พฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2015

อย่า “เดินเหมือนอย่างมนุษย์!”
Don’t “Walk As Men!”

“ด้วยว่าท่านยังอยู่ฝ่ายเนื้อหนัง เพราะว่าเมื่อยังอิจฉากัน และขัดเคืองใจกัน ท่านไม่ได้อยู่ฝ่ายเนื้อหนังหรือ และไม่ได้ประพฤติตามมนุษย์สามัญดอกหรือ” (1 โครินธ์ 3:3)

    เมื่อคุณบังเกิดใหม่แล้ว คุณหยุดที่จะเป็นคนธรรมดาทั่วไป ภายนอกนั้นอาจดูเหมือนว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นในวิญญาณของคุณ เป็นการบังเกิดใหม่ “เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” (2 โครินธ์ 5:17)

เมื่อคุณบังเกิดใหม่ พระเจ้าทรงคาดหวังให้คุณเปลี่ยนจิตใจของคุณอยู่เสมอด้วยพระคำ และคิด พูด และดำเนินชีวิตในระดับที่สูงกว่า พระองค์ไม่ต้องการให้คุณคิดหรือดำเนินชีวิตเหมือนคนในโลกนี้ โรม 12:2 กล่าวว่า “อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ…” ผ่านทางการภาวนาพระคำ คุณได้พัฒนาแนวความคิดที่ยอดเยี่ยม คุณจะมีสายตาและความเข้าใจของพระเจ้า คุณจะมองเห็นด้วยสายตาของพระคริสต์ และดำเนินชีวิตบนฐานที่สูงกว่า

ก้าวออกไปและดำเนินชีวิตที่สูงกว่า เพราะว่ามีชีวิตที่สูงกว่าในพระคริสต์ อย่าคิดหรือเดินเหมือนมนุษย์ มีความเป็นผู้ใหญ่! ทารกในพระคริสต์คิด พูด และเดินอย่างคนธรรมดา เพราะว่าพวกเขาไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใคร เหมือนกับคริสเตียนที่กล่าวว่า “ฉันไม่เข้าใจชีวิตของฉันเลย สิ่งต่างๆ เลวร้ายลงเรื่อยๆ ทุกวัน” คุณเห็นหรือไม่ว่า พวกเขาพูดบนพื้นฐานความรู้สึกของพวกเขา พวกเขาอาจเป็นคริสเตียนมาหลายปีแล้ว แต่พวกเขายังไม่มีความชำนาญในถ้อยคำแห่งความชอบธรรม พวกเขาถูกปกครองด้วยประสาทสัมผัสของพวกเขา

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่เติบโตฝ่ายวิญญาณ การสื่อสารนั้นแตกต่างออกไป เขาจะพูดพระคำ ไม่ใช่ความรู้สึกของเขา ความคิด คำพูด และการกระทำของเขามาจากมุมมองของพระคำ เขามีวิสัยทัศน์ของพระคำสำหรับทุกสิ่งในชีวิต อาจจะไม่มีเงินในกระเป๋าหรือในบัญชีธนาคารของเขา แต่เขาจะประกาศว่า “ทุกสิ่งจะเกิดผลดีกับข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าเป็นเชื้อสายของอับราฮัม ดังนั้นโลกนี้เป็นของข้าพเจ้า!”

เป็นพยานเสมอถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสไว้เกี่ยวกับคุณ เมื่อคุณพูด และดำเนินชีวิตแบบนี้ คุณจะเป็นที่อัศจรรย์ของโลกนี้ เพราะว่าคุณพูดและดำเนินชีวิตในสติปัญญาของพระเจ้า ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    จิตใจของข้าพเจ้าได้รับการเปลี่ยนใหม่โดยพระคำ! ข้าพเจ้าเป็นในสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าเป็น! ข้าพเจ้าเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ ซึ่งออกผลในฤดูกาลและนอกฤดูกาล! ข้าพเจ้าเป็นมากกว่าผู้พิชิต เพราะว่าผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นสถิตในข้าพเจ้า! ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นคำพยานถึงความดีและพระคุณของพระเจ้า! สรรเสริญพระนามของพระองค์ตลอดไป!

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 2:4-7


Comments are closed