ศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2015

อาณาจักรภายในคุณ!
The Kingdom In You!

“เมื่อพวกฟาริสีทูลถามพระองค์ว่า อาณาจักรของพระเจ้าจะมาถึงเมื่อไร พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “อาณาจักรของพระเจ้าไม่มาโดยให้เป็นที่สังเกตได้ และเขาจะไม่พูดว่า `มาดูนี่’ หรือ `ไปดูโน่น’ เพราะ ดูเถิด อาณาจักรของพระเจ้าอยู่ภายในท่านทั้งหลาย” (ลูกา 17:20-21)

    พระเยซูบอกอย่างชัดเจนว่าอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ภายในคุณ เป็นการสื่อสารความจริงฝ่ายวิญญาณที่ไม่ธรรมดา! นี่ไม่ได้หมายความว่าอาณาจักรนั้นอยู่ในร่างกายของคุณ และก็ไม่ได้หมายความอยู่ในจินตนาการของคุณด้วย อันดับแรกสังเกตว่าพระองค์ไม่ได้กำลังพูดถึง “อาณาจักรแห่งสวรรค์” ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งที่พระองค์ได้มาเริ่มต้นทำบนโลกนี้ แต่พระองค์ตรัสว่า “อาณาจักรของพระเจ้าอยู่ภายในท่านทั้งหลาย” อาณาจักรของพระเจ้าคือทุกสิ่งที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ในสวรรค์และบนโลกนี้ อาณาจักรนั้นคือที่ซึ่งพระเจ้าสถิตอยู่ นั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก!

ลองจินตนาการดูว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เพียงใด ทั้งหมดในสวรรค์และแผ่นดินโลกอยู่ในพระองค์ พระองค์ล้อมรอบทุกสิ่ง และพระองค์ทรงสถิตอยู่ทุกหนแห่ง ถ้าพระเยซูตรัสว่า “อาณาจักรของพระเจ้าอยู่ภายในท่านทั้งหลาย” พระองค์หมายความว่าคุณมีความสามารถที่จะรับพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ไว้ได้ ไม่เพียงแต่พระเจ้าอยู่ภายในคุณเท่านั้น คุณยังมีธรรมชาติของพระองค์ที่จะสามารถมีทุกสิ่งได้ “พระองค์ทรงกระทำให้สรรพสิ่งงดงามตามวาระของมัน พระองค์ทรงบรรจุนิรันดร์กาลไว้ในจิตใจมนุษย์ด้วย…” (ปัญญาจารย์ 3:11)

คุณจำเป็นต้องมีอะไรในการพัฒนาชีวิตของคุณหรือไม่? มองดูภายใน เพราะว่าอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ภายในคุณ นิรันดร์กาลอยู่ภายในใจของคุณ (ปัญญาจารย์ 3:11) หมายความว่าไม่มีข้อจำกัดในความสามารถของคุณ และสิ่งที่คุณจะสามารถมีได้ด้วยวิญญาณของคุณ ขอบคุณพระองค์สำหรับโอกาสและฤทธิ์เดชแห่งการอธิษฐาน โดยผ่านการอธิษฐานเราสามารถพาตัวเราไปยังโลกแห่งพระสิริของพระเจ้า ไกลเกินกว่าความรู้และความสามารถของมนุษย์ และอาศัยในอาณาจักรแห่งชีวิตบนโลกนี้ สรรเสริญพระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้ามีการสถิตอยู่ของพระเจ้าภายในข้าพเจ้าเพื่อส่งผลต่อโลกของข้าพเจ้า สถาปนาสันติสุข ความชอบธรรม ความรัก ความยินดี สุขภาพและความรุ่งเรืองแห่งอาณาจักร และเปิดเผยชีวิตแห่งชัยชนะในพระคริสต์ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 20:21-22; 2 โครินธ์ 5:20


Comments are closed