเพื่อพระสิริของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ปัญญาจารย์ 3:11


Comments are closed