จันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2016

อวยพรโลกของคุณด้วยการเจิม
Bless Your World With The Anointing
“และฝ่ายท่านทั้งหลาย การเจิมซึ่งท่านทั้งหลายได้รับจากพระองค์นั้นดำรงอยู่กับท่าน” (1 ยอห์น 2:27)

    กิจการ 19:12 บอกเราว่าผ้าเช็ดหน้าและผ้ากันเปื้อนของเปาโลถูกนำไปให้คนเจ็บป่วย “…โรคนั้นก็หายและผีร้ายก็ออกจากคน” สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมาก! แน่นอนที่สุด ผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นไม่มีความสามารถอะไรเลย แต่มันมีฤทธิ์เดชของพระเจ้า เปาโลได้ถ่ายทอดการเจิมไปกับผ้าเช็ดหน้า และเมื่อผ้าเช็ดหน้าไปถูกตัวคนเจ็บป่วย การหายโรคก็เกิดขึ้น ผีร้ายก็ถูกขับออกไป

ถ้าผ้าเช็ดหน้าที่ไม่มีสติปัญญาอะไรเลยสามารถคงรักษาฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้ แล้วคุณจะมีความสามารถยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด? ร่างกายของคุณคือวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ หมายความว่าคุณคือภาชนะของพระเจ้า คุณมีการเจิมอยู่ภายใน คุณรับเอาฤทธิ์เดชของพระเจ้าไว้ สิ่งนี้จะเกิดขึ้นคือว่าเมื่อมีคนมาจับมือกับคุณพวกเขาจะได้รับการรักษาให้หาย ทำไม? ก็เพราะว่าการเจิมนั้นอยู่ภายในคุณ และกำลังทำงานภายในคุณและผ่านทางคุณ

คุณได้รับการเจิมด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้า และการเจิมนั้นถูกประทานให้กับคุณและทำให้คุณก้าวหน้าในชีวิต จงให้คุณค่ากับการเจิมนั้น ตระหนักถึงสิ่งนี้ ด้วยการเจิมนี้ คุณสามารถทำให้งานที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้นั้นให้สำเร็จได้ คุณมีความรู้ว่าการเจิมนี้อยู่ภายในคุณ พระคำกล่าวว่า “และข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้การที่ท่านร่วมเชื่อกับพวกเรานั้น จงเพิ่มพูนความรู้ในการดีทั้งปวงของพวกเรา ซึ่งมีในพระคริสต์” (ฟีเลโมน 1:6)

จงรู้ว่าคุณเป็นใคร คุณเป็นคนที่เหนือธรรมชาติ ไม่มีมารร้าย ความเจ็บป่วย หรือโรคร้ายจะสามารถคงอยู่ในร่างกายของคุณได้ พระคำกล่าวว่า “…ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะทำอันตรายแก่ท่านได้เลย” (ลูกา 10:19) ผู้ที่อยู่ในคุณยิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกนี้ ด้วยตัวของคุณทุกอย่างเป็นไปได้ (มาระโก 9:23) คุณเต็มไปด้วยฤทธิ์เดช

ยื่นมือออกไปและอวยพรโลกของคุณด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ “จงรักษาคนเจ็บป่วยให้หาย คนตายแล้วให้ฟื้น คนโรคเรื้อนให้หายสะอาด และจงขับผีให้ออก ท่านทั้งหลายได้รับเปล่าๆ จงให้เปล่าๆ” (มัทธิว 10:8)

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำแห่งพระคุณของพระองค์ซึ่งทรงสร้างข้าพระองค์ขึ้น และเติมหัวใจของข้าพระองค์ให้เต็มด้วยสิ่งที่มาจากสวรรค์ ทำให้ข้าพระองค์เกิดผลแห่งความชอบธรรม ข้าพระองค์ประกาศว่าการเจิมที่กำลังทำงานอยู่ภายในข้าพระองค์ และผ่านทางข้าพระองค์ในวันนี้ ข้าพระองค์สำแดงพระสิริของพระองค์ และอวยพรโลกของข้าพระองค์ด้วยการสถิตอยู่ของพระองค์ซึ่งข้าพระองค์มี ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กิจการ 5:15-16; 2 ทิโมธี 1:6; ฟีเลโมน 1:6


Comments are closed