เสาร์ ที่ 11 ตุลาคม 2014

อากาเป้: ความรักที่เสียสละตัวเอง
Agape: Self-giving Love

“เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3:16)

    มีคำในภาษากรีกสองคำซึ่งแปลว่า “ความรัก” ที่คุณพบบ่อยที่สุดในพระคัมภีร์ใหม่ คำแรกคือคำว่า “อากาเป้” และคำที่สองคือคำว่า “ฟิลีโอ” คำที่สองนั้นย่อมาจากคำในภาษากรีกว่า “ฟิลาเดเฟีย” ซึ่งมีความหมายว่า “ความรักฉันพี่น้อง” ความรักฉันพี่น้องนั้นคือความรักที่คุณมีต่อพี่น้องชายหญิงในพระคริสต์ คือการที่คุณเรียนรู้ที่จะทำบางอย่างเพื่อพวกเขา และพร้อมที่จะช่วย รับ แบ่งปัน และยกย่องคนอื่น มีความเมตตาและความรักต่อพวกเขา พระคัมภีร์หนุนใจในเรื่องนี้ ฮีบรู 13:1 กล่าวว่า “จงให้ความรักฉันพี่น้องมีอยู่ต่อกันเสมอไป”

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าข้าพเจ้านั่งอยู่บนเก้าอี้ และคุณเดินเข้ามาแต่ไม่มีที่นั่ง และข้าพเจ้าพูดกับคุณว่า “มานั่งด้วยกันกับฉันไหม” นั่นคือความรักฉันพี่น้อง บางทีอาจเป็นอาหารที่ข้าพเจ้าตัดสินใจที่จะแบ่งปันให้กับคุณ นั่นคือการแสดงออกถึงความรักฉันพี่น้อง ส่วน “อากาเป้” นั้นต่างกันออกไป เป็นความรักที่เสียสละ เป็นการให้ที่ต้องเสียสละบางอย่าง ในกรณีนี้ ข้าพเจ้าไม่เพียงแต่ “แบ่งที่” ให้คุณนั่ง ข้าพเจ้ามอบที่นั่งให้กับคุณ ข้าพเจ้าไม่เพียงแต่แบ่งอาหารให้คุณ ข้าพเจ้าให้อาหารทั้งหมดแก่คุณ นั่นคือ “อากาเป้” ความรักของพระคริสต์

“อากาเป้” คือความรักที่ส่องเข้ามาในใจของเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ นี่หมายความว่าคุณสามารถรักคนอื่นโดยไม่คำนึงถึงตัวเอง เอเฟซัส 5:2 กล่าวว่า “…จงดำเนินชีวิตในความรัก เหมือนดังที่พระคริสต์ได้ทรงรักเราทั้งหลาย และทรงประทานพระองค์เองเพื่อเรา ให้เป็นเครื่องถวายและเครื่องบูชาอันเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า” ความรักที่กล่าวถึงนี้คือ “อากาเป้” เป็นความรักที่เสียสละแบบเดียวกับที่พระเจ้าได้แสดงให้เห็นต่อโลกของคนบาปนี้ ถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่สมควรจะได้รับ คุณจะต้องรักคนอื่นในแบบเดียวกันนี้ ถ้าคุณเต็มล้นด้วยความสมบูรณ์ของพระเจ้า

บางคนอาจกล่าวว่า “นี่ฟังดูยากเกินไปนะ?” ไม่เมื่อคุณบังเกิดใหม่แล้วและมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ ความรัก (อากาเป้” คือผลิตผลของวิญญาณมนุษย์ที่บังเกิดใหม่ของคุณ คุณเกิดมาเพื่อรัก ปลุกเร้าธรรมชาติแห่งความรักของพระเจ้าภายในคุณอยู่เสมอ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักที่เสียสละและไม่มีเงื่อนไขของพระองค์ที่ได้เทลงมาในใจของข้าพระองค์ทางพระวิญญาณของพระองค์ ข้าพระองค์ถูกผลักดันโดยความรักของพระคริสต์ให้อวยพรและยกชูคนเหล่านั้นที่ข้าพระองค์ได้พบเจอในวันนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 3:16; โรม 5:6-8


Comments are closed