อาทิตย์ ที่ 11 กันยายน 2016

อย่าอยู่ในความกลัว

Don’t Entertain Fear

“อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า อย่าขยาด เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า เราจะหนุนกำลังเจ้า เออ เราจะช่วยเจ้า เออ เราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยของเรา” (อิสยาห์ 41:10)

    คริสเตียนบางคนเคยถามว่า “ถ้าหากมีมารร้ายรวมตัวกันต่อสู้ฉันล่ะ ฉันต้องไปรับการ ‘ปลดปล่อย’ รึเปล่า?” ไม่ต้อง อย่าไปรับการปลดปล่อย ไปหาพระคำ! คริสเตียนไม่ต้องได้รับการปลดปล่อยจากซาตานหรือสิ่งที่มาจากความมืด ถ้าเขาเพียงแค่เรียนรู้และใช้พระคำของพระเจ้า เขาจะชนะเสมอ ไม่ว่ามารร้ายจะมีมากเท่าใด ลองคิดดูว่า ต้องใช้หนูกี่ตัวที่จะพอเพื่อเห็นพ้องต้องกันในการโจมตีแมว? เป็นธรรมชาติในการกลัวแมวที่อยู่ภายในหนู

เช่นเดียวกัน อย่ากลัวอะไร และอย่ากลัวผู้ใด พระเจ้าได้เรียกคุณ และส่งคุณออกไป ในฐานะทูตของพระองค์ในโลกของคุณ คุณเป็นผู้รับใช้แห่งการคืนดีกัน ทุกสิ่งจะต้องตอบสนองต่อการทรงเรียกนั้น คุณมีหน้าที่จากสวรรค์ ซึ่งคุณจะต้องทำให้สำเร็จ อย่าให้อะไรมาหยุดคุณ เพราะว่าคุณใหญ่กว่า เข้มแข็งกว่า และยิ่งใหญ่กว่าศัตรู

พระเจ้าทรงตรัสกับชนชาติอิสราเอลในขณะที่พวกเขาเดินทางไปตามประเทศต่างๆ “ตั้งแต่วันนี้ไปเราจะให้ชนชาติทั้งหลายทั่วใต้ฟ้า ครั่นคร้ามต่อพวกเจ้าและกลัวเจ้า คนประเทศผู้จะได้ยินข่าวเรื่องเจ้าจะกลัวตัวสั่นและมีความระทมเพราะเจ้า” (เฉลยธรรมบัญญัติ 2:25) 1 พงศาวดาร 16:20-22 บอกเช่นกันว่า “พเนจรไปจากประชาชาตินี้ถึงประชาชาตินั้น จากราชอาณาจักรนี้ถึงอีกชนชาติหนึ่ง พระองค์มิได้ทรงยอมให้ผู้ใดบีบบังคับเขา พระองค์ทรงขนาบพระราชา หลายองค์ด้วยเห็นแก่เขาว่า “อย่าแตะต้องบรรดาผู้ที่เราเจิมไว้ อย่าทำอันตรายแก่ผู้เผยพระวจนะทั้งหลายของเรา”

อย่ามีความกลัวภายในคุณ พระเยซูคริสต์ทรงยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่ง พระองค์ตรัสว่า “…เจ้าโลกจะมา ผู้นั้นไม่มีสิทธิอำนาจอะไรเหนือเรา” (ยอห์น 14:30) ซาตานไม่มีสิทธิในตัวคุณ อย่าให้ที่ว่างกับมัน จงปฏิเสธที่จะกลัว

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับชัยชนะที่ข้าพระองค์มีเหนือซาตาน โลกนี้ และสภาพแวดล้อมต่างๆ ซาตานไม่มีอะไรที่ได้เปรียบในข้าพระองค์ เพราะว่าข้าพระองค์เกิดจากพระคำและเดินในพระวิญญาณ ความกลัว ความสงสัย ความไม่เชื่อ ความเจ็บป่วย ความผิดปกติ ความล้มเหลว และความยากจน ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในประสบการณ์ชีวิตของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 16:33; 1 ยอห์น 4:4


Comments are closed