พุธ ที่ 18 เมษายน 2018

ออกไปและชนะ
Go Forth And Win

“แต่ขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ทรงนำเราด้วยความมีชัยในขบวนฉลองชัยเสมอมาในพระคริสต์ และพระองค์ประทานกลิ่นหอมที่เกิดจากการรู้จักพระองค์ ให้ปรากฏทั่วทุกแห่งโดยเรา” (2 โครินธ์ 2:14)

    เมื่อคุณประกาศความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซูเหนือชีวิตของคุณ คุณได้เข้าสู่อาณาจักรของพระบุตรของพระเจ้าที่รัก ได้เข้าสู่ชัยชนะ ความเป็นคริสเตียนคือการเรียกให้เข้าชีวิตแห่งชัยชนะ พระคัมภีร์ข้างต้นเปิดเผยวัตถุประสงค์ของพระเจ้าสำหรับบุตรของพระองค์ที่จะอาศัยในชัยชนะในพระคริสต์ นี่หมายถึงในพระเจ้าและโดยพระเจ้า เราถูกเรียกให้มีชีวิตที่ไม่ถูกทำลาย เกิดผล ประสบผลดี มีสันติสุข มีสุขภาพดี และมีความรุ่งเรืองเสมอไป นี่เป็นมรดกของคริสเตียนทุกคน พวกเราชนะทุกวัน

ยังมีคนมากมายที่ยังไม่ได้รับเอาความจริงแห่งพระสิรินี้และผลลัพธ์ในการดำเนินชีวิตตามการทรงเรียก พวกขึ้นมีชีวิตที่รุ่งโรจน์ในวันนี้ และตกต่ำในวันพรุ่งนี้ สำหรับพวกเขาการเดินทางของชีวิตเป็นเรื่องที่ไม่ราบเรียบในความไม่แน่นอน เต็มไปด้วยการขึ้นลง เขาอาจจะชนะในวันนี้และผ่ายแพ้ในวันพรุ่งนี้ แต่นั่นไม่ใช่ความมั่นคงในชีวิตที่มีพระคริสต์ เราไม่ได้ชนะแค่บางครั้งและแพ้ในบางครั้ง แต่เราชนะตลอดเวลา ลองสังเกตพระคำข้างต้นอีกครั้งซึ่งกล่าวว่า “..แต่ขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ทรงนำเราด้วยความมีชัยในขบวนฉลองชัยเสมอมาในพระคริสต์…”

จงตระหนักถึงสิ่งนี้ และคุณจะไม่ถูกโจมตีให้ตกต่ำลง ตระหนักมากขึ้นในชีวิตแห่งชัยชนะของคุณในพระคริสต์ พระเจ้าของคุณ คุณมีธรรมชาติของพระเจ้าในวิญญาณของคุณ และชีวิตของพระองค์อยู่ในทุกส่วนในคุณ ลองคิดสิ่งนี้!

คุณเกิดมาเพื่อเป็นผู้ชนะ และใช้ชีวิตทุกวันในชัยชนะ 1 ยอห์น 4:4 กล่าวว่า “ลูกทั้งหลายเอ๋ย ท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้า และชนะพวกเขาแล้ว เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลก” (1 ยอห์น 4:4) ชีวิตในทุกๆวันของคุณเป็นชีวิตแห่งการอวยพร การมหัศจรรย์ หมายสำคัญและการอัศจรรย์ จงออกไปในวันนี้และชนะ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    ฉันเป็นผู้ชนะในพระเยซูคริสต์ ฉันเป็นมากกว่าผู้พิชิต ฉันมีชีวิตโดยสติปัญญาของพระเจ้าในวันนี้ และในการครอบครองฝ่ายวิญญาณเหนือทุกๆสถานการณ์ ฉันมีชีวิตด้วยชัยชนะในพระคริสต์วันนี้ และฉันจดจำและให้เรื่องนี้ทำงานในสิทธิอำนาจของพระคริสต์ พระสิริจงมีแด่พระเจ้า

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 5:4; โรม 8:17


Comments are closed