อาทิตย์ ที่ 27 มีนาคม 2016

อวยพรโลกนี้ด้วยความยิ่งใหญ่ของคุณ
Bless The World With Your Greatness

“พระเยโฮวาห์ตรัสกับโยชูวาว่า “วันนี้เราจะเริ่มยกย่องเจ้าท่ามกลางสายตาของบรรดาอิสราเอล…” (โยชูวา 3:7)

    มีความยิ่งใหญ่แบบต่างๆ และผู้ที่พระคัมภีร์ได้อธิบายว่ายิ่งใหญ่นั้นมีลักษณะและคุณภาพที่ต่างกัน เช่นการแสดงให้เห็นถึงฤทธิ์เดชที่เหนือธรรมชาติ หมายสำคัญ การอัศจรรย์ และความสามารถ สติปัญญาที่เหนือธรรมชาติ หรือความมั่งคั่งอย่างมาก

ยกตัวอย่างโมเสส ชีวิตของเขาถูกแยกออกโดยหมายสำคัญและการอัศจรรย์มากมาย เฉลยธรรมบัญญัติ 34:10-12 บอกเราว่า “ตั้งแต่วันนั้นมาก็ไม่มีผู้พยากรณ์คนใดเกิดขึ้นในอิสราเอลเสมอโมเสส ผู้ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงรู้จักหน้าต่อหน้า ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนท่านในเรื่องหมายสำคัญและการมหัศจรรย์ ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงใช้ท่านให้กระทำในแผ่นดินอียิปต์ ต่อฟาโรห์และต่อบรรดาข้าราชบริพารของฟาโรห์ และต่อแผ่นดินของท่านทั้งสิ้น และในเรื่องอำนาจยิ่งใหญ่และกิจการอันน่าเกรงกลัวและใหญ่โตทั้งสิ้นซึ่งโมเสสกระทำในสายตาของคนอิสราเอลทั้งปวง”

อิสอัค พระคัมภีร์ได้แสดงให้เราเห็นว่าเขาเป็นคนมั่งมี ครั้งหนึ่งตอนที่มีการกันดารอาหารในคานาอัน และถึงแม้ว่าจะมีช่วงเวลาที่ขาดแคลนน้ำ “อิสอัคก็จำเริญมีกำไรทวียิ่งขึ้นจนท่านเป็นคนมั่งมีมาก ด้วยว่าท่านมีฝูงแพะแกะ และฝูงวัวเป็นกรรมสิทธิ์และมีบริวารมากมาย ชาวฟีลิสเตียจึงอิจฉาท่าน” (ปฐมกาล 26:13-14)

ดาวิดก็เป็นคนที่ยิ่งใหญ่ โดยการเจิมจากพระวิญญาณของพระเจ้า เขาได้ทำสิ่งที่มหัศจรรย์มากมาย เขาได้เอาชนะโกลิอัทแห่งกาด และนำชัยชนะในสงครามมาให้ชนชาติอิสราเอล แล้วดาเนียลล่ะ? พระคัมภีร์ได้แสดงให้เราเห็นว่าเขาเต็มไปด้วยสติปัญญาของพระเจ้า ซึ่งเห็นได้จากการสำแดงของพระเจ้าที่เขามี เขาทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิญญาณอันยอดเยี่ยม (ดาเนียล 6:3)

พระเจ้าได้ทรงให้คุณยิ่งใหญ่ ความยิ่งใหญ่ของคุณมีมาตั้งแต่เกิด เพราะว่าคุณเป็นเชื้อสายของอับราฮัม พระเจ้าต้องการใช้คุณเพื่ออวยพรโลกนี้ พระองค์ต้องการให้โลกนี้ได้ประโยชน์จากความยิ่งใหญ่ของคุณ พระองค์ต้องการให้คุณทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่และมีอิทธิพลต่อโลกนี้ด้วยเมล็ดแห่งความยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่อยู่ภายในคุณ

ดังนั้นจงสนใจในการทรงนำของพระองค์ในวิญญาณของคุณ สำหรับความคิดสร้างสรรค์และแนวความคิด สิ่งใหม่บางอย่างที่พระองค์ต้องการให้เกิดขึ้นผ่านทางคุณซึ่งจะเป็นพระพรสำหรับโลกนี้ ให้ใจของคุณเปิดสำหรับพระองค์เพื่อรับแรงบันดาลใจนั้น เพราะว่าสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นแม้ในเวลานี้! รับมันโดยความเชื่อ

คำอธิษฐาน
    ข้าพเจ้าเป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจโดยสติปัญญาของพระเจ้าเพื่อส่งผลกระทบในด้านบวกในชีวิตของคนมากมายทั่วโลกนี้ จิตใจของข้าพเจ้าได้รับการเจิมเพื่อนำมาซึ่งความสร้างสรรค์ ความคิดใหม่ๆ และคำตอบเพื่ออวยพรโลกนี้ ข้าพเจ้ามีความสามารถที่เหนือธรรมชาติเพื่อใช้แนวความคิดของพระเจ้าเพื่อให้โลกนี้เป็นที่ที่ดีขึ้น ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ปฐมกาล 12:2; 26:4


Comments are closed