พุธ ที่ 26 ตุลาคม 2016

อย่าเชื่อในคำโกหกของซาตาน
Don’t Give In To Satan’s Lies

“…มันเป็นฆาตกรตั้งแต่เริ่มแรกและไม่ได้ตั้งอยู่ในสัจจะ เพราะมันไม่มีสัจจะ เมื่อมันพูดเท็จมันก็พูดตามสันดานของมันเอง เพราะมันเป็นผู้มุสา และเป็นพ่อของการมุสา” (ยอห์น 8:44)

    คุณไม่ควรที่จะคาดหวังว่ามารจะพูดความจริงอะไรสักอย่าง พระคำบอกว่ามันพูดแต่คำโกหก เพราะว่าไม่มีอะไรในมันที่จะพูดความจริง จินตนาการว่ามันพยายามจะใส่ความคิดในจิตใจของคุณว่าคุณไม่ได้บังเกิดใหม่จริงๆ หรือว่าคุณไม่มีทางเป็นคริสเตียนที่จริงจังได้ นั่นไม่ควรจะได้รับความสนใจจากคุณ เพราะว่ามันพูดคำโกหกกับคุณ

นึกถึงสิ่งที่มันได้ทำกับพระเยซู พระเจ้าได้ตรัสจากสวรรค์บอกพระเยซูหลังจากการรับบัพติสมาของพระองค์ว่า “…ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านมาก” (มัทธิว 3:17) เสียงนั้นดังพอที่พระเยซูและยอห์นผู้ให้บัพติสมาได้ยิน ทูตสวรรค์และมารก็ได้ยิน แต่ซาตานก็ยังมาหาพระองค์และพูดว่า “…ถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า จงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นขนมปัง” (มัทธิว 4:3) ซาตานท้าทายในสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสเกี่ยวกับพระเยซูไว้ในมัทธิว 3:17

มีบางสิ่งที่คล้ายกันเกิดขึ้นในพระธรรมปฐมกาล พระเจ้าได้บอกอาดัมให้ดูแลสวนเอเดน แต่สั่งไว้ว่าเขาสามารถกินผลจากต้นไม้ทุกต้นในสวนเอเดนได้ นอกจากต้นไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่ว อย่างไรก็ตามซาตานได้หลอกเอวา และเธอได้กินผลจากต้นไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่ว มันบอกกับเธอว่า “เพราะพระเจ้าทรงทราบอยู่ว่า พวกเจ้ากินผลจากต้นไม้นั้นวันใด ตาของพวกเจ้าจะสว่างขึ้นในวันนั้น แล้วพวกเจ้าจะเป็นเหมือนอย่างพระเจ้า คือรู้ความดีและความชั่ว” (ปฐมกาล 3:5)

ซาตานรู้ว่าพระเจ้าได้บอกอะไรกับอาดัม แต่มันได้ท้าทายคำสั่งของพระเจ้า มันเป็นแบบนั้น และมันก็จะพูดต่อต้านสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสไว้กับคุณและเกี่ยวกับคุณ มันอาจจะถามคุณว่า “ถ้าคุณได้รับความรอดจริงแล้วๆ ทำไมคุณถึงไม่รู้สึกแบบนั้น?” นั่นคือการที่มันตั้งคำถามกับสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ในเอเฟซัส 2:8 “เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อ ความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่าน แต่เป็นของประทานจากพระเจ้า” ความรู้สึกของคุณไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้คุณได้รับความรอด ดังนั้นอย่าฟังคำโกหกของมัน

ซาตานจะบอกคุณเสมอว่าคุณไม่ได้ชอบธรรมจริงๆ คุณไมได้รับการรักษา คุณไม่ใช่ลูกของพระเจ้า แต่อย่าฟังคำโกหกของมัน ต่อสู้มันด้วยพระคำ และมันจะหนีไป

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าไม่ได้ขาดความรู้ในเรื่องกลยุทธ์ของมาร ข้าพเจ้ายืนอย่างมั่นคงบนพระคำของพระเจ้าแห่งความชอบธรรม
ชัยชนะ และความรัก ในวันนี้และตลอดไป มีความยินดีในพระเจ้า ฮาเลลูยา

ศึกษาเพิ่มเติม: วิวรณ์ 12:9-10; ยอห์น 8:44; 1 โครินธ์ 10:13


Comments are closed