อังคาร ที่ 11 กันยายน 2018
อย่าเลือกข้างที่ต่อต้านพระเจ้า
DON’T TAKE SIDES AGAINST GOD

“พระยาห์เวห์ตรัสว่าถ้อยคำของเจ้านั้นใส่ร้ายเรา เจ้ายังกล่าวว่าเราทั้งหลายได้กล่าวใส่ร้ายพระองค์อย่างไร?” (มาลาคี 3:13)

   หนึ่งในสิ่งที่คุณต้องตัดสินใจในการเดินไปกับพระเจ้า คือการรับเอาพระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริงเพียงสิ่งเดียวที่คุณจะดำเนินชีวิตตาม อย่าสงสัยความถูกต้องของพระวจนะ คุณเชื่อ, ยอมรับ และยืนยันว่าคุณเป็นอย่างที่พระเจ้าพูดว่าคุณเป็น, คุณมีอย่างที่พระองค์พูดว่าคุณมี และคุณสามารถทำสิ่งที่พระองค์พูดว่าคุณสามารถทำได้ตามที่กล่าวไว้ในพระวจนะของพระองค์ ยกตัวอย่างเช่น ใน 1 โครินธ์ 3:21 พระคัมภีร์กล่าวว่า “…ทุกสิ่งเป็นของท่านทั้งหลาย”

เดี๋ยวนี้นั่นคือการป่าวประกาศด้วยอำนาจอธิปไตยของพระเจ้า อย่าพยายามที่จะหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง! จงกล่าวยืนยันด้วยการเห็นด้วย “ทุกสิ่งเป็นของฉัน! ฉันจะไม่ล้มละลายในโลกนี้!” ให้พระวจนะจากพระเจ้าทำให้คุณมีความคิดแบบใหม่ของความอุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรืองที่ไม่มีสิ้นสุด มีคริสเตียนบางคนซึ่งประเมินค่าชีวิตของพวกเขาบนพื้นฐานของประสบการณ์ส่วนตัวและพูดต่อต้านพระวจนะ การไม่มีเงินสดในธนาคารไม่ได้หมายความว่าคุณล้มละลาย แหล่งแห่งความมั่งคั่งคือพระเยซูคริสต์ พระองค์ได้เสียบปลั๊กคุณเข้าไปสู่การจัดเตรียมให้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด จงมีความตระหนักรู้ถึงสิ่งนี้

จงทำให้ฤทธิ์อำนาจของข่าวประเสริฐเกิดผลในชีวิตของคุณโดยการพูดภาษาของพระเจ้าซึ่งก็คือพระวจนะของพระองค์ คริสเตียนบางคนได้พูด “ถ้อยคำที่รุนแรง” ต่อพระเจ้า พวกเขาอยู่ฝั่งที่ต่อต้านพระเจ้าโดยการพูดสิ่งที่ผิด นี่คือสิ่งที่เราอ่านในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้น อย่าพูดว่าคุณป่วยเพียงแค่เพราะว่าคุณรู้สึกถึงอาการบางอย่างในร่างกายของคุณ การพูดแบบนั้นคือการพูดต่อต้านพระเจ้า คุณกำลังอยู่ฝั่งที่ต่อต้านพระวจนะ พระวจนะกล่าวถึงคนที่บังเกิดใหม่แล้ว พวกเขาจะไม่พูดว่า “ฉันป่วย” นั่นเป็นเพราะว่าการรักษาโรคเป็นสิทธิโดยกำเนิดของพวกเขา ที่ดียิ่งกว่านั้นก็คือสุขภาพของพระเจ้าคือธรรมชาติของพวกเขา ดังนั้นพวกเขาไม่แม้แต่จะป่วย ฮาเลลูยา!

จงกล่าวยืนยันพระวจนะของพระเจ้า ถ้าพระเจ้ากล่าวว่าคุณมีบางสิ่ง อย่าพูดว่าคุณไม่มี บางคนพูดว่า “ฉันได้รับการรักษาของฉันแล้ว แต่อาการเจ็บก็ยังคงอยู่ที่นั่น” การพูดแบบนี้ก็คือการปฏิเสธการรักษาของคุณ ยอมรับสิ่งที่พระวจนะบอกว่าคุณมีและป่าวประกาศตามนั้น จงรักษาไว้ในปากของคุณ เพราะว่านั่นคือสูตรของพระเจ้าเพื่อความสำเร็จ, ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และความเจริญรุ่งเรือง

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

   พระบิดา พระวจนะของพระองค์เป็นความชื่นชมยินดีอย่างมากและความปิติยินดีในหัวใจของฉัน และฉันขอบพระคุณที่ได้รับมรดกที่ไม่เสื่อมสลาย และมรดกนิรันดร์ของความสำเร็จ, ความเจริญรุ่งเรือง และความยิ่งใหญ่ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม:1 เธสะโลนิกา 2:13; โรม 8:17; โคโลสี 1:12; เอเฟซัส 1:18


Comments are closed