ศุกร์ ที่ 6 มิถุนายน 2014

“อย่าให้ความบาปครอบครอง”
“Don’t Let Sin Reign”

“เหตุฉะนั้นอย่าให้บาปครอบงำกายที่ต้องตายของท่าน ซึ่งทำให้ต้องเชื่อฟังตัณหาของกายนั้น อย่ายกอวัยวะของท่านให้แก่บาป ให้เป็นเครื่องใช้ในการอธรรม แต่จงถวายตัวของท่านแด่พระเจ้า…” (โรม 6:12-14)

    ข้อพระคัมภีรตอนต้นเป็นประโยชน์กับเรา ถ้าข้าพเจ้าบอกคุณว่า “อย่าให้คนนั้นเข้ามาในนี้” และคนที่ข้าพเจ้ากำลังพูดถึงนั้นมีร่างกายสูงใหญ่และแข็งแรงกว่าคุณ อาจเป็นนักมวยรุ่นเฮฟวี่เวท คุณคงสงสัยในภารกิจที่ “อันตราย” ที่ข้าพเจ้ากำลังบอกคุณให้ทำ เพราะว่าคุณจะไม่สามารถหยุดเขาได้ แม้ว่าคุณจะพยายามแล้วก็ตาม

ตรงกันข้าม ถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่แข็งแรงกว่าและคุณได้รับคำสั่งให้กันคนที่ตัวเล็กกว่าไม่ให้เข้ามาในห้อง คุณก็จะยืนที่ประตู ยืดออกและพูดว่า “ได้ยินแล้วใช่มั้ย ถอยกลับไป!” นั่นเป็นเพราะว่าคุณตัวใหญ่กว่าและแข็งแรงกว่าเขา และคำสั่งคือไม่ให้เขาเข้ามา

ประยุกต์ใช้สิ่งนี้ในการศึกษาของเรา คุณคือเฮฟวี่เวท และความบาปคือ “คนตัวเล็ก” แลพระเจ้าทรงอนุญาตให้คุณหยุดไม่ให้มันครอบครองเหนือคุณ พระองค์ไม่เคยสั่งให้คุณทำบางสิ่งที่พระองค์รู้ว่าคุณไม่สามารถทำได้ แต่พระองค์สั่งว่า “เหตุฉะนั้นอย่าให้บาปครอบงำกายที่ต้องตายของท่าน ซึ่งทำให้ต้องเชื่อฟังตัณหาของกายนั้น” (โรม 6:12) เพราะว่าพระองค์ได้ทรงประทานสิทธิอำนาจและความสามารถให้แก่คุณในการหยุดยั้งความบาป

ไม่เพียงพระเจ้าบอกว่าคุณมีสิทธิอำนาจเท่านั้น พระองค์ยังทรงแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีที่จะใช้สิทธิอำนาจนั้นในการจัดการกับความบาป พระองค์ตรัสว่า “อย่ายกอวัยวะของท่านให้แก่บาป ให้เป็นเครื่องใช้ในการอธรรม แต่จงถวายตัวของท่านแด่พระเจ้า…”

คำว่า “ยก” มาจากภาษากรีกคือคำว่า “paristemi” ซึ่งหมายความว่าแสดงตัว เหมือนกับการที่คุณ “แสดง” ความน่าเชื่อถือของคุณในการสัมภาษณ์งานเพื่อใช้ในการพิจารณา หรือคุณ “แสดง” ผู้บริหารคนใหม่กับคณะกรรมการ สิ่งนี้แตกต่างจากการ “ยอม” ในลักษณะของการปล่อยวาง ยอมแพ้ หรือสละบางสิ่ง แต่กำลังหมายถึงการแสดงตัวเอง ด้วยความตั้งใจ ไม่ใช่ต่อความบาป แต่ต่อพระเจ้า ปฏิบัติร่วมกันกับพระองค์ในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ถวายตัวของข้าพระองค์เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่ยอมรับต่อพระองค์ในฐานะอุปกรณ์แห่งความชอบธรรม สถาปนาน้ำพระทัยของพระองค์ และสำแดงความดี ความเมตตา และพระคุณของพระองค์ในโลกนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 12:1; โรม 6:19


Comments are closed