เสาร์ที่ 19 มกราคม 2019
อย่าอารมณ์เสีย
Never Lose Your Cool

“จงอวยพรแก่คนที่แช่งด่าท่าน จงอธิษฐานเผื่อคนที่ทำร้ายท่าน” (ลูกา 6:28)

     อย่าพบว่าตัวเองรู้สึกไม่พอใจหรือเสียอารมณ์เนื่องจากทัศนคติที่คนอื่นมีต่อคุณ ไม่ว่าพวกเขาจะปฏิบัติต่อคุณอย่างไม่ถูกต้องหรือฉวยโอกาสจากคุณ จงรักษาทัศนคติที่ถูกต้องของความรักไว้ ทัศนคติที่ไม่ดีของคนอื่นไม่ควรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีของคุณ ถ้าบางคนมีทัศนคติที่ไม่ดี นั่นคือปัญหาของพวกเขา แต่ความรับผิดชอบของคุณคือการเดินในความรักต่อทุกคน

บางคนทำ “ปฏิธานของปีใหม่” ซึ่งบางส่วนเป็นรายชื่อคนที่พวกเขาอ้างว่าทำให้พวกเขาไม่พอใจในปีที่แล้วและตัดสินใจว่าจะไม่พูดคุยหรือเกี่ยวข้องด้วยอีกต่อไป อย่าทำอย่างนั้น! ไม่ควรจะมีคนหรือใครที่คุณไม่ชอบหรือตัดสินใจว่าจะไม่พูดคุยกับพวกเขาโดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่พวกเขาอาจทำกับคุณ

พระเจ้าไม่เคยสัญญาว่าเราจะได้รับการปฏิบัติอย่างดีจากทุกคน คุณอาจไม่ได้รับการปฏิบัติที่ถูกต้อง คุณอาจไม่ได้รับการปฏิบัติตามที่คุณต้องการหรือคิดว่าคุณสมควรได้รับ นั่นไม่ใช่สิ่งที่สำคัญ! สิ่งที่สำคัญคือการตอบสนองของคุณต่อทุกสถานการณ์ที่คุณพบ นั่นคือที่ที่พระพรอยู่ ถ้าคุณตอบสนองในแง่ลบ เพราะมีคนปฏิบัติกับคุณไม่ดี คุณก็จะมีปัญหากับพระเจ้า

อ่านถ้อยคำขององค์จอมเจ้านายในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเรา พระองค์กล่าวว่า “จงอวยพรแก่ผู้ที่แช่งด่าท่านและอธิษฐานเพื่อคนเหล่านั้นที่ใช้ท่านอย่างมุ่งร้าย” จงเลียนแบบต่อพระเยซู พระองค์มิได้ทรงแก้แค้นคนอธรรมที่ตรึงพระองค์ไว้ ความเจ็บปวดเป็นเรื่องจริง พระองค์ทรงรู้สึกถึงมัน พวกเขาถ่มน้ำลายรดพระองค์ พระองค์ทรงขอน้ำ พวกเขาให้น้ำองุ่นเปรี้ยวแก่พระองค์ดื่ม ลองคิดถึงสิ่งที่พวกเขาทำร้ายพระเยซู แต่พระองค์ตรัสว่า “พระบิดาเจ้าข้า ขอทรงยกโทษพวกเขาเพราะเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไร…” (ลูกา 23:34) จงเดินในความรักต่อไป จงให้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณตัดสินใจที่จะทำในปีนี้มากขึ้นกว่าเดิม

โปรดระลึกเสมอว่าไม่ว่าคุณจะได้รับการปฏิบัติอย่างไร คุณก็ไม่เคยเสียเปรียบ โรม 8:28 กล่าวว่า “…เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้า คือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์” ถ้าคุณต้องการดำเนินชีวิตและปฏิบัติตามพระคำ คุณจะเดินอยู่ในพระพรอย่างต่อเนื่อง และไม่มีสิ่งใดที่จะตัดความชื่นชมยินดีของคุณหรือลดความเชื่อและความก้าวหน้าของคุณในองค์พระผู้เป็นเจ้า

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันเดินในความรักต่อทุกคน ฉันสำแดงความรักและความปรารถนาดีต่อทุกคน ดังนั้นจึงเร้าให้เกิดพระพรของสันติสุขและความรอดแก่พวกเขา ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 5:2; ฟิลิปปี 4:4


Comments are closed