พุธที่ 21 สิงหาคม 2013

อาณาจักรแห่งความสว่าง
The Kingdom Of Light

“แต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นประชาชาติบริสุทธิ์ เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะ เพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์” (1 เปโตร 2:9)

    ส่วนที่ขีดเส้นใต้ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้นได้ให้คุณรู้จักตำแหน่งในปัจจุบันของคุณ คุณถูกนำออกจากความมืดเข้าสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระเจ้า ความสว่างนั้นคือความสว่างแห่งชีวิตที่สำแดงให้คุณเห็นเส้นทางแห่งความสำเร็จ ชัยชนะ และการครอบครอง เป็นเหมือนสิ่งที่พระเจ้าได้ทำกับชนชาติอิสราเอลเมื่อครั้งในสมัยพระคัมภีร์เดิม พระองค์ทรงนำพวกเขาออกจากอียิปต์ ซึ่งก็คือความมืด เข้าสู่แผ่นดินแห่งพระสัญญา ซึ่งก็คือความสว่าง!

ความมืดเป็นตัวแทนของความบาป ความตาย ความชั่วร้าย และทุกสิ่งที่ไม่ดีซึ่งเกี่ยวข้องกับซาตาน ดังนั้นคุณจึงถูกนำออกจากความบาป ความเจ็บป่วย โรคร้าย ความหดหู่ ความยากจน ความเครียด และทุกสิ่งที่เป็นของมารร้าย เข้าสู่อาณาจักรแห่งความสว่างของพระเจ้า นี่ไม่ใช่บางสิ่งที่พระเจ้าจะทำเพื่อคุณในขณะที่คุณเติบโตขึ้นในพระคริสต์ พระองค์ได้ทำให้คุณแล้ว โคโลสี 1:12-13 กล่าวว่า “ให้ขอบพระคุณพระบิดา ผู้ทรงทำให้เราทั้งหลายสมกับที่จะเข้าส่วนได้รับมรดกด้วยกันกับธรรมิกชนในความสว่าง พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืด และได้ทรงย้ายเรามาตั้งไว้ในแผ่นดินแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์”

คุณได้ถูกนำเข้าสู่ชีวิตที่เหนือธรรมชาติแห่งสง่าราศี ที่ซึ่งคุณครอบครองและปกครองในชีวิตเหนือซาตานและสมุนแห่งความมืดของมัน โดยฤทธิ์เดชของพระเยซูที่เป็นขึ้นมา ในวันที่คุณได้ให้พระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคุณ คุณได้เข้าสู่อาณาจักรของบุตรที่รักของพระเจ้า เป็นอาณาจักรฝ่ายวิญญาณที่ซึ่งคุณครอบครองในชีวิตโดยพระคุณ ผ่านความชอบธรรม ที่นั่นไม่มีความมืด นั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงเรียกว่าอาณาจักรแห่งความสว่าง!

อาณาจักรที่คุณอาศัยอยู่นั้นสูงกว่าอาณาจักรของโลกนี้ที่ที่ความบาป ความเจ็บป่วย โรคร้าย และความผิดปกติได้ผูกมัดผู้คน คุณไม่ได้อยู่ภายใต้ความมืดและระบบของโลกนี้ คุณเป็นของอาณาจักรสวรรค์ของผู้ถูกเลือกของพระเจ้า เป็นดินแดนแห่งสง่าราศี ความรุ่งเรือง ความงดงาม เกียรติ และความยอดเยี่ยม ที่ซึ่งคุณรับเอามรดกที่ยิ่งใหญ่ของธรรมิกชนในความสว่าง

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่นำข้าพระองค์ออกจากความมืดเข้าสู่อาณาจักรของบุตรที่รักของพระองค์ ที่ซึ่งข้าพระองค์ครอบครองโดยพระคุณผ่านความชอบธรรม และชื่นชมในอิสรภาพอันยิ่งใหญ่ของบุตรทั้งหลายของพระเจ้า พระองค์คือแสงสว่างแห่งชีวิตของข้าพระองค์ ที่ซึ่งข้าพระองค์ดำเนินชีวิตในชัยชนะ การครอบครอง และความสำเร็จ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 1:4-9; สุภาษิต 4:18; อิสยาห์ 60:1-3


Comments are closed