เรา​จะ​ไม่​สน​ทนา​กับ​พวก​ท่าน​นาน​อย่าง​นี้​อีก เพราะ​ว่า​ผู้​ครอง​โลก​กำ​ลัง​จะ​มา ผู้นั้นไม่มีสิ่งใดอยู่ในเรา (ยอห์น 14:30)

ถ้าพวกวิญญาณชั่วมีโอกาสหรือป้อมปราการแล้วก็อาจก่อกวน มีอิทธิพล และแม้แต่ทรมานคริสเตียน อัครทูตเปาโลสอนเราว่า “อย่า​ให้​ [แบบนั้น] พื้นที่หรือป้อมปราการแก่​มาร [อย่าให้โอกาสแก่มัน]” (เอเฟซัส 4:27 ฉบับ AMPC)

ยกตัวอย่างของคริสเตียนบางคนที่ประสบกับสิ่งที่ดูเหมือนฝันร้าย แต่จริงๆแล้วมีประสบการณ์ที่เป็นจริงมากกว่าแค่ความฝัน ในบางกรณีอาจมีประสบการณ์กับบุคคลที่โหดร้าย บุคคลนั้นอาจกำลังอธิษฐานเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ แต่สถานการณ์นั้นก็ยังคงเกิดขึ้น

หลายครั้งนั่นเป็นเพราะว่าซาตานพยายามรักษาการเชื่อมโยงระหว่างมันกับบุคคลเช่นนั้นโดยการหว่านบางสิ่งไว้ในหัวใจของพวกเขา เช่น ความคิด ความคิดที่ไม่สะอาดตราบใดที่ผู้คนเหล่านี้ยังคงให้ที่พักและบ่มเพาะความคิดเหล่านั้นที่มาจากซาตาน ก็จะมีการเชื่อมโยงเกิดขึ้น ดังนั้นถึงแม้ว่าเมื่อพวกเขาทำให้มันกลัวด้วยพระนามของพระเยซู ตราบใดที่ความคิดของมันยังคงอยู่ในหัวใจของพวกเขา มันก็ยังคงรักษาการเชื่อมโยงของมันและกลับมาเรื่อยๆ

บางทีอาจเป็นความกลัว มันปลูกความกลัว และด้วยการเชื่อมโยงนั้นมันก็กลับมาเรื่อยๆ เมื่อคุณอธิษฐานและขนาบมัน เนื่องจากสิ่งที่มันเก็บไว้ในตัวคุณ ซึ่งคุณช่วยมันเก็บรักษาไว้โดยที่ไม่รู้ตัวมันจึงกลับมาเรื่อยๆ นี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณต้องไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับซาตานในตัวคุณเหมือนพระเยซู พระองค์ (พระเยซู) ได้กล่าวไว้ในข้อพระคัมภีร์หลักของเราว่า “…เพราะว่าผู้ครองโลกกำลังจะมา ผู้นั้นไม่มีสิ่งใดอยู่ในเรา”

จงทำให้หัวใจของคุณเป็นอิสระจากสิ่งที่เป็นของมารเสมอ จงปฏิเสธที่จะให้ที่พักแก่ความกลัว ความโกรธ ความขุ่นเคือง ความขมขื่น และการไม่ให้อภัย ให้ความรักครอบครองในหัวใจของคุณ อย่าปล่อยให้ความกลัวยึดคุณไว้โดยไม่ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณ พระเยซูตรัสว่า “เรา​เห็น​ซา​ตาน​ตก​จาก​ฟ้า​เหมือน​ฟ้า​แลบ” (ลูกา 10:18) อย่ากลัวมันเลย เพราะว่าเป็นศัตรูที่พ่ายแพ้ไปแล้ว และไม่มีสิทธิอำนาจใดๆ เหนือคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ฉันเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ และฉันมีความสว่างของชีวิต ไม่มีความมืดในตัวฉันเลย โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสตเจ้าซึ่งฉันได้รับการชำระให้สะอาดและบริสุทธิ์อยู่เสมอ ซาตานไม่มีที่อยู่ในตัวฉัน มันไม่มีสิ่งใดในชีวิตของฉัน และฉันปกครองเหนือมัน ในพระนามของพระเยซูเจ้า! อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:เอเฟซัส 4:27; กาลาเทีย 5:16; ยากอบ 4:7; 1 ยอห์น 4:4


Comments are closed