พฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2017
อวยพรและสรรสร้างโดยพระคำ
Bless And Create With Words

“พระเจ้าจึงทรงอวยพรสัตว์เหล่านั้นว่า “จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มน้ำในทะเล และให้นกทวีมากขึ้นบนแผ่นดินโลก” (ปฐมกาล 1:22)

    บทที่หนึ่งของปฐมกาลได้อธิบายอย่างชัดเจนถึงการที่พระเจ้าได้สร้างสิ่งต่างๆ ขึ้น พระคำได้บอกเราในข้อที่ยี่สิบและยี่สิบเอ็ดว่าพระองค์ทำอย่างไร พระองค์กล่าวถ้อยคำ พระองค์ตรัสว่า “…จงเกิดขึ้น…” และทุกสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสก็เกิดขึ้น และในข้อที่ยี่สิบสอง เราได้สังเกตเห็นบางสิ่ง พระองค์อวยพรสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นที่พระองค์ทรงสร้าง “…จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มน้ำในทะเล และให้นกทวีมากขึ้นบนแผ่นดินโลก”

พระองค์ตรัสเพื่อสรรสร้าง และอวยพรสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างด้วยถ้อยคำ เมื่อพระองค์ตรัสว่า “จงมีลูกดกทวีมากขึ้น” พระองค์ได้ทำให้เกิดพลังในการทวีคูณขึ้น และพลังในการเพิ่มพูนอย่างมากและการขยายออกไป พระองค์ทำสิ่งนี้โดยใช้ถ้อยคำ พระองค์ทรงทำสิ่งเดียวกันหลังจากที่พระองค์ได้สร้างมนุษย์ ปฐมกาล 1:27 กล่าวว่า “…พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ ตามพระฉายาของพระเจ้านั้น พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้น และทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง”

และในข้อที่ยี่สิบแปด เราได้อ่านเจอว่าพระองค์พระองค์ทรงอวยพรพวกเขาโดยตรัสว่า “…จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดิน จงมีอำนาจเหนือแผ่นดิน จงครอบครองฝูงปลาในทะเล และฝูงนกในท้องฟ้า กับสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินทั้งหมด” สังเกตว่าพระเจ้าได้สร้างมนุษย์ตามพระฉายของพระองค์ และนั่นหมายความว่าพระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ให้เหมือนพระองค์ (พระฉายของพระองค์) และทำสิ่งต่างๆ เหมือนพระองค์ (แบบเดียวกัน)

ดังนั้นเมื่อพระเจ้าทรงสร้างและอวยพรด้วยถ้อยคำ นั่นหมายความว่าเรามีความสามารถ และจะต้องทำเหมือนอย่างพระองค์ เราอวยพรและสรรสร้างโดยถ้อยคำของเรา ถ้อยคำของคุณมีความสำคัญอย่างมาก พูดแต่สิ่งที่ตรงตามน้ำพระทัยและพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณเท่านั้น

สุภาษิต 18:21 กล่าวว่า “ความตายและชีวิตอยู่ในอำนาจของลิ้น…” ใช้ลิ้นของคุณพูดพระพร การสรรสร้าง และคำพูดที่ถูกต้อง ถ้อยคำแห่งสันติสุข สุขภาพ และความรุ่งเรือง การอวยพรนั้นทำให้เกิดพลังแห่งการทวีคูณ การเพิ่มพูน การเกิดผล ในการเงินของคุณ ธุรกิจของคุณ และส่วนอื่นๆ ในชีวิตของคุณด้วยถ้อยคำ พระเจ้าได้ประทานลิ้นที่ดีให้แก่คุณ (สุภาษิต 15:4) ในการสร้างหรือทำให้เกิดสภาพแวดล้อมในชีวิตของคุณให้เป็นไปตามพระประสงค์และน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับคุณ รักษาตัวคุณเองให้อยู่ในชีวิตของพระเจ้าด้วยถ้อยคำ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    สิ่งต่างๆ เป็นไปด้วยดีสำหรับข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีมรดกที่ดี ข้าพเจ้ากำลังเดินในแสงสว่างแห่งพระสิริของพระเจ้า ข้าพเจ้าเป็นความสำเร็จ ข้าพเจ้าเดินในความรุ่งเรือง สุขภาพ และความชอบธรรม สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: ยากอบ 3:2; สุภาษิต 15:4


Comments are closed