อังคาร ที่ 14 สิงหาคม 2018
อาณาจักรฝ่ายวิญญาณ
A SPIRITUAL KINGDOM

การเอาใจใส่เนื้อหนัง ก็คือ ความตาย และการเอาใจใส่พระวิญญาณ ก็คือ ชีวิต และสันติสุข (โรม 8:6)

     ในพระคริสต์ เราได้บังเกิดเข้าสู่อาณาจักรฝ่ายวิญญาณที่จริง, แท้ และกำลังทำงานอยู่ นั่นคือ สถานที่ที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในเวลานี้ เราดำเนินชีวิตใน และทำกิจวัตรประจำวันจากอาณาจักรฝ่ายวิญญาณ อย่างไรก็ตาม เพื่อที่จะได้รับพระพร ซึ่งเป็นของคุณในโลกนี้ คุณต้องมีความรู้อย่างพอเพียงในเรื่องพระวจนะ, เข้าใจ และทำงาน โดยหลักเกณฑ์แห่งแผ่นดินของพระเจ้า

คริสเตียนหลายคนยังไม่ได้ตระหนักเต็มที่ว่า พวกเขาอยู่ในอาณาจักรฝ่ายวิญญาณ พวกเขาตระหนักเพียงแค่สิ่งที่อยู่ในโลกฝ่ายร่างกายเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น คนแบบนี้ไม่ค่อยตระหนักถึงทูตสวรรค์จำนวนมากมายที่อยู่กับเรา และรอบๆตัวเรา พวกเขายังไม่ได้ฉวยโอกาสจากพันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในขณะที่พระองค์ทรงพูดกับพวกเขาจากภายใน และต้องการที่จะนำพาพวกเขาในเรื่องต่าง ๆ ของชีวิต ดังนั้น พวกเขาจึงดำเนินชีวิตแบบธรรมดา

ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ คือ ข่าวประเสริฐของชีวิตฝ่ายวิญญาณ ซึ่งก็คือ ชีวิตที่ไปไกลกว่า โลกของประสาทสัมผัส พระคัมภีร์กล่าวว่า “…การเอาใจใส่เนื้อหนัง ก็คือ ความตาย และการเอาใจใส่พระวิญญาณ ก็คือ ชีวิต และสันติสุข” (โรม 8:6) ใครก็ตามที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ได้ผ่านพ้นจากความตายเข้าไปสู่ชีวิตแล้ว ซึ่งหมายความว่า คุณได้ถูกย้ายอย่างอัตโนมัติจากอาณาจักรของความมืด เข้าสู่อาณาจักรของชีวิต นั่นคือ “อาณาจักรของพระบุตรที่รักของพระองค์” (โคโลสี 1:13) และนี่เป็นอาณาจักรฝ่ายวิญญาณ คุณดำเนินชีวิตอยู่ในอาณาจักรนั้นแล้วในเวลานี้

ถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ในโลกนี้ แต่คุณก็ไม่ได้เป็นของโลกนี้ ดังนั้น คุณจึงไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตโดยหลักเกณฑ์ของโลกฝ่ายร่างกายได้ ความสำเร็จที่แท้จริงเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณ และมีพื้นฐานบนหลักเกณฑ์ฝ่ายวิญญาณ จงตระหนักถึงอาณาจักรฝ่ายวิญญาณ และควบคุมสิ่งต่าง ๆ จากอาณาจักรนั้น เมื่อคุณจดจ่อที่ และทำงานจาก อาณาจักรฝ่ายวิญญาณ ก็จะไม่มีสิ่งใดในโลกฝ่ายร่างกายที่จะสามารถขัดขวางความสำเร็จและชัยชนะ ในชีวิตของคุณได้

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันมีชีวิตอยู่กับพระเจ้าในโลกแห่งความเป็นไปได้ที่ไม่มีขีดจำกัดและชัยชนะนิรันดร์ ฉันมีประสบการณ์กับความสำเร็จเท่านั้น ในขณะที่ฉันดำเนินชีวิตในและโดยพระวจนะของพระเจ้า ซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตด้วยกฎเกณฑ์ที่แตกต่าง ฉันดำเนินชีวิตและเดินในการตระหนักรู้อย่างเต็มที่ถึงอาณาจักรฝ่ายวิญญาณ ซึ่งเป็นที่ที่ฉันอยู่และชื่นชมกับทุกสิ่งที่เป็นของฉันในโลกนี้ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 1:13


Comments are closed