วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2019

อย่าไปในทิศทางของพวกเขา
Don’t Go In Their Direction

“อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยี่ยม” (โรม 12:2)

     ข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราเป็นการตักเตือนเราอย่างจริงจังให้แยกตัวเองออกในฐานะคนของพระเจ้าและดำเนินชีวิตที่ยอดเยี่ยม อย่าดำเนินชีวิตเหมือนคนอื่นๆในโลก นั่นคือจงติดตามพระคริสต์

มีคนที่ได้รับมรดกแห่งความเป็นทาสและความมืด นั่นคือพวกเขาจะไปในทิศทางเดียวกันกับพ่อแม่ตามธรรมชาติของพวกเขา นั่นคืออยู่ในสายแห่งความโกรธเดียวกัน ถ้าคุณบังเกิดใหม่แล้ว อย่าอนุญาตสิ่งนี้ในชีวิตของคุณ จงบอกตัวเองว่า “ฉันเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคริสต์ นั่นหมายความว่าความโกรธไม่มีที่อยู่ในตัวฉัน”

ในฐานะคริสเตียนถ้าคุณพบว่ามีคนพูดว่าคุณมีพฤติกรรมที่ไม่สุภาพบางอย่างเหมือนปู่ อย่าเก็บเอาไว้ จงตั้งใจใช้พระคำของพระเจ้าในการสร้างวัฒนธรรมและตั้งโปรแกรมตัวคุณเองใหม่ จงระลึกว่าในมัทธิว 23:30 ผู้คนบอกว่าพวกเขาจะไม่เหมือนบรรพบุรุษที่ทำสิ่งชั่วร้าย แต่พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “เพราะเหตุนี้ เราจึงใช้บรรดาผู้เผยพระวจนะ บรรดานักปราชญ์ และธรรมาจารย์ทั้งหลายไปหาพวกเจ้า เจ้าทั้งหลายก็จะฆ่าเสียบ้าง ตรึงเสียที่กางเขนบ้าง เฆี่ยนตีในธรรมศาลาของพวกเจ้าบ้าง ข่มเหงไล่ออกจากเมืองนี้ไปเมืองโน้นบ้าง” (มัทธิว 23:34)

พวกเขาไม่เชื่อคำพูดของพระเยซู แต่พวกเขาทำสิ่งเดียวกันกับที่บรรพบุรุษของพวกเขาทำ แต่จงขอบพระคุณพระเจ้า! ผ่านทางพระคำของพระเจ้าความคิดของเราสามารถถูกเปลี่ยนแปลงไปในทางของพระคริสต์ ซึ่งเป็นทิศทางเดียวที่ถูกต้อง

จงจดจ่อกับพระคำอยู่เสมอ ตอนนี้เมื่อคุณบังเกิดใหม่แล้ว คุณก็มีความรับผิดชอบที่จะทำให้ชีวิตของคุณเป็นอย่างที่พระคำได้กล่าวไว้ จงให้พระคำครอบครองเหนือความคิดของคุณ วิญญาณของคุณ และความคิดเห็นของคุณ

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับฤทธิ์อำนาจแห่งการเปลี่ยนแปลงของพระคำของพระองค์ พระคำของพระองค์รุ่งเรืองในชีวิตของข้าพระองค์ และขณะที่ข้าพระองค์ใคร่ครวญ ข้าพระองค์ก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เหมือนพระฉายนั้นด้วยการดำเนินใช้ชีวิตที่เปี่ยมด้วยพระสิริแห่งความชอบธรรมที่พระองค์ได้กำหนดไว้สำหรับข้าพระองค์ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 12:2; 2 โครินธ์ 5:17; โคโลสี 3:10; เอเฟซัส 4:22-24; 1 เปโตร 1:14


Comments are closed